မႎၩေလးတိုင္း NLD ဒုဥကၠဌ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေစာေဌး ႎုတ္ထၾက္ခဲ့ဴခင္း


2006-04-24
Share
&efukefjrdK @ &Sd NLD XmecsKyfwGif Zefe0g &D 4 &ufae @u vGwfvyfa & ;ae@ tcrf;tem;usif;yaepOf? NLD v$wfawmftrwfrsm; enf;rsdK;pHkjzifh zdtm;ay;cHae &onf [k rEWav;wdkif;rS a':0if;jrjru RFA udk ajym=um;cJhonf? (Photo: AFP)

rEWav;wdkif;/ pOfhuljrdK@e,f/ jynfol@v$wfawmf udk,fpm;vS,f OD;apmaX; v$wfawmf udk,fpm;vS,ftjzpfuae EkwfxGufa=umif;/ {jyDv 21 &ufae @ &ufpGJeJ @ jrefrmEdkifiH a &G aumufyGJ aumfr &Sif &Jh a=unmcsufudk {jyD 24 &uf / wevFmae@xkwf jrefrmhtvif; owif;pmrSm azmfjyxm;ygw,f?

v$wfawmfudk,fpm;vS,f OD;apmaX;[m trsdK;om; 'Drdkua &pD tzGJ@csKyftwGif; yk*~dKvfa & ; rvdkrkef;xm;r_awG/ tuGJtjyJawGudk pdwfysufrda=umif;/ tzGJ@csKyf[m taemufEdkifiHawGudk tm;udk;wJh taemufar#mf rl0g' usifhoHk;aea=umif;/ etztpdk; & &Jh rl0g' vrf;pOf 7 &yfudk axmufcHa=umif; xkwfazmf ajymqdkw,fvdk@ a &G aumufyGJ aumfr &Sif a=unmcsufrSm azmfjyxm;ygw,f?

OD;apmaX;[m touf 70ausmf &SdjyD / tjidrf;pm; ausmif;tkyfq &m =uD;eJ@ ynma & ;rSL;a[mif; wa,mufvdk@ rEWav; NLD todkif;t0dkif;u ajymygw,f? 1988ckESpf/ jrefrmh'Drdkua &pD v_yf &Sm r_rSm yg0ifaxmufcHr_eJ@ tvkyfu &yfem jcif;cH &olvnf jzpfygw,f?

EkwfxGufoGm;wJh v$wfawmfudk,fpm;vS,f OD;apmaX;[m rEWav;wdkif; trsdK;om; 'Drdkua &pD tzGJ@csKyf &Jh 'kwd, OuUXvnf; jzpfygw,f? vpfvyfoGm;wJh ol@ae &mudk r=umao;cif/ o &uftusOf axmifuae ESpf &Snf axmif'%f uscH &jyD jyefvGwfajrmufvmcJhwJh OD;odef;wefudk tpm;xdk; cef@tyfvkdufa=umif;vnf; od &ygw ,f?

tckvdk/ trsdK;om; 'Drdkua &pD tzGJ@csKyf/ pOfhuljrdK@e,f v$wfawmfudk,fpm;vS,f ausmif;tkyf q &m =uD;a[mif; OD;apmaX; EkwfxGuf oGm;wJhudpPeJ@ ywfoufvdk@ aemufcHtajctaeawGudk RFA 0dkif;awmfom; OD;0if;EdkifOD;u rEWav;wdkif; tzGJ@csKyfu a':0if;jrjrudk qufoG,far;jref;xm;wmudkvnf; em;axmifEdkifygw,f?

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့