ရႀမ္းဴပည္နယ္ေနႛအခမ္းအနားမဵား ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပမႀာကဵင္းပ

ေဖေဖာ္ဝၝရီလ (၇) ရက္ေနႛမႀာကဵေရာက္တဲ့ ၆၃ ႎႀစ္ေဴမာက္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေနႛ အခမ္းအနားေတၾကို ရန္ကုန္႓မိႂႛနဲႛ အက္စ္အက္စ္ေအ ရႀမ္းဴပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသေတၾမႀာ ကဵင္းပခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုေရာက္ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားမဵားက ပထမဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ကမၲာ့ ကုသလမဂၢရံုးခဵႂပ္ေရႀႛတၾင္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေမလ ၁ ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုေရာက္ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားမဵားက ပထမဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ကမၲာ့ ကုသလမဂၢရံုးခဵႂပ္ေရႀႛတၾင္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေမလ ၁ ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
RFA

ရန္ကုန္႓မိႂႛ မရမ္းကုန္း႓မိႂႛနယ္ ကိုးမိုင္ ေအာင္ေဴမဘံုသာ ရႀမ္းဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းမႀာ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေနႛ ကဵင္းပတဲ့အေဳကာင္းကို အခမ္းအနား စီစဥ္သူ ရႀမ္းအမဵိႂးသမီးတေယာက္က အာအက္ေအကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ရႀမ္းအမဵႂိးသမီး။    ။“ေတာင္႒ကီးအသင္းကေန ဦးေဆာင္႓ပီးေတာ့ ရန္ကုန္ေရာက္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ တိုင္းရင္းသူ တိုင္းသားေတၾကေန႓ပီး ကပၾဲေလးေတၾ ကဵင္းပေပးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခမ္းအနားကဵေတာ့ ဥကၠႉက အမႀာစကား ေဴပာတာကလၾဲလိုႛ ကဵန္တာေတာ့ ဘာမႀ သိပ္မရႀိပၝဘူး။ ဓႎုအသင္း ရႀိမယ္။ အင္းသားအသင္း ရႀိမယ္။ တအာန္းအသင္း ရႀိမယ္။ ရႀမ္းစာေပနဲႛ ယဥ္ေကဵးမႁအသင္း ရႀိမယ္။ ထုတ္ေမာင္း ယဥ္ေကဵးမႁအသင္း ရႀိမယ္။ ၀အသင္း ရႀိမယ္။ အဲဒီအဖၾဲႛေတၾကေန လာကဴပမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵင္းပရတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ကေတာ့ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ေပၝ့။ ရန္ကုန္ေရာက္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားမဵား အမႀတ္တရ အေနနဲႛ လုပ္တာပၝ”

ရႀမ္းဴပည္နယ္ေနႛ အခမ္းအနားေတၾကို ရႀမ္းဴပည္တပ္မေတာ္ အက္စ္အက္စ္ေအ ေတာင္ပိုင္း ဌာနခဵႂပ္ရႀိရာ လၾယ္တိုင္လဵန္းနဲႛ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းက ေဒသအခဵိႂႛမႀာ ကဵင္းပဳကတယ္လိုႛလည္း စံုစမ္း သိရႀိရပၝတယ္။ ရႀမး္ဴပည္နယ္ေနႛ ဴဖစ္ေပၞလာပံုကို ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးခၾန္ဆိုင္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးခၾန္ဆုိင္း။    ။“ရာဇဝင္ သမိုင္းအရ ဆိုရင္ နက္ရႀင္နယ္ေဒးလိုႛ ေခၞတယ္ဗဵ။ ဒၝေပမယ့္ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ နက္ရႀင္နယ္ေဒးလိုႛ ေခၞတာဟာ အဓိပၯၝယ္ ေဴပာင္းလာတယ္။ အရင္တံုးက လူမဵိႂးလိုႛ အဓိပၯၝယ္မရဘူး၊ နက္ရႀင္နယ္ေဒးဆိုတာ။ ဒီ တိုင္းဴပည္တဴပည္မႀာ ရႀိေနတဲ့ ဴပည္သူတရပ္လံုး၊ အဲလိုပဲ အဓိပၯၝယ္ ရတာကိုး။ ဒၝေပမယ့္ ဒီ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းကဵေတာ့ အဓိပၯၝယ္ေတၾ ေဴပာင္းလာ႓ပီးေတာ့ နက္ရႀင္နယ္ဆိုတာ လူမဵိႂး ဴဖစ္လာတယ္။ အဲလိုမဵိႂး ဴဖစ္လာတဲ့အခၝကဵေတာ့ ဴပည္နယ္ေနႛလိုႛ ေဴပာင္းရင္ေကာင္းမယ္ ဆို႓ပီးေတာ့မႀ ဖဆပလ ေခတ္ ကတည္းကေန စ႓ပီးေတာ့ အဆိုဴပႂခဲ့တာ ေနာက္ပိုင္း အေသအခဵာ ဴဖစ္သၾားတာေတာ့ မဆလ ေခတ္မႀာေပၝ့”

ႎႀစ္စဥ္ ကဵင္းပေနကဵ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေနႛ အမႀတ္တရ အခမ္းအနားကို ရႀမ္းအမဵိႂးသားမဵား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အက္စ္အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႛက ဒီႎႀစ္ မကဵင္းပဴဖစ္ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

အလားတူဘဲ (၆၃) ႒ကိမ္ေဴမာက္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေနႛကို ဂဵပန္ႎိုင္ငံ တိုကဵႂိ႓မိႂႛမႀာ ဂဵပန္ေရာက္ ရႀမ္းတိုင္းရင္းသား အဖၾဲႛအစည္းေတၾ ဒီကေနႛ စုေပၝင္းကဵင္းပခဲ့႓ပီး ႎုိင္ငံေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲေရာ ရုိးရာယဥ္ေကဵးမႁ ဴပသတဲ့ ပၾဲအဴဖစ္ပၝ ကဵင္းပခဲ့တယ္လုုိႛ သတင္း ရရႀိပၝတယ္။

ဴပည္ပေရာက္ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားေတၾကေတာ့ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေနႛကို ရႀမ္းအမဵိႂးသားေနႛလိုႛ ေခၞေဝၞ႓ပီး ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပလာခဲ့တာ အခုဆုိရင္ (၁၇) ႒ကိမ္ ရႀိသၾား႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

ရႀမ္းအမဵိႂးသားေနႛဟာ ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလမႀာ ပင္လုံစာခဵႂပ္နဲႛအတူ ေပၞေပၝက္လာတာ ဆိုေပမယ့္ ဒီကေနႛ အခဵိန္အထိ ရႀမ္းတိုင္းရင္းသားေတၾရဲႛ မူလ အခၾင့္အေရးေတၾ ဆုံးရႁံးေနဆဲပၝလိုႛ ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀာ ဖၾဲႛစည္းထားတဲ့ ရႀမ္းတိုင္းရင္းသားမဵား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛ ဥကၠႉ ဴဖစ္သူ စိုင္းဝမ္ဆိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ရႀမ္းအမဵႂိးသားေနႛကို တိုင္းရင္းသားေပၝင္းစုံ စုစုေပၝင္း လူ သံုးရာေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔