ႎိုင္ငံဴခားကုန္သၾယ္မႁ ေဒၞလာ သန္း၇,၀၀၀ဴဖစ္ဖိုႛ စစ္အစိုးရမႀန္း

2006-10-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ႎုိင္ငံဴခားကုန္သၾယ္မႁပမာဏဟာ မႎႀစ္က ေဒၞလာသန္း ၅,၀၀၀ေကဵာ္ ရႀိခဲ့႓ပီး လက္ရႀိ ဘၸာႎႀစ္ဴဖစ္တဲ့၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႎႀစ္မႀာ ေဒၞလာသန္း ၇,၀၀၀အထိ ဴဖစ္လာဖုိႛ အလားအလာေတၾ ရႀိတယ္လုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စုိးဝင္းက ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ႎုိင္ငံဴခားကုန္သၾယ္မႁဟာ အရင္က ေဒၞလာသန္း၁,၀၀၀ မေကဵာ္ခဲ့ေပမယ့္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ကစလုိႛ ပုိေငၾေတၾ ဴပလာခဲ့တယ္လုိႛ စစ္အစုိးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စုိးဝင္းက စေနေနႛက ေနဴပည္ေတာ္မႀာ လုပ္တဲ့ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုပၾဲမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ႎုိင္ငံဴခားကုန္သၾယ္မႁစုစုေပၝင္း ပမာဏဟာ ေဒၞလာသန္း ၅,၅၀၀ေကဵာ္ ရိႀခဲ့တဲ့အတၾက္ ေဒၞလာသန္း ၄,၈၀၀ေကဵာ္ ရခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႎႀစ္နဲႛ ႎိႁင္းစာရင္ မႎႀစ္က အေမရိကန္ေဒၞလာသန္း ၁,၆၀၀ေကဵာ္ေလာက္ တုိးတက္ရရႀိ္ခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

အခု၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘၸာႎႀစ္မႀာလည္း မႎႀစ္ကထက္ ၂၇ရာႎႁန္းေလာက္ တုိးလာဖုိႛ မႀန္းထား႓ပီး၊ ေဒၞလာသန္း ၇,၀၀၀ ဴဖစ္လာဖုိႛ အလားအလာေတၾ ရႀိတယ္လုိႛ နအဖဝန္႒ကီးခဵႂပ္ က ေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

အစုိးရအေနနဲႛ ႎုိင္ငံဴခားကုန္သၾယ္မႁ တုိးတက္ေရးအတၾက္ အခၾင့္အလမ္းေတၾ ပုိေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးေပးထားတဲ့အဴပင္၊ ႎုိင္ငံတကာ ကုန္သၾယ္မႁကဵင့္စဥ္ ေတၾနဲႛအညီ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတယ္လုိႛလည္း ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး စုိးဝင္းက ေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

စုိက္ပဵိႂးေရး၊ သစ္ေတာနဲႛ ေရထၾက္ပုိႛကုန္ေတၾ တုိးတက္လာခဲ့တဲ့အတၾက္ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႎႀစ္မႀာ ကုန္သၾယ္မႁပမာဏ ေဒၞလာသန္း ၅,၃၀၀ေကဵာ္ရရႀိခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႎႀစ္မႀာေတာ့ မႀန္းထားတဲ့ ေဒၞလာသန္း ၅,၀၀၀အထိ မရရႀိခဲ့ဘူးလုိႛ စစ္အစုိးရ စီးပၾားေရးနဲႛ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္႒ကီး ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ တင္ႎုိင္သိန္းကလည္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလတုန္းက ကုန္သည္႒ကီးမဵားနဲႛ စက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္းနဲႛ ေတၾႚဆံု႓ပီး ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊

၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုႎႀစ္မႀာ ကုန္သၾယ္ေရးပမာဏ တုိးလာေအာင္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံနဲႛ ေဒၞလာ သန္း ၁,၅၀၀ဖုိး၊ အိႎၬိယႎုိင္ငံနဲႛ ေဒၞလာသန္း ၁,၀၀၀ဖုိး၊ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံနဲႛ ေဒၞလာသန္း ၅၀ဖုိး ကုန္သၾယ္သၾားမယ္လုိႛ နအဖ စီးပၾား၊ ကူးသန္း ဝန္႒ကီးက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႁမရႀိတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အေမရိကန္အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံတခဵိႂႚက စီးပၾားေရးအရ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ထားတာေဳကာင့္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ကမၲာ့ႎုိင္ငံအားလံုးနဲႛ ကုန္သၾယ္မႁ မဴပႂႎုိင္ဘဲ အာဆီယံ၊ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္၊ အိႎၬိယနဲႛ အေရႀႚဥေရာပ ႎုိင္ငံတခဵိႂႚနဲႛပဲ အဓိက ကုန္သၾယ္လဵက္ရႀိပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔