ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵား အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာထုတ္

A.I ေခၞ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚ႒ကီးက ကမႝာ့ႎိုင္ငံအသီးသီးရဲ့ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္အတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ အေဴခအေနနဲႛပတ္သက္လိုႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္တုန္းက အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ေရးသား ထုတ္ဴပန္ရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ အေဳကာင္းကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ဴပထားတာ ေတၾႚရပၝတယ္။
2009-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေကဵာက္တန္း႓မိႂႚရႀိ အစိုးရ ႟ံုးတခုေရႀႚတၾင္ အကူအညီ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးတဦးႎႀင့္ ကေလးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေကဵာက္တန္း႓မိႂႚရႀိ အစိုးရ ႟ံုးတခုေရႀႚတၾင္ အကူအညီ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ေလေဘး ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးတဦးႎႀင့္ ကေလးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာႎို္င္ငံမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္အတၾင္း ဘယ္လို လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾ ရႀိခဲ့တယ္ ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ A.I အဖၾဲႚရဲ့ အာရႀေရးရာ က႗မ္းကဵင္သူ Mr. Benjamin Zawacki RFA ကို ေဴပာတာက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေမလတုန္းက ဧရာဝတီနဲႛ ရန္ကုန္တုိင္းအတၾင္း တုိက္ခတ္သၾားတဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္း ေဒသက ဴပည္သူေတၾကို ႎို္င္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းက အခဵိန္မီ ကယ္တင္ခဵင္ေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ တားဆီးပိတ္ဆိုႛမႁေတၾေဳကာင့္ ၊ အကူအညီေတၾဟာ ဒုကၡခံစားေနရတဲ့ ဴပည္သူေတၾဆီ မေရာက္ႎိုင္ပဲ ဴဖစ္ခဲ့ရေဳကာင္း ၊ ၂၀၀၈ ခု ေမလမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဥပေဒေဳကာင္းနဲႛ မညီပဲ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း တႎႀစ္ တိုးခဲ့တဲ့ကိစၤနဲႛ ၊ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲမႀာ အခုခဵိန္ထိ ႎို္င္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ၂,၁၀၀ေကဵာ္ ဆက္ရႀိေနေသးတဲ့ကိစၤ ၊ ေနာက္တခၝ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတၾ အပၝဝင္ တိုင္းရင္းသား မဵႂိးႎၾယ္စုေတၾကို လူသားမဵႂိးတုန္းသေဘာမဵႂိး စစ္ဆင္ေနတဲ့ကိစၤေတၾနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အကဵႂိးစီးပၾားအတၾက္ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ တူးေဖာ္ေရးအပၝအဝင္ ၊ ေရအားလ႖ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေဒသေတၾမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး အခဵႂိးေဖာက္ခံေနရတဲ့ ကိစၤေတၾဟာ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎို္င္ငံမႀာ အထင္အရႀားေတၾႚခဲ့ရတာပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ A.I အဖၾဲႚက Mr. Benjamin ေဴပာဆုိသၾားတာပၝ။

A.I အဖၾဲႚအေနနဲႛ ဴမန္မာႎို္င္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အခုလို အစီရင္ခံစာထုတ္ရတာဟာ ႎိုင္ငံတကာ မိသားစုကို ဘယ္လို သတင္းစကားမဵႂိး ေပးခဵင္တာလဲလိုႛ RFA က ေမးဴမန္းဳကည့္ရာမႀာေတာ့

႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္တုန္းက ထၾက္ေပၞလာတဲ့ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီ ဥကၠႉရဲ့ ဴမန္မာဴပည္နဲႛဆိုင္တဲ့ စုိးရိမ္မႁ ေဳကညာခဵက္ကို မိမိတိုႛဗ၏၍ အဖၾဲႚအေနနဲႛ ႒ကိႂဆိုေဳကာင္း ၊ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီဟာ အဲဒီအဆင့္မႀာတင္ ရပ္မေနပဲ ဴမန္မာရဲ့ အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾ ဴဖစ္တဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ အိႎၬိယႎို္င္ငံေတၾကလည္း လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အခဵႂိးေဖာက္ခံေနရတဲ့ ကိစၤကို ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေဝဖန္သင့္ေဳကာင္း ၊ ဴမန္မာႎို္င္ငံရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾက တ႟ုတ္ဴပည္တၾင္းကိုပၝ  လာေရာက္ ႟ုိက္ခတ္ေနတာ သိလဵက္သားနဲႛ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာနဲႛ ပတ္သက္လာရင္ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ဗီတိုာဏာသုံး ပယ္ခဵတာမဵႂိးကို မလုပ္သင့္ေတာ့ေဳကာင္း A.I အဖၾဲႚရဲ့ အာရႀေရးရာ က႗မ္းကဵင္သူ Mr. Benjamin Zawacki က RFA ကို ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔