ဗ္ိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿကို လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤ အိႎၬိယေဴပာဖိုႛ အေမရိကန္ေမ႖ာ္လင့္

အိႎၬိယအစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အ႒ကီးအကဲရဲ့ ခရီးစဥ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကို အသိေပး ေဴပာဳကားလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ဝဲ) အိႎၬိယႎိုင္ငံသိုႛ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္က သၾားေရာက္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေနႛက နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ သေဘာတူညီခဵက္ လက္မႀတ္ေရးထိုးပၾဲ အခမ္းအနားမႀာ အိႎၬိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မန္မိုဟန္ ဆင္း (ယာ) ႎႀင့္ အတူ ေတၾႚရေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ဝဲ) အိႎၬိယႎိုင္ငံသိုႛ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္က သၾားေရာက္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေနႛက နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ သေဘာတူညီခဵက္ လက္မႀတ္ေရးထိုးပၾဲ အခမ္းအနားမႀာ အိႎၬိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မန္မိုဟန္ ဆင္း (ယာ) ႎႀင့္ အတူ ေတၾႚရေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ မေနႛက ဴပႂလုပ္တဲ့ အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ အိႎၬိယအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရးေတၾ တုိးတက္လာေအာင္ တဖက္တလမ္းက ေဴပာဆိုလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေဴပာခၾင့္ရသူ မစၤတာ ပီေဂဵ ခေရာ္လီက ေဴပာပၝတယ္။

အိႎၬိယအေနနဲႛ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁနဲႛ တဴခား အားသာခဵက္ေတၾကို အသံုးခဵ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး တိုးတက္လာဖိုႛ ဴမန္မာအစိုးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို အသိေပးလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္။ အေမရိကန္ႎုိင္ငံခဵည္း ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေဴပာေနတာထက္ အိႎၬိယလို ေဒသတၾင္းႎုိင္ငံေတၾက ေဴပာဆိုေဝဖန္တာလည္း ဴမန္မာအစိုးရ သိရႀိဖိုႛ အေရး႒ကီးပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ ခေရာ္လီက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ အိႎၬိယခရီးစဥ္ မတိုင္မီေလးမႀာ အာရႀနဲႛ ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးက ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾအတၾက္ အိႎၬိယအစိုးရက ကူညီေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

အိႎၬိယနဲႛ ဴမန္မာအဳကား မဟာဗဵႃဟာေဴမာက္ ကိစၤရပ္ေတၾ ရႀိတယ္ဆိုတာ နားလည္ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ေနဴပည္ေတာ္က စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္တခဵိႂႚကို ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ တုိက္တၾန္းဖိုႛလည္း လိုလားေဳကာင္းလည္း မစၤတာခ႟ိုေလက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔