မုန္တိုင္းသင့္ေဒသ ဆန္စပၝးစိုက္ပဵိႂးေရးကို ႎိုင္ငံတကာ ဆန္စပၝးသုေတသနဌာန ကူညီမယ္

ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ IRRI ေခၞ ႎိုင္ငံတကာ ဆန္စပၝးသုေတသန ဌာနက သိပၯံပညာရႀင္ ငၝးဦးပၝတဲ့အဖၾဲႛဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ကေန ၂၈ ရက္အထိ ဴမန္မာဴပည္ကို သၾားေရာက္ခဲ့ဳက႓ပီး UNDP၊ FAO၊ ဴမန္မာ့စိုက္ပဵိႂးေရးဌာန ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုခဲ့ပၝတယ္။ လာမယ့္ ေဴခာက္ေသၾႛရာသီနဲႛ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ မိုးရာသီ ကာလအတၾင္း ဆန္စပၝး အထၾက္ေကာင္းေအာင္ IRRI အေနနဲႛ ဘာေတၾကူညီႎိုင္မလဲဆိုတာ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ ဳကပၝတယ္။ ပညာရႀင္အဖၾဲႛဟာ ရန္ကုန္တိုင္း ကၾမ္းဴခံကုန္းနဲႛ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေဒးဒရဲ႓မိႂႚနယ္ေတၾကိုလည္း သၾားေရာက္ဳကည့္ရႁခဲ့ ဳကပၝတယ္။
2008-09-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေရဝပ္ေနတဲ့ လယ္တခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္။
ေရဝပ္ေနတဲ့ လယ္တခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္။
(Photo: AFP)

ဴမန္မာစိုက္ပဵိႂးေရးလုပ္ငန္း မဵိႂးေစ့ဌာန အေထၾေထၾ မန္ေနဂဵာ ဦးစန္းညၾန္ႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ အဓိက လိုအပ္ခဵက္ေတၾဟာ စပၝးအထၾက္တိုးေရးအတၾက္ ေဴမဳသဇာ၊ အရည္အေသၾး ေကာင္းတဲ့ မဵိႂးစပၝး၊ သစ္သီးဝလံမဵိႂးေစ့ေတၾနဲႛ ဟင္းသီးဟင္းရၾက္ မဵိႂးေစ့ေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ဆားငန္ေရ ဒဏ္ခံႎိုင္တဲ့ စပၝးမဵိႂးေတၾနဲႛ အငန္ဓၝတ္ တိုင္းတာတဲ့ ကိရိယာေတၾ လိုအပ္တယ္လိုႛလည္းဆိုပၝတယ္။

ပညာရႀင္ေဒၝက္တာ အစ္စေမးက ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတၾမႀာ အထၾက္ညံ့တဲ့ ရိုးရာစပၝး မဵိႂးေတၾ အစား ဆားငန္ေရဒဏ္ခံႎိုင္႓ပီး အထၾက္ေကာင္းတဲ့ စပၝးမဵိႂးေတၾ အစားထိုး စိုက္ပဵိႂးဖိုႛ အေရး႒ကီးေဳကာင္း ေဴပာဆို႓ပီး သူတိုႛမႀာ ဒီလိုစပၝးအမဵိႂးအစားေပၝင္း ရႀစ္ရာေကဵာ္ ရႀိတာမိုႛ အဲဒီထဲက သင့္ေတာ္တဲ့ မဵိႂးစပၝးေတၾကို စမ္းသပ္စိုက္ပဵိႂးဖိုႛ ေပးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ဧရာ၀တီဴမစ္၀က႗န္းေပၞ တခုလံုးမႀာ အရင္ႎႀစ္ကထက္ စိုက္ပဵိႂးဧရိယာ ၆ ရာခိုင္ႎႁန္း ေလဵာ့ကဵသၾားခဲ့ပၝတယ္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ အဴပင္းထန္ဆံုးခံလိုက္ရတဲ့ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမႀာေတာ့ လယ္ယာလုပ္သား၊ ထၾန္ယက္ကိရိယာနဲႛ က႗ဲႎၾားေတၾ မရႀိေတာ့တာေဳကာင့္ စိုက္ပဵိႂးပမာဏ ၂၅ ရာခိုင္ႎႁန္းအထိ ေလဵာ့ကဵခဲ့တာပၝ။

ႎိုင္ငံတကာ ဆန္စပၝးသုေတသနဌာ IRRI အေနနဲႛ ေရလၿမ္းတတ္တဲ့ ေနရာေတၾမႀာလည္း ေရလၿမ္းဒဏ္ခံႎိုင္တဲ့ စပၝးမဵိႂးေတၾ စမ္းသပ္ေပး၊ ကူညီေပးသၾားမယ္လိုႛသိရပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ မဵိႂးေစ့သိုေလႀာင္ပံုနဲႛ ေလာင္စာဆီသက္သာတဲ့ ေရသိုေလႀာင္ပံု နည္းပညာေတၾ ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးမယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

ပညာရႀင္အဖၾဲႛရဲႚ မႀတ္ခဵက္တခုကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံလို လယ္ယာကၸ အားေကာင္းတဲ့ ႎိုင္ငံမဵိႂးမႀာ စိုက္ပဵိႂးေရးထၾက္ကုန္ တိုးတက္ေကာင္းမၾန္မႀသာ ကိုယ့္ေဴခေထာက္ေပၞကိုယ္ အဴမန္ဴပန္ရပ္ႎိုင္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာ အေရးေပၞအကူအညီေတၾအေပၞ အားထားေနရတာကေန သက္သာလၾတ္ကင္းႎိုင္မႀာ ဴဖစ္တယ္ လိုႛဆိုပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ဴဖစ္လာမႀာတုန္ႛဴပန္တာထက္ မဴဖစ္ခင္က ႒ကိႂတင္စီမံ ေဆာင္ရၾက္ထားဖိုႛ အေရး႒ကီးတယ္လိုႛလည္း သတိေပး သၾားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔