အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဴမန္မာနဲႛေဴမာက္ကိုရီးယားကိစၤ ေဴပာဆိုမည္

အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဟီလာရီကလင္တန္ဟာ ေနာက္သီတင္းပတ္မႀာ ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပမယ့္ အာဆီယံေဆၾးေႎၾးပၾဲကို သၾားေရာက္တဲ့အခၝ ဴမန္မာနဲႛ ေဴမာက္ကိုရီးယားကိစၤေတၾဟာ ဦးစားေပးေဴပာဆိုမယ့္ စာရင္းထဲမႀာ ပၝဝင္တယ္လိုႛ အေရႀႛအာရႀနဲႛ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ ကာ့ဒ္ကင္းဘဲလ္က ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေရႀႛအာရႀ- ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ကတ္ ကင္းဘဲလ္ မေလးရႀားႎုိင္ငံ၊ ပူထရာဂဵာယား၌ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္သည့္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အေရႀႛအာရႀ- ပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ကတ္ ကင္းဘဲလ္ မေလးရႀားႎုိင္ငံ၊ ပူထရာဂဵာယား၌ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္သည့္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ ေဴမာက္ကိုရီးယားရဲႛ ေတာင္ကိုရီးယားသေဘာႆ ႎႀစ္ဴမႂပ္မႁ ကိစၤေတၾကို အာရႀေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးေဴပာဆိုမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ မစၤတာကင္းဘဲလ္က ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေနႛ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဟာ ဒီကိစၤႎႀစ္ခုလံုးကို ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဖိုႛ ေနာက္တၾန္ႛေနမႀာမဟုတ္ပၝဘူး။ ေဴမာက္ကိုရီးယားရဲႛ သေဘာႆႎႀစ္ဴမႂပ္မႁအဳကာင္းေရာ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ လာမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကိစၤေတၾကိုပၝ ေဴပာဆိုမႀာပၝ။ မႎႀစ္က အာဆီယံရဲႛ အထင္ကရ ဝန္႒ကီးေတၾက ဴမန္မာေခၝင္းေဆာင္ေတၾအပိုင္းမႀာ ပိုမိုပၾင့္လင္း၊ ပို႓ပီး ထင္သာဴမင္သာ ရႀိဳကပၝလိုႛ ထုတ္ေဖၞေဴပာဆို အားေပးတိုက္တၾန္းခဲတ့ဲအေပၞ ေကဵနပ္ ဝမ္းေဴမာက္မိပၝတယ္။ အခု အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုနဲႛ ထိေတၾႛဆက္ဆံဖိုႛ အခၾင့္အေရးအတၾက္လည္း အဲသလိုပဲ တိုက္တၾန္းေဴပာဆိုမႁေတၾ ပိုမို ထၾက္ေပၞလာမယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့တာပၝ။

အဲဒၝအဴပင္ ေဴမာက္ကိုရီးယားနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအဳကား ဆက္ဆံေရးကို ေစာင့္ဳကည့္ေနမႀာ ဴဖစ္သလို၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္တဦး ခန္ႛအပ္ဖိုႛလည္း စီစဥ္ေနေဳကာင္း မဳကာခင္ ထုတ္ဴပန္ ေဳကညာႎုိင္မႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဟီလာရီကလင္တန္ရဲႛ ဗီယက္နမ္ခရီးစဥ္မႀာ မစၤတာ ကာ့ဒ္ကင္းဘဲလ္ လိုက္ပၝမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔