ကုလ လူႛအခၾင့္အေရးကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံု

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စစ္အစိုးရ ကဵင္းပဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲမတိုင္ခင္ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁ အေဴခအေနေတၾကို ေလ့လာဖိုႛ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာေထာမတ္ ကင္တားနားဟာ ဒီကေနႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ေရာက္ရႀိလာပၝတယ္။
2010-02-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ Tomás Ojea Quintana အေထၾေထၾညီလာခံ တတိယေကာ္မတီသိုႛ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းအ႓ပီး သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနစဥ္၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေအာက္တုိဘာလက မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (UN Photo/Eskinder Debebe)
ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ Tomás Ojea Quintana အေထၾေထၾညီလာခံ တတိယေကာ္မတီသိုႛ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းအ႓ပီး သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနစဥ္၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေအာက္တုိဘာလက မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (UN Photo/Eskinder Debebe)
UN Photo/Eskinder Debebe

အခုခရီးစဥ္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛဆံုခၾင့္ေတာင္းထားေပမယ့္ ဒီကေနႛ ရန္ကုန္႓မိႂႛကို ေရာက္ရႀိခဵိန္အထိ ဴမန္မာအစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾဖက္က ေတၾႛခၾင့္ ဴပႂမဴပႂ အေဳကာင္းမဴပန္ေသးဘူးလိုႛ ရန္ကုန္ ကုလသမဂၢရံုး ဴပန္ဳကားေရးအရာရႀိ ဦးေအးဝင္းက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအးဝင္း။    ။“ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ေရႀႚေနေတၾဴဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္၀င္းတုိႚ ဦးဳကည္ဝင္းတုိႛနဲႛ လာေတၾႚပၝတယ္။ ေတၾႚခၾင့္ေတာင္းထားပၝတယ္။ ဒီဟာနဲႚပတ္သက္လုိႛ ကဵေနာ္တုိႚဘာမႀ အတိအကဵ မသိေသးပၝဘူး”

မစၤတာကင္တာနားအေနနဲႛ သူႛရဲႛခရီးစဥ္အတၾင္း ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵေနတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားေဳကာင္း၊ ေတၾႛခၾင့္ရမယ္လိုႛလည္း ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ဆၾစ္ဇာလန္ ႎုိင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႛအေဴခစိုက္ မစၤတာကင္တာနားရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီရံုးက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၁ ရက္ေနႛက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ရန္ကုန္႓မိႂႛကို ေရာက္ေရာက္ခဵင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႛအစည္းေတၾ၊ စစ္အစိုးရ တရားသူ႒ကီးေတၾနဲႛလည္း တံခၝးပိတ္ ေတၾႛဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့သလို ႎိုင္ငံတကာ သံတမန္ေတၾနဲႛလည္း သီးသန္ႛ ေတၾႛဆံုခဲ့တယ္လိုႛ ဦးေအးဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအးဝင္း။    ။“မစၤတာကင္တားနားက မနက္ကေတာ့ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႛေတၾနဲႛ ေတၾႛတယ္။ ေတၾႛ႓ပီးေတာ့ သံတမန္ေတၾနဲႛ ေတၾႛပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ တခၝ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ေရႀႚေနေတၾဴဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးဳကည္ဝင္းတုိႛနဲႛ ေတၾႛပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ တရားသူ႒ကီး ဦးေသာင္းႌၾန္ႛနဲႛ ေတၾႛပၝတယ္။ ေလာေေလာဆယ္ေတာ့ ဒၝပၝပဲခင္ဗဵ။ ေလာေေလာဆယ္ေတာ့ သူႛခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛေပၝ့၊ မနက္ဴဖန္ ကဵေနာ္တုိႛ စစ္ေတၾ သၾားမယ္ဗဵ၊ စစ္ေတၾရယ္ ဘူးသီးေတာင္ရယ္ သၾားမယ္။  ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကဵန္တဲ့ဟာေတၾ ဘာမႀ ထပ္႓ပီး ေဴပာလုိႛ မရေသးပၝဘူး”

ငၝးရက္ဳကာ ဒီ ခရီးစဥ္အတၾင္း မစၤတာကင္တာနားဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းကို ေတၾႛဆံုဖိုႛ ရႀိေပမယ့္ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿနဲႛေတာ့ ေတၾႛခၾင့္မရႎုိင္ဘူးလိုႛ ရန္ကုန္က လာတဲ့ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္

မစၤတာကင္တားနားဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဦးဳကည္ဝင္း၊ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးလႀမဵိႂးဴမင့္၊ ေဒၞခင္ေဌး႐ကၾယ္တိုႛနဲႛ ဒီကေနႛ ညေနသံုးနာရီကေန ေလးနာရီအထိ ဴမရိပ္ညိႂဟိုတယ္မႀာ ေတၾႛဆံုခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီလိုေတၾႛဆံုရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁဆိုင္ရာ ကိစၤေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး မစၤတာကင္တားနားက ေမးဴမန္းရာမႀာ ဴမန္မာဴပည္ တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္က လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ကိစၤေတၾကို ရႀင္းလင္းေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“ဆရာဦးဳကည္၀င္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ အမႁ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ အေဴခအေနကို အကဵဥ္းရံုး႓ပီးေတာ့ သူႛကို ရႀင္းဴပတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္က အခုလက္ရႀိ ကဵင့္သံုးေနတဲဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္နဲႛ လက္ေတၾႛ ကဵင့္သံုးပံုေတၾမႀာ အဲဒီ လူႛအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၤေတၾကို ကဵေနာ္ ရႀင္းဴပပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဒီ တရားစီရင္ေရးမႀာ တရားရံုးရဲႚ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ မရႀိဘဲနဲႛ ဖမ္းဆီးေမးဴမန္းတာေတၾကို အခဵိန္ကာလေတၾကို စၾပ္စၾဲခံရသူေတၾက ခံစားခၾင့္ မရႀိတဲ့အေဳကာင္း၊ ဒၝကိုလည္း ကဵေနာ္ ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္”

ဴမန္မာဴပည္ ငၝးရက္တာခရီးစဥ္အတၾင္း ရခိုင္ဴပည္နယ္ စစ္ေတၾ႓မိႂႛကို သၾားေရာက္႓ပီး စစ္ေတၾ အကဵဥ္းေထာင္ကို ဳကည့္ရႁဖိုႛ စီစဥ္ထားပၝတယ္။ အဲဒီက အဴပန္မႀာ အင္းစိန္ေထာင္ကို သၾားေရာက္ ဳကည့္ရႁမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛမႀာ ေနဴပည္ေတာ္ကိုသၾားေရာက္႓ပီး အေရး႒ကီးတဲ့ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ယခင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အာဂဵင္တီးနား သံအမတ္ မစၤတာကင္တားနားဟာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေမလမႀာ ဴမန္မာဴပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ခံခဲ့ရပၝတယ္။ အခု ဴမန္မာဴပည္ခရီးစဥ္ဟာ မစၤတာကင္တားနားရဲႛ တတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ ခရီးစဥ္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေရႀႛေနဦးဥာဏ္ဝင္းကို အာအက္ဖ္ေအ အဖၾဲႛသား ဦးသစ္ဆင္းက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔