ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လူထုက လက္မခံေတာ့ဟု ဴပန္ဳကားေရး ဝန္႒ကီးေဴပာဆို

2006-11-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Suu_supporter_150px.jpg
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က ႎိုဝင္ဘာ ၁၄ရက္ေနႛတၾင္ ကဵင္းပေသာ ၈၆႒ကိမ္ေဴမာက္ အမဵိႂးသား ေအာင္ပၾဲေနႛ အခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္လာေသာ အမဵိႂးသမီးႎႀစ္ဦး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဓာတ္ပံုႎႀင့္ ရင္ထိုးကို ကိုင္ေဆာင္ ဆင္ဴမန္းထားပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကမႝာေကဵာ္ အာရပ္၊ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား သတင္းဌာနတခု ဴဖစ္တဲ့ အယ္လ္ ဂဵာဇီးရာ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားဌာန၊ အဂႆလိပ္ပို္င္းအစီအစဥ္က ဴမန္မာနအဖအစိုးရ၊ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ သီသန္ႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခန္းတခုကို မဳကာေသးခင္က ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခန္း အစီအစဥ္ကို ခုခဵိန္မႀာ မထုတ္လၿင့္ရေသးေပမယ့္၊ ဒီရက္ပိုင္းအတၾင္း ထုတ္လၿင့္သၾားဖိုႛ စီစဥ္ထားပၝတယ္။ ဒီဳကားထဲမႀာပဲ နအဖ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းနဲႛ ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္းခဵက္တခဵိႂႚကို အယ္လ္ ဂဵာဇီးရာ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားဌာနက သတင္းဌာနေတၾကို ဴဖန္ႛလိုက္ပၝတယ္။

အယ္လ္ ဂဵာဇီးရာ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားဌာနဟာ မူလက အာရပ္ႎုိင္ငံေတၾအတၾက္ အဓိက ရည္႟ၾယ္ ဖၾင့္လႀစ္ထားတာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ေနာက္ပိုင္းမႀာေတာ့ တကမႝာလံုးကို လၿင့္လာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္၊ အယ္လ္ ခိုင္ဒၝ အဳကမ္းဖက္အဖၾဲႚ၊ ေခၝင္းေဆာင္ အိုဆာမာ ဘင္လာဒင္နဲႛ တဴခားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ အီရတ္ႎုိင္ငံက အယ္လ္ ခိုင္ဒၝေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခန္းေတၾကို အထူးအစီအစဥ္နဲႛ ထုတ္လၿင့္ေဖာ္ဴပရာကေန၊ နာမည္႒ကီးလာတဲ့၊ သတင္းဌာနလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

အယ္လ္ ဂဵာဇီးရာ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားဌာနမႀ သတင္းေထာက္ မီးစ္ ဗာ႟ိုနီကာ ပက္႟ဒိုဇာနဲႛ ေတၾႚဆံုရာမႀာ နအဖ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ NLD ပၝတီဟာ တုိင္းဴပည္အကဵိႂးကို ထိိခိုက္ေစတဲ့၊ မႀားယၾင္းတဲ့ မူဝၝဒေတၾ ခဵမႀတ္ေနတယ္၊ ဒၝေဳကာင့္ လူထုက သူႛကိုေရာ၊ သူႛပၝတီကိုပၝ မလိုလား၊ ယံုဳကည္မႁလည္း မရႀိဳကေတာ့ဘူးလိုႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ကမႝာက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စိတ္ဝင္တစား ရႀိေနခဵိန္မႀာ၊ ဴမန္မာလူထုဳကားထဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ေရပန္းမစားေတာ့ဘူးလိုႛလည္း ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

နအဖ ဴပန္ဳကားဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းရဲ့ ဒီ ေဴပာဆုိခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္တဦး ဴဖစ္သူ၊ ဦးဴမင့္သိန္းကို RFA မႀ ဦးဝင္းႎိုင္ဦး ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔