မႎၩေလးတိုင္း NLD ဒုဥကၠဌ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေစာေဌး ႎုတ္ထၾက္ခဲ့ဴခင္း

2006-04-24
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ
NLD_Indepde_Day_200px.jpg
&efukefjrdK; @ &Sd; NLD XmecsKyfwGif Zefe0g &D; 4 &ufae; @u vGwfvyfa & ;ae@ tcrf;tem;usif;yaepOf? NLD v$wfawmftrwfrsm; enf;rsdK;pHkjzifh zdtm;ay;cHae &onf; [k rEWav;wdkif;rS a':0if;jrjru RFA udk ajym=um;cJhonf? (Photo: AFP)

rEWav;wdkif;/ pOfhuljrdK@e,f/ jynfol@v$wfawmf udk,fpm;vS,f OD;apmaX; v$wfawmf udk,fpm;vS,ftjzpfuae EkwfxGufa=umif;/ {jyDv 21 &ufae; @ &ufpGJeJ; @ jrefrmEdkifiH a &G; aumufyGJ aumfr &Sif; &Jh; a=unmcsufudk {jyD 24 &uf; / wevFmae@xkwf jrefrmhtvif; owif;pmrSm azmfjyxm;ygw,f?

v$wfawmfudk,fpm;vS,f OD;apmaX;[m trsdK;om; 'Drdkua &pD; tzGJ@csKyftwGif; yk*~dKvfa & ; rvdkrkef;xm;r_awG/ tuGJtjyJawGudk pdwfysufrda=umif;/ tzGJ@csKyf[m taemufEdkifiHawGudk tm;udk;wJh taemufar#mf rl0g' usifhoHk;aea=umif;/ etztpdk; & &Jh; rl0g' vrf;pOf 7 &yfudk; axmufcHa=umif; xkwfazmf ajymqdkw,fvdk@ a &G; aumufyGJ aumfr &Sif; a=unmcsufrSm azmfjyxm;ygw,f?

OD;apmaX;[m touf 70ausmf &SdjyD; / tjidrf;pm; ausmif;tkyfq &m; =uD;eJ@ ynma & ;rSL;a[mif; wa,mufvdk@ rEWav; NLD todkif;t0dkif;u ajymygw,f? 1988ckESpf/ jrefrmh'Drdkua &pD; v_yf &Sm; r_rSm yg0ifaxmufcHr_eJ@ tvkyfu &yfem; jcif;cH &olvnf; jzpfygw,f?

EkwfxGufoGm;wJh v$wfawmfudk,fpm;vS,f OD;apmaX;[m rEWav;wdkif; trsdK;om; 'Drdkua &pD; tzGJ@csKyf &Jh; 'kwd, OuUXvnf; jzpfygw,f? vpfvyfoGm;wJh ol@ae &mudk; r=umao;cif/ o &uftusOf; axmifuae ESpf &Snf; axmif'%f uscH &jyD; jyefvGwfajrmufvmcJhwJh OD;odef;wefudk tpm;xdk; cef@tyfvkdufa=umif;vnf; od &ygw; ,f?

tckvdk/ trsdK;om; 'Drdkua &pD; tzGJ@csKyf/ pOfhuljrdK@e,f v$wfawmfudk,fpm;vS,f ausmif;tkyf q &m; =uD;a[mif; OD;apmaX; EkwfxGuf oGm;wJhudpPeJ@ ywfoufvdk@ aemufcHtajctaeawGudk RFA 0dkif;awmfom; OD;0if;EdkifOD;u rEWav;wdkif; tzGJ@csKyfu a':0if;jrjrudk qufoG,far;jref;xm;wmudkvnf; em;axmifEdkifygw,f?

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့