စစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာခုံရံုးတင္ေရး ေကာ္မတီတရပ္ဖၾဲႛဖိုႛ ေတာင္းဆို

ဴမန္မာစစ္အစိုးရလက္ထက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ အဳကမ္းဖက္ ကဵႃးလၾန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႁေတၾအတၾက္ ကုလသမဂၢ အေနနဲႛ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီတရပ္ ဖၾဲႛစည္းေဆာင္ရၾက္ဖိုႛ WLB အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ ( ဴမန္မာႎုိင္ငံ) က တိုက္တၾန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-06-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵႂိးသမီးမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) (WLB) ႎႀင့္ Human Rights Now (HRN) တိုႛ ပူးတၾဲဴပႂလုပ္ေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ ကဵႃးလၾန္ေသာ ရာဇဝတ္မႁမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ဇၾန္လ ၂၆ ရက္ေနႛက ဂဵပန္ႎုိင္ငံ တုိကဵႂိ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပစဥ္။ (Photo Courtesy of Thet Linn- Japan)
အမဵႂိးသမီးမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) (WLB) ႎႀင့္ Human Rights Now (HRN) တိုႛ ပူးတၾဲဴပႂလုပ္ေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ ကဵႃးလၾန္ေသာ ရာဇဝတ္မႁမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ဇၾန္လ ၂၆ ရက္ေနႛက ဂဵပန္ႎုိင္ငံ တုိကဵႂိ႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပစဥ္။ (Photo Courtesy of Thet Linn- Japan)
Thet Linn- Japan

ဂဵပန္ႎုိင္ငံ တိုကဵိႂ႓မိႂႛမႀာ ဇၾန္လ ၂၆ ရက္နဲႛ ၂၇ ရက္္ေနႛေတၾမႀာ ကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ စစ္အစိုးရရဲႛ အဳကမ္းဖက္မႁ တားဆီးေရးနဲႛ ပေပဵာက္ေစေရး ႎုိင္ငံတကာ ဴပည္သူႛခံုရံုးမႀာ အခုလို ေတာင္းဆိုလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒီခံုရံုးကို ဂဵပန္ႎုိင္ငံ ဗဟိုတရားရံုးခဵႂပ္ တရားသူ႒ကီးေဟာင္း မစၤတာ ဟာမာဒၝ၊ ဂဵပန္ေရႀႛေနမဵားအဖဲၾႛ ဒုတိယဥကၠႉနဲႛ ခဵီးဗားတကၠသိုလ္က ဥပေဒပၝေမာကၡ အပၝအဝင္ ဂဵပန္ ဥပေဒပညာရႀင္ေတၾ တက္ေရာက္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊ ဒီအခမ္းအနားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး WLB ရဲႛ သဘာပတိအဖၾဲႛဝင္ ေဒၞသင္းသင္းေအာင္က RFA ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“စစ္အစုိးရလက္ေအာက္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေပၝင္းစံု ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဆက္တုိက္ဴဖစ္ပၾားေနတာ အခုဆုိရင္ လူသားတည္ရႀိမႁကို ဆန္ႛကဵင္တဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မႁေတၾ ပံုစံ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဒၝေတၾက အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေတၾနဲႛ ဳကည့္မယ္ဆုိရင္ ရာဇဝတ္မႁေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လၾတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ လံုး၀ မရႀိတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ မရႎုိင္တဲ့ တရားမ႖တမႁ ရဖိုႛအတၾက္ ႎုိင္ငံတကာဥပေဒကို ကိုင္႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ တရားစၾဲဆိုႎုိင္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁ အေနနဲႛ အခုလုိ ဂဵပန္ႎုိုင္ငံကို လာ႓ပီး ခံုရံုးတခု စီစဥ္ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္”

ဒီလႁပ္ရႀားမႁကို WLB အမဵိႂးသမီးမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎုိင္ငံ) နဲႛ ဂဵပန္ႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ Human Rights Now လူႛအခၾင့္အေရးခဵက္ခဵင္းေပး အဖဲၾဲႛတိုႛ ပူးေပၝင္း ကဵင္းပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းမႀာ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁေတၾကို WLB က သက္ေသအေထာက္အထား၊ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတၾနဲႛတကၾ ရႀင္းလင္း ဴပသခဲ့ပၝတယ္။

ဂဵပန္ ဥပေဒပညာရႀင္ေတၾကလည္း ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးေတၾ အဳကမ္းဖက္ခံရမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္အစိုးရကို ခံုရံုးတင္ တရားစၾဲဆိုေရးအတၾက္ ဂဵပန္အစိုးရ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို တိုက္တၾန္းမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီပၾဲကို ဂဵပန္ႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတၾနဲႛ ဴမန္မာ့အေရး စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဂဵပန္ႎုိင္ငံသားေတၾ စုစုေပၝင္း ႎႀစ္ရာေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဂဵပန္ႎုိင္ငံ တိုကဵိႂ႓မိႂႛ Aoyama Gakuin တကၠသိုလ္ အေဆာက္အဦမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁတားဆီးေရးနဲႛ ပေပဵာက္ေစေရး ႎုိင္ငံတကာ ဴပည္သူႛခံုရံုး အေဳကာင္းကို ေဒၞခင္ခင္အိက စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

ဟစ္တလာ ကိုေကာ ရံုးမတင္ဘူးလား

Jun 27, 2010 12:02 PM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔