စစ္အစိုးရ ဖိႎႀိပ္မႁမဵား ရပ္တန္းကမရပ္လ႖င္ ႎိုင္ငံတကာ တရား႟ံုးတင္ခံရေတာ့မည္

2006-06-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
porters_blur_200px.jpg
နအဖစစ္တပ္၏ ေပၞတာဆၾဲခံရသည့္ ႟ၾာသူ႟ၾာသား အထမ္းသမားမဵားကို တိတ္တဆိတ္ ႟ိုက္ယူထားေသာ ေမလ ၂၅ရက္ေနႛက ဓာတ္ပံု။ (Photo: courtesy of Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းတာေတၾကို ရပ္တန္ႛဖိုႛ ကမႝာက ေတာင္းဆိုေနတာေတၾကို လိုက္နာဖိုႛ ဆက္႓ပီး ပဵက္ကၾက္ခဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ မဳကာခင္မႀာ ေနာက္ထပ္ နာမယ္ဆိုးတခု အတပ္ခံရဖိုႛ ရႀိေနပၝတယ္။ ILO ေခၞတဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚ႒ကီးက ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းတာေတၾနဲႛ အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ ဖိႎႀိပ္တဲ့ မူဝၝဒေတၾကို မရပ္ခဲ့ရင္ ILO အဖၾဲႚ႒ကီးက ႎိုင္ငံတကာ တရား႟ံုးကိုတင္႓ပီး အေရးယူေတာ့မႀာမိုႛပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းေစတာေတၾကို ႎိုဝင္ဘာလေရာက္တဲ့အထိ မရပ္ခဲ့ရင္ ILO အဖၾဲႚ႒ကီးက ဴမန္မာအစိုးရကို ဒီတခၝ International Court of Justice ေခၞတဲ့ ႎိုင္ငံတကာ တရား႟ံုးကို တင္႓ပီး အေရးယူေတာ့မယ္လိုႛ မဳကာခင္က ကဵင္းပသၾားတဲ့ ၉၅ ႒ကိမ္ေဴမာက္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားညီလာခံ႒ကီးက ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ပၝတယ္။

ညီလာခံ႒ကီးက ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အဓိကအခဵက္ ၂ခဵက္ရႀိရာမႀာ လာမယ့္ ဇူလိုင္လကုန္မႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက မတရား လုပ္အားေပးခိုင္းတာေတၾရပ္ဖိုႛ ဴမန္မာဴပည္က ILO ရံုးခၾဲကို တိုင္စာပိုႛခဲ့လိုႛ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ အရပ္သားေတၾကို အကဵဥ္းေထာင္က ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵဖိုႛ စီရင္ေနဆဲ အမႁေတၾကေန ကၾင္းလံုးက႗တ္လၿတ္ေပးဖိုႛ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဒုတိယ ေတာင္းဆိုခဵက္ကေတာ့ လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလကုန္မႀာ အခုလို အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းတာေတၾကို တိုင္ဳကားတဲ့သူေတၾကို ဖမ္းဆီးတာ၊ အေရးယူတာ၊ ဖိႎႀိပ္တာ၊ ဴခိမ္းေဴခာက္တာေတၾ မလုပ္ပၝဘူးဆိုတဲ့ ယံုဳကည္ေလာက္တဲ့ မူဝၝဒ လုပ္ငန္းစဥ္တခု ဴပႉာန္း သတ္မႀတ္ေပးဖိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီဆံုးဴဖတ္ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾကို ကမႝာ့ႎိုင္ငံအသီးသီးက တက္လာတဲ့ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ အဓိက မၸိႂင္႒ကီး ၃ ရပ္ဴဖစ္တဲ့ အစိုးရအဖၾဲႚေတၾက ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ၊ အလုပ္သမားအဖၾဲႚကိုယ္စားေတၾနဲႛ အလုပ္ရႀင္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ စုစုေပၝင္း လူ ၃,၀၀၀ ေကဵာ္တက္ေရာက္တဲ့ အလုပ္သမားညီလာခံက ေတာင္းဆိုတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

က႗န္စနစ္ေလာက္အထိ ယုတ္မာနိမ့္ကဵတဲ့ အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းတာေတၾကို ဴမန္မာ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ရပ္တန္ႛဖိုႛ ILO က ေတာင္းဆိုတာဟာ ဒီတ႒ကိမ္ ပထမဆံုးမဟုတ္ပၝဘူး။ မႎႀစ္က ဇၾန္လတုန္းကလည္း ဒီညီလာခံက ရပ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးပၝတယ္။

ILO ရန္ကုန္႟ံုးခၾဲက တာဝန္ခံ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ေဟာ္ေဆကေတာ့ ဴမန္မာအစိုးရက လိုက္ေလဵာဖိုႛ ဴငင္းေနမယ္ဆိုရင္ ဴပင္ပက ဖိအားေပးတာေတၾဟာ အခဵည္းႎႀီးသာဴဖစ္ေနမႀာပၝလိုႛ ေဴပာဳကားပၝတယ္။ ဴမန္မာအစိုးရဟာ အဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အခုအခၝမႀာ ILO နဲႛ ပူးေပၝင္း လုပ္ေဆာင္မယ္လိုႛ ထပ္႓ပီး ကတိေပးထားပၝတယ္။ အခု ILO ကေတာ့ ဒီကတိအဴပင္ လက္ေတၾႚကဵတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾကို လိုခဵင္တယ္ဆိုတာကို ေဴပာထားပၝတယ္လိုႛလည္း မစၤတာ ေဟာ္ေဆက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

လုပ္အားေပးခိုင္းေစတာေတၾကို ဒိုက္ဦးက လယ္သမားေတၾတိုင္တဲ့ ကိစၤမႀာ ေရႀႚေနလိုက္ေပးခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ေရႀႚေန ဦးေအးဴမင့္နဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾကို တရားစၾဲဆို္ခဲ့တဲ့ မစုစုေႎၾးတိုႛဟာ ILOက သတိထားေဴပာေနတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။ မစုစုေႎၾးကို ေထာင္ ၁၈ လခဵ႓ပီးမႀ ဇၾန္လမႀာ ကဵင္းပမယ့္ ILO ညီလာခံမတိုင္ခင္မႀာ ႟ုတ္တရက္ ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့ေပမယ့္၊ ေရႀႛေန ဦးေအးဴမင့္ကိုေတာ့ ေထာင္ထဲမႀာ အကဵဥ္းခဵထားဆဲပၝပဲ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (FTUB)က ဦးေမာင္ေမာင္ကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အဓမၳလုပ္အားေပးခိုင္းတာေတၾဟာ ဒီႎႀစ္မႀာပိုဆိုးလာေဳကာင္း၊ အရင္က နယ္ေတၾမႀာသာ ဴဖစ္ေနခဲ့တာကေန အခုဆို ရန္ကုန္႓မိႂႚေပၞမႀာေတာင္ လုပ္အားေပးဖိုႛ ခိုင္းေနတာေတၾရႀိေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔