၂၀၀၉ ဖဒိုမန္းရႀာ လူငယ္ေခၝင္းေဆာင္ဆု ဖန္းရံပံုေငၾအဖၾဲႛ ခဵီးဴမၟင့္

၂၀၀၉ ခုႎႀစ္အတၾက္ ‘ဖဒိုမန္းရႀာလူငယ္ေခၝင္းေဆာင္ဆု’ ကို ကရင္ဴပည္နယ္က ကဵန္းမာေရးလုပ္သား ေစာႌၾန္ႛဝင္းကို ဖန္းေဖာင္ေဒးရႀင္း (ဖန္းရံပံုေငၾ) အဖၾဲႛက ဒီေနႛ ခဵီးဴမၟင့္လိုက္ပၝတယ္။
2010-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအ႟ံုး (KNU) အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး တာဝန္ထမ္းခဲ့ေသာ ဖဒို မန္းရႀာသည္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၄ရက္ေနႛတၾင္ အမည္မသိ ေသနတ္သမားမဵား၏ လုပ္ဳကံဴခင္းခံရ႓ပီး ကၾယ္လၾန္ခဲ့သည္။ (Photo: AFP)
ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအ႟ံုး (KNU) အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး တာဝန္ထမ္းခဲ့ေသာ ဖဒို မန္းရႀာသည္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၄ရက္ေနႛတၾင္ အမည္မသိ ေသနတ္သမားမဵား၏ လုပ္ဳကံဴခင္းခံရ႓ပီး ကၾယ္လၾန္ခဲ့သည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

နာဖဵားေနသူေတၾကို  ႎႀစ္ ၂၀ ဳကာ စိတ္ေရာကိုယ္ပၝ  ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္တဲ့ ေစာႌၾန္ႛဝင္းဟာ လူငယ္ေတၾအတၾက္ စံနမူနာ ယူထိုက္တဲ့ လူငယ္ေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္  ဒီဆုေပးဖိုႛ ေရၾးခဵယ္ရတာလိုႛ ကၾယ္လၾန္သူ ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအရံုး အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒိုမန္းရႀာရဲႛသမီး ဖန္းေဖာင္ေဒးရႀင္းအဖၾဲႛ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဇိုယာဖန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဇုိယာဖန္း။    ။“သူဟာ လူေကာင္းတေယာက္၊ ႓ပီးေတာ့ တဴခားလူငယ္ေတၾအတၾက္ အင္မတန္ကို Example တေယာက္ ဴဖစ္တယ္။ ႓ပီးေတာ့ သူႛကို ခဵီးဴမၟင့္ႎိုင္ဖိုႛလည္း ကဵမတုိႛက ေသေသခဵာခဵာ ေရၾးပၝတယ္“

ေစာႌၾန္ႛဝင္းကို ဆုခဵီးဴမၟင့္ဖိုႛ ကရင္ဴပန္ဳကားေရးဌာနက အမည္စာရင္း တင္သၾင္းတာဴဖစ္တယ္ လုိႛ သိရပၝတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛက လုပ္ဳကံခံရ႓ပီး ကၾယ္လၾန္သၾားသူ ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအရံုး အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒိုမန္းရႀာကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ ဖဒိုမန္းရႀာ လူငယ္ေခၝင္းေဆာင္ဆုကို ဖန္းေဖာင္ေဒးရႀင္းက ႎႀစ္စဥ္ခဵီးဴမၟင့္တာပၝ။

ဖဒိုမန္းရႀာဟာ လူငယ္ေတၾကို အစဥ္အဴမဲ အားေပးေထာက္ခံ႓ပီး  ဴပည္သူလူထု ဆင္းရဲမႁနဲႛ ဖိႎႀိပ္ခံရမႁေအာက္က ေကဵာ္လၿားႎိုင္ေအာင္ အစဥ္ ကူညီသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။
 
ဒီႎႀစ္ ဆုခဵီးဴမၟင့္ခံရတဲ့ ေစာႌၾန္ႛဝင္းဟာ အသက္ ၃၂ ႎႀစ္ ရႀိ႓ပီး နာမကဵန္းေနသူေတၾကို ၁၂ ႎႀစ္သားကတည္းက စ႓ပီး ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေနတယ္လိုႛ ဆုေရၾးခဵယ္ေရးအဖၾဲႛက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကဴငာခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

၂၀၀၉ ခုႎႀစ္အတၾက္ ‘ဖဒိုမန္းရႀာလူငယ္ေခၝင္းေဆာင္ဆု’ ခဵီးဴမၟင့္ခံရတဲ့အတၾက္ ေစာႌၾန္ႛဝင္းဟာ ေရႀႛဆက္႓ပီး လူထုအကဵိႂးဴပႂ လုပ္ငန္းေတၾ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္ဖိုႛ  ဆုေဳကးေငၾ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၂၀၀၀ ရရႀိပၝမယ္။

ဒီဆုနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဖန္းေဖာင္ေဒးရႀင္းအဖၾဲႛ ႌၾန္ဳကားေရးမႀႃးနဲႛ ကၾယ္လၾန္သူ ဖဒိုမန္းရႀာရဲဲႛ သမီးတဦးဴဖစ္တဲ့ ဇိုယာဖန္းကို အာအက္ဖ္ေအက ေဒၞစမ္းစမ္းတင္က  ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔