ဴမန္မာ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ITUC ထုတ္ဴပန္

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ကေလးသူငယ္မဵား အခၾင့္အေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေရးသားထားတဲ့ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ဘယ္လ္ဂဵီယံႎုိင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္႓မိႂႛအေဴခစိုက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ ITUC က ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2009-12-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ ITUC မႀထုတ္ေဝသည့္ "Burma's Children: a Generation Sacrified" အမည္ရႀိ အစီရင္ခံစာ မဵက္ႎႀာဖံုးတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည့္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Image: RFA)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ ITUC မႀထုတ္ေဝသည့္ "Burma's Children: a Generation Sacrified" အမည္ရႀိ အစီရင္ခံစာ မဵက္ႎႀာဖံုးတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည့္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Image: RFA)
(Image: RFA)

ဴမန္မာႎုိင္ငံက မဵိႂးဆက္တဆက္လံုး စေတးခံလိုက္ရတဲ့ ကေလးသူငယ္မဵား လုိႛ တိုက္ရိုက္ အဓိပၯၝယ္ရတဲ့ ဒီ အစီရင္ခံစာကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံက ကေလးသူငယ္ေတၾဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ ပညာေရးနဲႛ လူမႁေရးဖက္မႀာ ကူညီေထာက္ပံ့မႁ အားနည္းတဲ့အတၾက္ ပညာေရး အဆင့္မမႀီ ဴဖစ္ရပံု၊ စစ္တပ္က အဓမၳ တပ္သားစုေဆာင္းခံရတာေတၾနဲႛ စီးပၾားေရးေဳကာင့္ ပညာမသင္ႎုိင္ဘဲ ကေလးအလုပ္သမား ဴဖစ္လာရပံုေတၾကို ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ႎႀစ္စဥ္ စစ္အသံုးစရိတ္ဟာ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ထက္ ၂၈ ဆ မဵားဴပားေနတဲ့ အေဳကာင္း၊ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ သက္ဆိုးရႀည္ေရးအတၾက္ ကေလးသူငယ္ ပညာေရးလူမႁေရးဘက္မႀာ နစ္နာဆံုးရႀံႂး ရတာေဳကာင့္ ကေလးသူငယ္ မဵိႂးဆက္တခုလံုး စေတးခံထားရသလို ဴဖစ္ေနေဳကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ITUC အဖၾဲႛဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖၾဲႛခဵႂပ္ FTUB က ဥကၠႉ ဦးလႀဦးက ဒီအစီရင္ခံ စာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အာအက္ေအကို ေဴပာရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ပညာေရးနဲႛ လူမႁေရးဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္ အခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို မီးေမႀာင္းထိုးဴပဖိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးလႀဦး။    ။“ေနာင္လာမယ့္ တခုလံုးဆုိရာမႀာ ၁၉၈၉ ေနာက္ပိုင္းကေန ေနာက္ တခုလံုးက မရပၝဘူး။ သူတုိႛအေနနဲႛ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရၾက္ေနတာ အင္မတန္မႀ အသည္းနာစရာ ေကာင္းပၝတယ္။ သူတိုႛနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ သားသမီးမဵား တပ္ ကို သီးသန္ႛေဖာ္ထုတ္ေနတာမဵႂိး ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အရပ္ဖက္မႀာ ရႀိေနတဲ့ ဴပည္သူအားလံုးဟာ လမ္းေပၞကို ေရာက္သၾား႓ပီးရင္ ဒီေနႛရႀိတဲ့ ကေလးေတၾရဲႛ အနာဂတ္ဟာ ဘယ္လုိမႀ မေရရာေတာ့တဲ့ အေဳကာင္းအရာေတၾကို ေဴပာဳကားဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္”

ဴမန္မာႎုိင္ငံ စစ္အစိုးရရဲႛ လၾတ္လပ္စၾာ ေရးသားေဖာ္ဴပခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခၾင့္နဲႛ အဖၾဲႛအစည္း အသင္းအပင္း ဖၾဲႛခၾင့္ေတၾ ကန္ႛသတ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အေဴခအေနမႀန္ေတၾ ႎုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအသိုင္းအဝုိင္းက သိရႀိ နားလည္ေရးအတၾက္လည္း ဒီအစီရင္ခံစာက ရည္ရၾယ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ ရႀိေနေပမယ့္ ITUC နဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္ FTUB တိုႛ လက္တၾဲ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက အလုုပ္သမားေတၾနဲႛ ကေလးသူငယ္ ပညာသင္ေကဵာင္းေတၾ ဴဖစ္ေပၞေရး ဆက္လက္ ပူးေပၝင္း ေဆာင္ရၾက္ေနတယ္လိုႛလည္း ITUC ရဲႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီ အစီရင္ခံစာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ITUC နဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလုပ္သမားအေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ FTUB ရဲႛ ဥကၠႉ ဦးလႀဦးကို အာအက္ဖ္ေအက ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔