ကရင္ႎႀင့္ ရခိုင္ ေတာ္လႀန္ေရးသမားမဵား အိႎၬိယမႀာ ေထာင္ဒဏ္အဴပစ္ေပးခံရ

အိႎၬိယႎိုင္ငံ ေထာင္ထဲမႀာ ၁၂ ႎႀစ္ေကဵာ္ ေနခဲ့ရတဲ့ ရခိုင္ဴပည္ အမဵိႂးသား ညီႌၾတ္ေရးပၝတီ လက္ေအာက္ခံ ရခိုင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လႀန္ေရးသမား ၂၄ ေယာက္နဲႛ ကရင္ ေတာ္လႀန္ေရးသမား ၁၀ ေယာက္ကို ႎိုင္ငံဴခားသားအမႁ၊ လက္နက္မႁ၊ ေပၝက္ကၾဲေစတတ္တဲ့ လက္နက္အမႁ စတဲ့ အမႁသံုးမႁနဲႛ တရားစၾဲ႓ပီး ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေနႛ ညေနက အ႓ပီးသတ္အမိန္ႛခဵခဲ့ပၝတယ္။
2010-07-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အိႎၬိယ အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားေသာ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လႀန္ေရးသမား ၂၄ ဦးႎႀင့္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လႀန္ေရးသမား ၁၀ ဦးကို ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဧ႓ပီ ၁၈ ရက္က ကလကတၨား တရား႟ံုးသိုႛ ရဲအခဵႂပ္ကားဴဖင့္ ႟ံုးထုတ္လာစဥ္ ေတၾႚရသည့္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အိႎၬိယ အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားေသာ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လႀန္ေရးသမား ၂၄ ဦးႎႀင့္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လႀန္ေရးသမား ၁၀ ဦးကို ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဧ႓ပီ ၁၈ ရက္က ကလကတၨား တရား႟ံုးသိုႛ ရဲအခဵႂပ္ကားဴဖင့္ ႟ံုးထုတ္လာစဥ္ ေတၾႚရသည့္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

တရား႟ံုးက သူတိုႛတဦးခဵင္းကို ၁ ႎႀစ္နဲႛ ၃ လစီ ေထာင္ဒဏ္နဲႛ အိႎၬိယ ရူပီး ေဴခာက္ေထာင္ ေပးေဆာင္ဖိုႛ ဒဏ္ေငၾ႟ိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ၁၂ ႎႀစ္ေကဵာ္ေတာင္ ေထာင္ထဲမႀာ ေနခဲ့႓ပီးသား ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ကို ေခဵပစ္လိုက္ေပမဲ့ ေငၾဒဏ္ကို မေပးေဆာင္ႎိုင္တာေဳကာင့္ ေငၾဒဏ္အတၾက္ ၈ လ ေထာင္ထဲမႀာ ဆက္ေနဳကရဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ သူတိုႛအမႁကို လိုက္ပၝ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ေဒၝက္တာတင့္ေဆၾက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒဏ္ေငၾေဆာင္႓ပီး လၾတ္လာရင္လည္း တဴခားအမႁဆင္႓ပီး ထပ္ဖမ္းႎိုင္ေဴခ ရႀိေနသလို ေနာက္ ၈ လ ဴပည့္လိုႛ ေထာင္က ဴပန္လၾတ္လာသည့္တိုင္ေအာင္ ေနာက္ပိုင္းမႀာ အေဳကာင္းဴပခဵက္ တခုခုနဲႛ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးဦးမလား ဆိုတာကို ဴမန္မာႎိုင္ငံဖၾား တိုင္းရင္းသား ေတာ္လႀန္ေရးသမားေတၾကို အကူအညီေပးေနသူေတၾက သံသယ ရႀိေနဳကတယ္လိုႛလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။

“ကဵေနာ္တိုႛ စိုးရိမ္ခဵက္ေတၾ ရႀိတယ္ခင္ဗဵ ဒီအမႁက အင္မတန္မႀ ႟ႁပ္ေထၾးတယ္ ေနာက္တခၝ ႎိုင္ငံတကာအေရးထဲလည္း ပၝေနေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ ဗမာႎိုင္ငံသားေတၾ ဒီအမႁကေတာ့ တရားဝင္ ႓ပီးသၾား႓ပီေပၝ့ေလ။ ႓ပီးတာေတာင္မႀ လၾတ္ပၝ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ခဵက္ေတၾ ရႀိေနဆဲပၝ။ ဘာ့ေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီမႀာသက္ဆိုင္ရာေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဳကတဲ့အခၝမႀာ ဖမ္းခဵင္တဲ့ အေနအထားေပၝ့ေလ ဆိုလိုခဵင္တာက ႎိုင္ငံဴခားသားအမႁလို ဟာမဵိႂးေပၝ့၊ ေနာက္တမဵိႂးတိုး႓ပီးေတာ့ လုပ္ခဵင္လုပ္မလား ဆို႓ပီးေတာ့ ဒၝက ကဵေနာ္တိုႛ စိုးရိမ္ခဵက္ပၝ ။ ဒၝကို မဴဖစ္ေအာင္ေတာ့ နည္းေပၝင္းစံုနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛက ႒ကိႂးစားဳကရဦးမဲ့ အေနအထားေပၝ့ခင္ဗဵ၊ မေရရာေသးဘူးေပၝ့ခင္ဗဵ။”

၁၉၉၈ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလမႀာ အိႎၬိယ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးအဖၾဲႚကေန ကပၯလီပင္လယ္ အိႎိၬယေရပိုင္နက္ရႀိ လန္းေဖာ့ က႗န္းမႀာ အေဴခခဵ ေနထိုင္ဖိုႛ ဖိတ္ေခၞခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ အိႎၬိယေရတပ္က သူတိုႛကို ပိတ္ဆိုႛဖမ္းဆီးတာ ခံခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီအထဲက ရခိုင္သူပုန္ေခၝင္းေဆာင္ ခိုင္ရာဇာအပၝအဝင္ ေခၝင္းေဆာင္ ၆ ေယာက္ဟာ အိႎိၬယစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားစဥ္မႀာ အသတ္ခံခဲ့ရ႓ပီး သူတိုႛအမႁမႀာ အိႎၬိယ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾရဲ့ ပၝဝင္ပတ္သက္မႁေတၾ ရႀိေနတာေဳကာင့္ အမႁဟာ အဆမတန္ ဳကန္ႛဳကာေနခဲ့ရ႓ပီး အခုမႀ အ႓ပီးသတ္ အမိန္ႛခဵခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔