ရန္ကုန္၊ ထိုင္းနယ္စပ္နဲႛ ေနာ္ေဝးတိုႛမႀာ ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛ ကဵင္းပ

စစ္အစိုးရအေနနဲႛ စစ္မႀန္တဲ့ ဴပည္ေထာင္စုစနစ္ မူကို လိုက္နာကဵင့္သံုးဖိုႛ ဒီကေနႛ ကဵေရာက္တဲ့ ၆၂ ႎႀစ္ေဴမာက္ ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛမႀာ ဇိုမီးအမဵႂိးသား ကၾန္ဂရက္ပၝတီက ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-02-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၀ ရက္ေနႛတၾင္ ကဵေရာက္သည့္ ၆၂ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနားကို ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္တေနရာတၾင္ ကဵင္းပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၀ ရက္ေနႛတၾင္ ကဵေရာက္သည့္ ၆၂ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနားကို ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္တေနရာတၾင္ ကဵင္းပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
RFA

ရန္ကုန္႓မိႂႛက ဝၝရင့္ ႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီး သခင္သိန္းေဖရဲႛ ေနအိမ္မႀာ ဒီကေနႛမနက္ပိုင္းက ဇိုမီး အမဵိႂးသားကၾန္ဂရက္ပၝတီ ဦးေဆာင္႓ပီး ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနားကို ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီ အခမ္းအနားမႀာ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္က လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲၾႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးကို အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး သူရဲေကာင္းဆု ေပးအပ္ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့တယ္လိုႛ ဇိုမီး အမဵိႂးသား ကၾန္ဂရက္ဥကၠႉ ဦးပူကဵင္ရႀင္းထန္က အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

အခမ္းအနားမႀာ ညီႌၾတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖဲၾႛ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ႎိုင္ေငၾသိန္းနဲႛ ဝၝရင့္ ႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီးမဵားအဖဲၾႛက သခင္သိန္းေဖတိုႛ အမႀာစကား ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲၾႛခဵႂပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ေတၾ အပၝအဝင္ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးေလာကက ပုဂၢိႂလ္မဵားလည္း အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့ဳက႓ပီး စုစုေပၝင္း ဧည့္ပရိသတ္္ ၅၀ ေကဵာ္ ရႀိတယ္လိုႛသိရပၝတယ္။

ခဵင္းဴပည္နယ္မႀာ သူ႒ကီးကစ႓ပီး ေစာ္ဘၾားေတၾအထိ ႎႀစ္ေပၝင္း ရာနဲႛခဵီ႓ပီး သားစဥ္ေဴမးဆက္ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ စနစ္ကို ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခဵိန္မႀာ ေဴပာင္းလဲ တၾန္းလႀန္ႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္။ ခဵင္းဴပည္သူေတၾ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုလားေဳကာင္း ဆႎၬမဲခဲၾ ဆံုးဴဖတ္ႎိုင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၀ ရက္ေနႛကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။
 
ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဇိုမီး အမဵိႂးသမီးကၾန္ဂရက္ ဥကၠႉ ပူကဵင္ရႀင္းထန္ကို အာအက္ဖ္ေအ  မအင္ဳကင္းႎိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္တင္ဴပခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


အလားတူပဲ ၆၂ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛ အခမ္းအနားတရပ္ကို ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႛ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမႀာ Chin Social Association (CSA) ခဵင္းလူမႁေရးအဖၾဲႛနဲႛ Southern Chin Women Federation (SCWF) ေတာင္ပိုင္း ခဵင္းအမဵိႂးသမီးမဵား ဖက္ဒေရးရႀင္းအဖၾဲႛတိုႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဦးေဆာင္ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။

ခဵင္းလူမႀႂေရး အဖၾဲႛ CSA ရဲႛ ဥကၠႉ မိုင္းဇီဒဏ္းက အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

မိုင္းဇီဒဏ္း။    ။“ဗမာဴပည္မႀာလည္း လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ မလုပ္ရတာက တပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမႀာလည္း ဖိႎႀိပ္မႁ ခံရတာက တပိုင္း၊ အဲဒၝေဳကာင့္ ကဵမတိုႛ ဴပည္ပမႀာကဵေတာ့ ဴပည့္ဴပည့္စံုစံုနဲႛ မလုပ္ႎိုင္တာေတာင္ ကိုယ့္အမဵိႂးသားေနႛကို ကိုယ့္အမဵိႂးသားေနႛလိုႛပဲ လုပ္သၾားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲႛ ကဵင္းပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္”

ခဵင္းတိုင္းရင္းသားေတၾဟာ သူတိုႛရဲႛ ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛကို ဴပည္တၾင္းမႀာ ကဵင္းပခၾင့္ မရေတာ့သလို ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛအစား ေဴပာင္းလဲသတ္မႀတ္ခံရတဲ့ ခဵင္းဴပည္နယ္ေနႛကိုလည္း လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ကဵင္းပခၾင့္ မရဘူးလိုႛ အခုကဵင္းပတဲ့ အခမ္းအနားနဲႛယႀဥ္႓ပီး ခဵင္းအမဵိႂးသမီးငယ္တဦးက သူႛ အေတၾႛအဳကံႂကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီကေနႛ အခမ္းအနားကို ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္အေဴခစိုက္ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႛအစည္းေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အပၝအဝင္ စုစုေပၝင္း တရာေကဵာ္ တက္ေရာက္ဳက႓ပီး ခဵင္းတိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတၾက ခဵင္းရိုးရာ ေတးသီခဵင္းေတၾ အဆိုအကေတၾနဲႛ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့ပၝတယ္

၆၂ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ခဵင္းအမဵိႂးသားေနႛကို ေနာ္ေဝးႎိုင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ႓မိႂႛ႒ကီး ၅ ႓မိႂႛမႀာ တ႓ပိႂင္တည္း ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဴပည္ပႎိုင္ငံေတၾမႀာ မိမိတိုႛ အမဵိႂးသားေနႛကို ကဵင္းပဳကေလ့ရိႀေပမယ့္ ေနာင္ မဵိႂးဆက္သစ္ လူငယ္ေတၾကေတာ့ မိမိတိုႛ အမဵိႂးသားေရးဆိုတာထက္ လူေနမႁ အဆင့္ဴမင့္ဴမင့္ ေနႎိုင္ဖိုႛကိုသာ ပိုမို အာရံုစိုက္လာဳကတယ္လိုႛ  ခဵင္းေခၝင္းေဆာင္တခဵိႂႛက သံုးသပ္ ေဝဖန္ေနဳကပၝတယ္၊၊ အေသးစိတ္ကို အာအက္ဖ္ေအ သတင္းေထာက္ကိုညိႂက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္တင္ဴပခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔