အဖမ္းဆီးခံ ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဴပည္တၾင္း အမဵိႂးသမီးအင္အားစု ေတာင္းဆို

2007-11-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jimmy_nilar_family_A_200px.jpg
သမီးငယ္ေလး ေနဳကည္မင္းယုကို ေထၾးပိုက္ထားသည့္ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ေသာ ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယုမႀာ အာဏာပိုင္မဵား ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားဴခင္း ခံေနရ႓ပီး မိခင္ မနီလာသိန္းမႀာ မ႓ပီးေသးေသာ တိုင္းဴပည္တာဝန္မဵား ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ တိမ္းေရႀာင္ေနရပၝသည္။ (Photo: RFA)

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း အမဵိႂးသမီးမဵားအေပၞ အာဏာပုိင္ေတၾကေန အဳကမ္းဖက္ဖိႎႀိပ္မႁေတၾကုိ စုံစမ္းေဖၞထုတ္ေပးဖုိႚနဲႚ အကာကၾယ္ေပးဖုိႚ အကူအညီေတာင္းတဲ့ စာတေစာင္ကုိ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႚ ဒီမုိကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူ အမဵိႂးသမီးမဵားအဖဲၾႚကေန ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံတကာအဖဲၾႚစည္း ေတၾကုိ ေပးပုိႚခဲ့ပၝတယ္။

ဒီစာေတၾကုိ လာမယ့္ ၂၅ ရက္ေနႚမႀာ ကဵေရာက္မဲ့ အမဵိႂးသမီးအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁ တုိက္ဖဵက္ေရးေနႚကုိ ရည္ရၾယ္႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ေနႚက ေပးပုိႚခဲ့ေဳကာင္း အမဵိႂးသမီးအဖဲၾႚမႀာပၝဝင္တဲ့ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသူ အမဵိႂးသမီးေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံက အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ အဳကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္တာေတၾ အကာကၾယ္ေပးမယ့္ အဖဲၾႚတဖဲၾႚကေန ဝင္ေရာက္ကူညီေဆာင္ရၾက္ေပးဖုိႚ အခုလုိစာေရးသား အကူအညီေတာင္းတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီစာကုိ ကမၲာ့ကုလ သမဂၢလူႚအခၾင့္အေရး မဟာမင္း႒ကီး လူးစ္ အယ္ဘာ၊ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရး ေကာင္စီဥကၠဌ၊ အမဵိႂးသမီးမဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႁပေဴပာက္ေရး အထူးအရာရႀိ စတဲ့ ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အဖဲၾႚအစည္းေတၾအပၝအ၀င္ ဴမန္မာ့အေရးကုိ တက္႔ကစၾာ ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ အေမရိကန္သမတကေတာ္ ေလာ္ရာဘၾတ္ရႀ္ထံကုိလည္း ေပးပုိႚခဲ့ပၝတယ္။

ဒီစာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း အထူးသဴဖင့္ ဒီမုိကေရစီရရႀိေရးအတၾက္ ႎုိင္ငံေရးမႀာ ပၝဝင္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ အမဵိႂးသမီးမဵားအေပၞ အာဏာပုိင္ေတၾကေန အဳကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾကုိ ဥပမာ ဴဖစ္ရပ္မႀန္ေတၾလည္းတင္ ဴပထားပၝတယ္။

အခုလုိ အမဵိႂးသမီးေတၾအေပၞ အဳကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႁေတၾကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးဖုိႚ လၾတ္လပ္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႀင္တရပ္ကုိလည္း ဖဲၾႚစည္းေစလၿတ္ေပးဖုိႚ ေတာင္းဆုိထားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလတုန္းကလည္း အခုလုိပဲ ကမၲာ့ကုလသမဂၢနဲႚ ႎုိင္ငံတကာ အဖဲၾႚအစည္းေတၾကုိ အလားတူစာ ေပးပုိႚခဲ့တာကုိလည္း အာအက္ဖ္ေအက တင္ဴပခဲ့႓ပီးဴဖစ္ ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီရရႀိေရး လႁပ္ရႀားသူ အမဵိႂးသမီးမဵားအဖဲၾႚမႀာ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ အမဵိႂးသမီးေတၾ၊ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသူေတၾနဲႚ ဗကသ ဗမာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖဲၾႚခဵႂပ္က အမဵိႂးသမီးေတၾ ပၝဝင္တယ္လုိႚ ၈၈ ေကဵာင္းသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အခုလုိ ၂၅ ရက္ေနႛမႀာကဵေရာက္မယ့္ ႎုိင္ငံတကာ အမဵိႂးသမီးမဵား အဳကမ္းဖက္မႁ ပေဴပာက္ေရးေနႚကုိ ရည္ရၾယ္ေပးပုိႚခဲ့တဲ့ စာနဲႚပတ္သက္႓ပီး၊ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ မနီမုိလႁိင္နဲႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသူ မနီလာသိန္းတုိႛကုိ ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔