လေဘေးဒုက္ခသည်မဵားအပေၞ လူႛအခြင့်အရေးခဵိြးဖောက်မြ အစီရင်ခံစာ

ူမန်မာိံိုင်ငံအတြင်း နာဂစ်ဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်အ္ဘပီး တလအုကာ လူႛအခြင့်အရေး အေူခအနေမဵားဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာတစောင်ကို Amnesty International ခေၞ ိံိုင်ငံတကာ လြတ်္ဘငိမ်းခဵမ်းသာခြင့်အဖြဲႚက ဒီကနေႛ ဇြန်လ ၅ ရက်နေႛမြာ ထုတ်ူပန်လိုက်ပၝတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာအတြက် ိံိုင်ငံတကာ အဖြဲႚအစည်းက ပုဂ္ဂိြလ်တြေ၊ ဘာသာရေးအဖြဲႚအစည်းတြေ၊ သတင်း စာနယ်ဇင်းသမားတေကြို တြေႚဆု္ဘံပီး ူပစြုထားတာူဖစ်ပၝတယ်။

2008.06.05
nargis_boat_passengers_305p.jpg လပတ္ဇြ္ဘာမိြႚတြင် ခိုလြံနေရာမြ၊ မုန်တိုင်းေုကာင့် ပဵက်စီးနေသော မူလနေရပ် ကေဵး႟ြာမဵားသိုႛ ူပန်မည့် လေဘေးဒုက္ခသည်မဵား ဇြန်လ ၃ရက်နေႛက လေစြီးရန် စောင့်ဆိုင်းနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီအစီရင်ခံစာထဲမြာ လေမုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တေကြို ယာယီ စခန်းတေကြနေ အဓမ္ထ ူပန်ေူပာင်း ေ႟ြႚပစ်တာတြေ၊ သြားလာလြပ်ရြားမြတေအြပေၞ ထိန်းခဵြပ် ကန်ႛသတ်ထားတာတြေ၊ လူထုဆ္ဋိံခံယူပြဲအတြက် မဲ႟ုံတေအြူဖစ် အသုံးူပြိံိုင်ဖိုႛ ယာယီစခန်းတေကြနေ အတင်း ေ႟ြႚပစ်တာတြေ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေကြနေ အတင်း ေ႟ြႚပစ်တာတြေ၊ ဒုက္ခသည်တေအြတြက် အကူပေးတဲ့ ပင်္စည်းတေကြို အလြဲသုံးစားလုပ်တာတေကြို အသေးစိတ် ရြင်းလင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

AI အဖြဲႚ က သုတေသနူပြ မေးူမန်း္ဘပီး အတည်ူပလြိုႛရတဲ့ အတင်းအဓမ္ထ ေ႟ြႚေူပာင်းမြပေၝင်း ၃၀ ပေၞပေၝက်ခဲ့ပၝတယ်။

မေ ၂၃ ရက်နေႛမြာ ေ႟ြပေၝက်ကန်္ဘမိြႚနယ်က လေဘေးဒုက္ခသည် ကဵပ်ငြေ ၇၀၀၀ ပေး္ဘပီး ယာယီစခန်းတြေ အူဖစ်အသုံးူပြနေတဲ့ စာသင်ကေဵာင်းတြေ ူပန်ဖြင့်တော့မယ်ဆိုကာ မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ အူဖစ်အပဵက်၊ ဘိုကလေး္ဘမိြႚနယ်ထဲက လေဘေးဒုက္ခသည်တေကြို မေလ ၁၉ ရက်နေႛက အတင်းူပန်ပိုႛလိုႛ လမ်းမြာ လြေမြောက်္ဘပီး လူ၃၀ သေခဲ့တဲ့ အူဖစ်အပဵက်၊ မေ၁၉ ရက်နေႛက စလိုႛ ေူမာင်းူမ၊ မအူပင်၊ ဖဵာပုံ၊ လပတ္ဇြာ၊ က ဒုက္ခသည်တေကြို တူဖည်းူဖည်းအတင်း ေ႟ြႚခိုင်းခဲ့တာတြေ ကော့မြြး္ဘမိြႚနယ်မြာ လမ်းမတြေပေၞထြက် အကူအညီတောင်းတဲ့ ဒုက္ခသည်တေကြို တားူမစ်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့ ူဖစ်ရပ်တေဟြာ စစ်အစိုးရက အတင်းအဓမ္ထ ေူပာင်းခိုင်းခဲ့တဲ့ ူဖစ်ရပ် ၃၀ ထဲက တခဵိြႚ ထင်ရြားတဲ့ ူဖစ်ရပ်တေလြိုႛ AI အဖြဲႚက ထောက်ူပထားပၝတယ်။

ဒီလိုအတင်း ေ႟ြႚေူပာင်းခိုင်းတဲ့ထဲ မေ၂၄ ရက် ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲအတြက် မဲ႟ုံတြေ အူဖစ်အသုံးူပဖြိုႛ ယာယီစခန်းတေကြနေ ေ႟ြႚခိုင်းတာတေလြည်း အမဵားအူပား ပၝဝင်ပၝတယ်။

အဲ့လို ယာယီစခန်းတေကြနေ အတင်းနြင်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဒုက္ခသည်တေကြို အာဏာပိုင်တေကြ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေမြြာ သြားခိုလြံနေထိုင်ခြင့်မူပတြာတြေ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာတော်ဋ္ဌကီးတေကြ အဲဒီလို ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်တေကြ မောင်းမထုတ်ဖိုႛ တောင်းပန်တာပေမဲ့ အာဏာပိုင်တေကြ လက်မခံတာတေလြည်း ဒီအစီရင်ခံစာမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒုက္ခသည်တေအြတြက် ကူညီထောက်ပံ့တဲ့ ပင်္စည်းတေကြို အလြဲသုံးစားလုပ်တာတြေ၊ တားူမစ်ပိတ်ပင်တဲ့ အူဖစ်အပဵက်ပေၝင်း ၄၀ ပေၞပေၝက်ခဲ့တယ်လိုႛလည်း ရေးသားထားပၝတယ်။ စစ်သားတေနြဲႛ ဒေသခံ အာဏာပိုင်တေကြ အကူပင်္စည်းတေကြို သိမ်းဆည်းတာတြေ၊ အလြဲသုံးစားလုပ်တာတြေ ရြိခဲ့္ဘပီး ဒုက္ခသည်တြေ ခိုလံြနေတဲ့ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတေကြို အကူပင်္စည်းတြေ လက်ခံခြင့်မပေးခဲ့တာတြေ အမဵားအူပား ပေၞပေၝက်ခဲ့ပၝတယ်။ ိံိုင်ငူံခားသားတြေ ဧရာဝတီ တိုင်းအတြင်း တြေႚရြိပၝက ဒဏ်ငြေ အမေရိကန် ဒေၞလာ သုံးထောင်နဲႛ ထောင်ဒဏ် ၅ နြစ် ကဵခံရမယ်ဆိုကာ စစ်အစိုးရက အမိန်ႛထုတ်ူပန်ထားတယ်လိုႛလည်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒုက္ခသည်တေအြတြက် လြဒြၝန်းထားတဲ့ ပင်္စည်းတေကြို မိမိကိုယ်ကဵိြးအတြက် သုံးတဲ့ လူတေကြို အရေးယူသြားမယ်ဆိုကာ စစ်အစိုးရက မေလ ၁၆ ရက်နေႛမြာ တရားဝင် ထုတ်ူပန်ထားတာကိုလည်း ထည့်သြင်းဖော်ူပထားပၝတယ်။ အဲဒီလို ထုတ်ူပန်ေုကညာထားပေမဲ့ မေ၂၃ ရက် ဝန်းကဵင်က ေ႟ြႚူပည်သာ ္ဘမိြႚနယ်ထဲ ရဲတေနြဲႛ ုကံ့ခိုင်ဖံြႛ္ဘဖိြးရေးအဖြဲႚ ဝင်တေကြ ပုဂ္ဂလိက အလြရြြင်တစုကို အလြပြင်္စည်းတြေ အာဏာပိုင်တေဆြီ ပေးအပ်ဖိုႛ ူငင်းဆန်မနြဲႛ ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ အလားတူ အူဖစ်အပဵက်မဵိြးတေလြည်း အမဵားအူပားရြိတယ်လိုႛ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

အကူပင်္စည်းတြေ ပေးဝေတဲ့ နေရာမြာလည်း စည်းကမ်း ကန်ႛသတ်ခဵက်တေနြဲႛပေးတဲ့ အေူခအနေတေလြည်း ရြိတယ်လိုႛ AI ဌာနခဵြပ်က အရြေႚတောင်အာရြ ဒေသဆိုင်ရာ သုတေသီ Mr. Benjaman က အစီရင်ခံစာ ရြင်းလင်းပြဲမြာ ေူပာူပပၝတယ်။

ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲမြာ စစ်အစိုးရရဲ့ အေူခခံဥပဒေမူုကမ်းကို ထောက်ခံမဲပေးမြ အကူပင်္စည်းတြေ ရမယ်ဆို္ဘပီး အာဏာပိုင်တေဘြက်က တောင်းဆိုတဲ့ အူဖစ်အပဵက် သုံးနေရာမြာ ရြိခဲ့တဲ့ အူပင် AI အဖြဲႚ အနေနဲႛ ပိုစိုးရိမ်တဲ့ အနေအထားတခုက အကူပင်္စည်းတြေ လိုခဵင်ရင် ဒုက္ခသည်တေအြနေနဲႛ စစ်တပ်အတြက် အလုပ်လုပ်ရမယ်၊ ဒၝမမြဟုတ် စစ်တပ်ထဲ ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုခဵက်တေပြဲ ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာူပပၝတယ်။ အဓမ္ထလုပ်အားပေးခိုင်းတဲ့ နေရာတေမြြာ ဒီဒုက္ခသည်တေကြို သုံးမြာလည်း AI အဖြဲႚက စိုးရိမ်နေပၝတယ်။ လေဘေးဒုက္ခသည်တေရြဲ့ အေူခခံအခြင့်အရေးတြေ ကာကြယ်ပေးိံိုင်ဖိုႛ AI အဖြဲႚ အနေနဲႛ အစီရင်ခံစာ အဆုံးမြာ အုကူံပထြားပၝတယ်။

ဒ်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး Mr. Benjaman က ဆက်ေူပာတာကတော့ လေဘေးဒုက္ခသည်တေကြို ေ႟ြႚေူပာင်းတဲ့ နေရာမြာ ကုလသမဂ္ဂက ခဵမြတ်ထားတဲ့ စည်းမဵဉ်းတေကြို လိုက်နာဖိုႛ အဲ့လို လိုက်နာရမဲ့ နေရာမြာ ဒုက္ခသည်တေရြဲ့ ဆ္ဋိံကို သိအောင်မေးူမန်း္ဘပီး မြာ ဆက်လက်ဆောင်႟ြက်ဖိုႛ၊ ဒုက္ခသည်တြေ အနေနဲႛ အစားအစာ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ ကဵန်းမာရေးူပစြုစောက်ရြောက်မြတြေ ရြိအောင်လုပ်ပေးဖိုႛ ကယ်ဆယ်ရေး ကဋ္ဋမ်းကဵင်သူတေကြို အတားအဆီးမရြိ ကူညီ လုပ်ကိုင်ခြင့်ပေးဖိုႛ စတာတြေ ပၝဝင်တယ်လိုႛ ရြင်းူပခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။