တိုင္းရင္းသားေတၾကို ဖိႎႀိပ္မႁ ရပ္စဲဖိုႛ ေအအိုင္အဖၾဲႚ တိုက္တၾန္း

၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ မတိုင္ခင္မႀာ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုေတၾအေပၞ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾကို အဴမန္ရပ္ဆိုင္းဖိုႛ AI ေခၞ ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႚက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္ ဒီကေနႛမႀာ တိုက္တၾန္း ေတာင္းဆို လိုက္ပၝတယ္။
2010-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္တပ္၏ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာင္ငူႎႀင့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႟ိုင္မႀ ေဴပးလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို မိုးေရထဲတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
စစ္တပ္၏ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာင္ငူႎႀင့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႟ိုင္မႀ ေဴပးလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို မိုးေရထဲတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
(Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)

ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ဒီကေနႛ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ သတင္းစာရႀင္းပၾဲမႀာ AI အဖၾဲႚရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ သုေတသီ မစၤတာ ဘင္ဂဵမင္ ဇာဝက္ကီ (Benjamin Zawacki) က ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ဳကသူ မႀန္သမ႖ ကို ဖိႎႀိပ္ေနရာမႀာ ဴပည္မနဲႛ ႓မိႛဴပေတၾမႀာသာမက တိုင္းရင္းသား ဴပည္နယ္ေဒသေတၾပၝမကဵန္ ဖိႎႀိပ္ေနတာဴဖစ္ေဳကာင္း တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

AI ေခၞ ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႚဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လက စ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို ေလ့လာစံုစမ္းခဲ့ပၝတယ္၊ ၂ ႎႀစ္တာ ကာလအတၾင္း ရခိုင္၊ ရႀမ္း၊ ကခဵင္၊ ခဵင္းစတဲ့ တိုင္းရင္းသားဴပည္နယ္ ၇ ဴပည္နယ္မႀာ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္သူေတၾကို ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခဵ၊ ႎႀိပ္စက္ သတ္ဴဖတ္မႁေပၝင္း  ၇၀၀ ေကဵာ္ ေတၾႚရႀိခဲ့ရတယ္လိုႛ မစၤတာ ဘင္ဂဵမင္ ဇာဝက္ကီက ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ မတိုင္ခင္ စစ္အစိုးရရဲ့ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ ပို႓ပီး ဴပင္းထန္လာလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ ေဳကာက္႟ၾံႛစိုးရိမ္မႁေတၾ တိုးပၾားလာေနတယ္လိုႛ လည္း ဆိုပၝတယ္။

ဆက္လက္ေဴပာဆိုရာမႀာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁအတၾင္း ရခိုင္ဴပည္နယ္က ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္မႀာ ဴမစ္ဆံုေရကာတာ ကန္ႛကၾက္ေရး လက္မႀတ္ေရးထိုး လႁပ္ရႀားသူ ေတၾကို ဖမ္းဆီးမႁေတၾ၊ ၂၀၀၈ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုကို ကန္ႛကၾက္ဳကဖိုႛ ေလႀေတၾကို အဂႆလိပ္စကားလံုး NO ပံုသၸာန္ ေပၞေအာင္ ေလႀာ္ခတ္ခဲ့ဳကသူ ကရင္နီလူငယ္ေတၾကို ဴပစ္ဒဏ္ေပးတာေတၾ စတဲ့ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ဖိႎႀိပ္ပံုေတၾကို ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ သူႛရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး မႀတ္တမ္း တိုးတက္ေကာင္းမၾန္လာေရးအတၾက္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို အခၾင့္အလမ္းတရပ္အေနနဲႛ အသံုးခဵသင့္ေဳကာင္း၊ အိမ္နီးခဵင္း အာဆီယံ ႎိုင္ငံေတၾနဲႛတကၾ တ႟ုတ္ဴပည္ကလည္း တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုေတၾ အပၝအဝင္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ ဆႎၬအမႀန္ ေဖာ္ဴပခၾင့္၊ ႎိုင္ငံေရးဴဖစ္စဥ္မႀာ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ပၝဝင္ခၾင့္ေတၾအတၾက္ တၾန္းအားေပးသင့္ေဳကာင္း ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႚက တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

မစၤတာ ဘင္ဂဵမင္ ဇာဝက္ကီ နဲႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခဵက္ကို နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္

ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔