NLD ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေနႛ အခမ္းအနား

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေနႛ ကဵေရာက္တဲ့ ကမၲာ့ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေနႛမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း အိပ္ခဵ္အိုင္ဗီ ေဝဒနာသည္ေတၾကို အကူအညီေပးေနတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီအဖၾဲႛဝင္ လူငယ္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ကိုရာဇာနဲႛ မဴဖႃသင္းတုိႛက ခုခံအားကဵဆင္းမႁေရာဂၝ ကူးစက္ခံရတဲ့ ေဝဒနာသည္ေတၾအတၾက္ အခမ္းအနားတရပ္ကို အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဗဟိုရံုးခဵႂပ္မႀာ ကဵင္းပေပးခဲ့ပၝတယ္။
2009-12-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေနႛတၾင္ ကဵေရာက္သည့္ ကမၲာ့ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေနႛ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေနႛက တရုတ္ႎုိင္ငံ အန္ဟၾီဴပည္နယ္၊ ဟန္ရႀန္႓မိႂႛမႀ ေကဵာင္းသားမဵား စုေပၝင္း႓ပီး လက္လုပ္ဖဲ႒ကိႂးနီမဵားဴဖင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ စာလုံုးကို သရုပ္ေဖာ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေနႛတၾင္ ကဵေရာက္သည့္ ကမၲာ့ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေနႛ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေနႛက တရုတ္ႎုိင္ငံ အန္ဟၾီဴပည္နယ္၊ ဟန္ရႀန္႓မိႂႛမႀ ေကဵာင္းသားမဵား စုေပၝင္း႓ပီး လက္လုပ္ဖဲ႒ကိႂးနီမဵားဴဖင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ စာလုံုးကို သရုပ္ေဖာ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP
ဒီအခမ္းအနားမႀာ ေရာက္ေနတဲ့ ကိုရာဇာက သူတိုႛ ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနရပံုနဲႛ ေတၾႛဳကံႂေနရတဲ့ အခက္အခဲကို အာအက္ဖ္ေအကို အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုရာဇာ။    ။“အခုလက္ရႀိ ကဵေနာ္တိုႛဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တဴခားအဖၾဲႛအစည္းေတၾေတာ့ မေဴပာတတ္ဘူးဗဵ။ လူသားခဵင္း စာနာမႁဆိုင္ရာ ဴဖစ္စဥ္႒ကီးထဲကေန ကဵေနာ္တိုႛကို ဖယ္ထုတ္တယ္။ အစိုးရကလည္း ဖယ္ထုတ္တယ္၊ အန္ဂဵီအိုေတၾကလည္း ဖယ္ထုတ္တယ္။ ထုနဲႛထည္နဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ ဒီထဲမႀာ ပၝဝင္ပတ္သက္ေနတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛကို အတင္းဖယ္ထုတ္လိုႛ မရဘူး။ ကဵေနာ္တိုႛကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ရင္ ဆိုးကဵိႂးေတၾ အမဵား႒ကီး ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ဒီအခမ္းအနားေလးကိုလုပ္တာပၝ။ လူေတၾစိတ္ထဲမႀာ ရႀိေနတဲ့ ဒီေရာဂၝေဝဒနာသည္ေတၾအေပၞ ဴမင္တဲ့ ဆိုးရၾားေနတဲ့အဴမင္ ေတၾကိုလည္း ဖယ္ထုတ္ဖိုႛလိုတယ္။ အမဵား႒ကီးပဲ လုိအပ္တာေတၾက။ ကဵေနာ္တုိႛ အကုန္လုပ္ရမယ္ဗဵ။ ကဵေနာ္တိုႛကို အန္အယ္လ္ဒီက ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾ ဘာညာ ဴဖစ္ေနတဲ့အခၝကဵေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛကို ဘယ္အဖၾဲႛအစည္းကမႀ မခဵဥ္းကပ္ဘူး၊ ဘယ္သူကမႀလည္း ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္လိုစိတ္ ရႀိဟန္မတူဘူး။ အဲလို ဴဖစ္ေနတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛကေတာ့ မည္သူနဲႛမဆို ေပၝင္းမယ္။ အစိုးရနဲႛလည္း ေပၝင္းမယ္။ အန္ဂဵီအိုနဲႛလည္း ေပၝင္းမယ္။ ႎိုင္ငံဴခားေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာမိတ္ေဆၾေတၾနဲႛလည္း ေပၝင္းမယ္။ သိုႛေသာ္ ကဵေနာ္တိုႛဆီကို မခဵဥ္းကပ္ဳကဘူး၊ အဲလို ဴဖစ္ေနတယ္”

AIDS ေဝဒနာသည္ေတၾကိုအကူအညီေပးေနတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီလူငယ္ ကိုရာဇာေဴပာသၾားတာပၝ။

မဴဖႃဴဖႃသင္းကလည္း လူနာေတၾအတၾက္ သူတိုႛအကူညီေပးေနတဲ့ ေနရာမႀာ အင္အား မလုံေလာက္တာေဳကာင့္ အစိုးရအေနနဲႛေရာ ႎုိင္ငံတကာ အေနနဲႛပၝ အကူအညီေတၾ ေပးေစခဵင္ေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္း။    ။“ေဝဒနာ ခံစားေနရတဲ့ လူေတၾအတၾက္ကို အကူအညီ အမဵား႒ကီး လိုအပ္ေနတာ ရႀိပၝေသးတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေအအာရ္ဗီၾ ေဆးဝၝးေတၾ အမဵား႒ကီး လိုအပ္ေနေသးတယ္။ ေနာက္ အခုလက္ရႀိ အေဴခအေနကေတာ့ 3 D Fund ဝင္ေနတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း ကဵမတိုႛ လူနာေတၾအတၾက္ကို ထင္ထင္ရႀားရႀားေပၝ့ေနာ္။ ထူးထူးဴခားဴခား ေဴဖရႀင္းေပးႎိုင္တာ သိပ္မရႀိေသးဘူးေပၝ့။ ဒီေတာ့ ေဝဒနာ ခံစားေနတဲ့ သူေတၾအတၾက္ကို ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ဒီ ARV ေဆးဝၝးေတၾ ရရႀိေအာင္၊ တဴခားႎိုင္ငံေတၾကလည္း ကူညီေဆာင္ရၾက္ ေပးေစခဵင္ပၝတယ္။ လုပ္ရမယ့္ တာဝန္ေတၾရႀိတာကေတာ့ အာဏာပိုင္အစိုးရေတၾက ထိပ္ဆံုးပဲ။ ဒၝေပမယ့္ သူတိုႛက မလုပ္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ကဵမတိုႛမႀာက ဘယ္လိုမဵိႂး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရၾက္ေနရလဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္အသိစိတ္နဲႛ ကိုယ္ေပၝ့ေနာ္။ ကိုယ္လုပ္ႎိုင္သေလာက္ကို ႒ကိႂးစား႓ပီးေတာ့ လုပ္ေနရတာ။ ထိေရာက္မႁ အတိုင္းအတာကေတာ့ တႎိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲႛက အမဵား႒ကီး လိုအပ္ပၝေသးတယ္။ အစိုးရအေနနဲႛက သူတိုႛ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတိုႛတႎိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲႛလုပ္ဖိုႛ အမဵား႒ကီး လိုအပ္ေနေသးတယ္”

ဒီကေနႛ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေအာင္လံ႓မိႂႛနယ္က အိပ္ခဵ္အိုင္ဗီေရာဂၝ ကူးစက္ခံထားရတဲ့ ေဝဒနာရႀင္တဦးက သူ ကူးစက္ခံခဲ့ရပံုနဲႛ တဴခား ေရာဂၝခံစားေနရသူေတၾရဲႛ ကိုယ္စား ေတၾႛဳကံႂရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတၾကို ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဝဒနာရႀင္တဦး။    ။“ကဵေနာ္ မိန္းမကိစၤ ရႀႂပ္တာတိုႛ၊ အရုပ္ထိုးတာတိုႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အဲ့ဒၝနဲႛ ရခဲ့တာပၝ အကို။ ကဵေနာ္တိုႛ လိုအပ္တာေတာ့ အမဵား႒ကီးပဲ အကိုရ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မဴဖႃဴဖႃသင္းဆီကေန ကဵေနာ္တိုႛကို ေပးေနတာ။ အခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အမတိုႛကေန ေပးေနတာကေတာ့ ေနရာထိုင္ခင္းကေတာ့ ဳကပ္တာေပၝ့။ အခုက လူက မဵားလာေတာ့ ေနရာထိုင္ခင္းက မရႀိဘူး။ ေနရာထိုင္ခင္း ခက္တယ္။ သူတိုႛကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ စားဖိုႛဘာဖိုႛ ဆန္တိုႛ ဆီ၊ ဆား၊ အခဵိႂမႁန္ႛ အကုန္လံုး ခဵက္ဴပႂတ္စရာေတၾ ဘာေတၾကအစ ဝယ္ဴခမ္း ေပးပၝတယ္။ မဴဖႃဴဖႃသင္းက ေပးတာပၝ။ ဘာမႀ ပံ့ပိုးမႁ မရႀိပၝဘူး အကို။ ေလာေလာဆယ္ ကဵေနာ္တိုႛက မဴဖႃဴဖႃသင္းဆီက ေသာက္ေနရပၝတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ မဴဖႃဴဖႃသင္းဆီက ေလာေလာဆယ္ ပံုမႀန္ ေသာက္ေနရပၝတယ္။ တေနႛကို ႎႀစ္႒ကိမ္ေသာက္ရတယ္၊ မနက္ ၈ နာရီနဲႛ ည ၈ နာရီ ေသာက္ရပၝတယ္။ ဒီေဆး ဴပတ္သၾားလိုႛရႀိရင္ေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛအကုန္ ဒုကၡေရာက္သၾားမႀာေပၝ့ အကိုရာ”

ဒီကေနႛကဵင္းပတဲ့ ကမၲာ့ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေနႛ အခမ္းအနားကို အန္အယ္လ္ဒီ ပၝတီဝင္ေတၾ၊ ေဝဒနာရႀင္ေတၾ စုစုေပၝင္း လူ ၂ဝဝ ေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့႓ပီး လူ႒ကီးပိုင္း ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ေဝဒနာသည္ေတၾကို အားေပးစကား ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔