အာဆီယံမႀ စံုစမ္းေရးအဖၾဲႚတခုကို ဴမန္မာ့ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသသိုႛ ေစလၿတ္မည္

ဴမန္မာမုန္တိုင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အပဵက္အစီးနဲႛ အသက္ရႀင္ကဵန္ရစ္သူ ဒုကၡသည္ ေတၾရဲ့ လိုအပ္ခဵက္ေတၾကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖိုႛ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵားအသင္း အာဆီယံအဖၾဲႚကေန စံုစမ္းေရးအဖၾဲႚတခု ေနာက္တပတ္မႀာ ေစလၿတ္ဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။
2008-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ ေလေဘးဒုကၡအေပၞ စံုစမ္းေရးႎႀင့္ ႎုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမဵား ေဆာင္႟ၾက္မည့္ အထူးအဖၾဲႚအားး ကိုယ္တိုင္ ႒ကီးဳကပ္မည့္ အာဆီယံအဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဆူရင္ ပစ္ဆူဝမ္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ့ ေလေဘးဒုကၡအေပၞ စံုစမ္းေရးႎႀင့္ ႎုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမဵား ေဆာင္႟ၾက္မည့္ အထူးအဖၾဲႚအားး ကိုယ္တိုင္ ႒ကီးဳကပ္မည့္ အာဆီယံအဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဆူရင္ ပစ္ဆူဝမ္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မုန္တိုင္းေဘးခံေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ ၂ သန္းေကဵာ္ရဲ့ လုိအပ္ခဵက္ေတၾကို စံုစမ္းမႀာဴဖစ္႓ပီး လာမဲ့ ဇၾန္လ ၁၂ ရက္ေနႛမႀာ အလႀႃရႀင္ႎိုင္ငံေတၾကို ဴပန္တင္ဴပမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အာဆီယံ အတၾင္းေရးမႀႃခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ ဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္က ေမလ ၂၇ရက္ ဒီေနႛမႀာ ေဴပာပၝတယ္။

အေရးေပၞ ကယ္ဆယ္မႁ စိစစ္ေရးအဖၾဲႚဟာ ရန္ကုန္ကို ဴပန္႓ပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အခဵိန္ေနာက္ထပ္ အကုန္မခံႎိုင္သလို အရႀိန္အဟုန္လည္း အကဵမခံႎိုင္ဘူးလိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာဆူရင္က သူနဲႛ အာဆီယံ ၁၀ ႎိုင္ငံက ၂ ဦးစီပၝဝင္တဲ့ ဴမန္မာမုန္တိုင္းေဘး ကယ္ဆယ္ေရး အထူးအဖၾဲႚ အေနနဲႛ ဒီစံုစမ္းေရးနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾကို ကိုယ္တိုင္႒ကီးဳကပ္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အဓိက လုပ္ငန္းအဖၾဲႚကိုေတာ့ ကုိယ္စားလႀယ္ ၉ ဦးနဲႛ ဖၾဲႚထားပၝတယ္။ ဒီအဖၾဲႚမႀာ အာဆီယံက ကိုယ္စားလႀယ္ ၃ ဦးနဲႛ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္ ၃ ဦးဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ခန္ႛထားတဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ ၃ ဦးနဲႛ တၾဲ႓ပီး ေနႛစဥ္ လုပ္ငန္းေတၾကို ပူးတၾဲေဆာင္႟ၾက္မယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီအဖၾဲႚဟာ မုန္တိုင္းေဘးကဵခဲ့တဲ့ ေဒသမႀာ ၂၄ နာရီလံုးလံုး နားရက္မရႀိ ကၾင္းဆင္း အလုပ္လုပ္မႀာ ဴဖစ္႓ပီး လုပ္ငန္းခၾင္ အခက္အခဲေတၾကို ဒိုင္ခံ ေဴဖရႀင္းမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾ သၾားလာ ေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ရဖိုႛ လမ္းေဖာက္တာ၊ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ယူတာ၊ ေနရာခဵထားတာေတၾကို လုပ္ေဆာင္ေပးမဲ့အဴပင္ အကူအညီေစာင့္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကိုလည္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ဖိုႛ ေဆာင္႟ၾက္မယ္လိုႛ မစၤတာဆူရင္က ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ တနဂႆေႎၾေနႛက ရန္ကုန္မႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အလႀႃရႀင္ႎုိင္ငံမဵားညီလာခံမႀာ အကူအညီထပ္ေပးဖိုႛဆိုရင္ အေသးစိတ္ စိစစ္ခဵက္နဲႛ ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞတေလ႖ာက္ အကန္ႛသတ္မရႀိ ကူညီခၾင့္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္ထားေတၾ ဴပႎိုင္မႀလိုႛ အလႀႃရႀင္ႎုိင္ငံေတၾက ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔