ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု တိုးခဵဲႚဖၾဲႚစည္း

2007-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sept1_24_150px.jpg
သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး အဴမင့္ဆံုးအခဵိန္ဴဖစ္ေသာ စက္တဘႆာလ ၂၃ ရက္ေနႚက ရန္ကုန္႓မိႂႚ။ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမ ေရႀႚတၾင္ သိန္းႎႀင့္ခဵီေသာ ရဟန္း၊ ရႀင္၊ လူမဵား ခဵီတက္လာပုံ။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုအဖၾဲႚ႒ကီးကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ရက္ေနႚက ဴပန္လည္တိုးခဵဲႚစည္းလိုက္ပၝတယ္။ အခုဴပင္ဆင္ ဖၾဲႚစည္းတဲ့အဖၾဲႚမႀာ စက္တင္ဘာလ သံဃာေတာ္ေတၾရဲႚ ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ဦးေဆာင္သံဃာ တပၝးဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ေလာေလာဆယ္ အဖမ္းဆီးခံ ေနရတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း ရဟန္းပဵိႂ သမဂၢက အရႀင္ဂမၲီရကိုလည္း ထည့္သၾင္းထား႓ပီး၊ အဖၾဲႚဝင္ သံဃာ ၁၀ ပၝး ပၝရႀိပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္မႀာ ေမတၨာပိုႚ၊ ပရိတ္ရၾတ္၊ အမ႖ေဝဳကတဲ့ ပခုကၠႃ သံဃာေတၾကို စစ္အစိုးရက ႒ကိႂးကၾင္းပစ္၊ ႒ကိႂးတုပ္ ရိုက္ႎႀက္ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုအဖၾဲႚ႒ကီးကို ဖၾဲႚစည္း႓ပီး ဴပည္တၾင္း-ဴပည္ပ သံဃာေတၾနဲႚအတူ စစ္အာဏာရႀင္ အစိုးရကို ပတၨနိကၠႂဇၦန သပိတ္ေမႀာက္ကံေဆာင္ႎိုင္ခဲ့တယ္လိုႚ အစခဵီထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ရဟန္းရႀင္လူ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူေတၾနဲႚ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႚ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲေတၾနဲႚ ဖိႎႀိပ္ခံရမႁေတၾကို ကမၲာကသိရႀိနားလည္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ဴပသ႓ပီးလည္း ဴဖစ္ပၝ႓ပီလိုႚ ဆက္လက္ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ဒီလႁပ္ရႀားမႁေဳကာင့္ စစ္အစိုးရဟာ ရဟန္းေတာ္ေတၾကို ဖမ္းဆီး၊ သတ္ဴဖတ္၊ ညႀင္းပန္း ႎႀိပ္စက္ေနတဲ့အတၾက္ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုက သံဃာတခဵိႂႚ ဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး တခဵိႂႚလည္းပုန္းေရႀာင္ေနရတယ္လိုႚ ေရးထားပၝတယ္။

ဒီလို ပုန္းေရႀာင္ေနရေပမယ့္ သာသနာေတာ္ ညႀင္းပန္းႎႀိပ္စက္ ခံေနရဴခင္းကေန ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရး၊ ဴပည္တၾင္း-ဴပည္ပရႀိ ဗုဒၭဘာသာ သံဃာ့အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႚအတူ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ ဘာသာေရး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႚ ဆိုင္တဲ့ကိစၤေတၾကို ေဆာင္ရၾက္ေရး၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားအားလံုး အဴမန္ဆံုး လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲႚ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾကို လိုက္နာ ေဆာင္ရၾက္ေရးစတဲ့ ေရႀႚလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾကို အဳကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနဲႚ အရႀိန္အဟုန္ဴမႀင့္ လုပ္ကိုင္ႎိုင္ဖိုႚ အဖၾဲႚဝင္သံဃာ့ကိုယ္စားလႀယ္ ၁၀ပၝး ပၝဝင္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုအဖၾဲႚ႒ကီးကို ဴပန္လည္တိုးခဵဲႚဖၾဲႚစည္း႓ပီး ဴပည္တၾင္း-ဴပည္ပမႀာလည္း တိုးခဵဲႚဖၾဲႚစည္းသၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္တယ္လိုႚ ပၝရႀိပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔