ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ ဂဵပန္၏အယူအဆ အာရႀေဖာင္ေဒးရႀင္းလက္မခံ

2006-06-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Tokyo_demo_200px.jpg

မဳကာခင္က ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဂဵပန္ႎိုင္္ငံ သံအမတ္႒ကီးက ဴမန္မာ့အေရးကိစၤဟာ ႎိုင္ငံတကာလံုဴခံႂေရးကို ထိပၝးေနတယ္ဆိုတဲ့ကိစၤကို လက္မခံခဲ့တဲ့အေပၞမႀာ မိမိသေဘာမတူေဳကာင္း အာရႀေဖာင္ေဒးရႀင္းအဖၾဲႚ႒ကီးက ဥကၠႉဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ ဒတ္ဂလပ္စ္ ဘာ႟ိုက္တာက ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀာေရာက္ရႀိစဥ္ ယိုမိအုရိ ေနႛစဥ္သတင္းစာ႒ကီးနဲႛ ေတၾႛဆံုေမးဴမန္းခဵက္မႀာ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ဂဵပန္သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ကင္ဇို အိုရႀီးမားက ဴမန္မာ့အေရးဟာ ႎိုင္ငံတကာ လံုဴခံႂေရးကို ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတယ္ဆိုတာကို လက္မခံတဲ့အခဵက္မႀာ မိမိသေဘာမတူေဳကာင္း Asia Foundation အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ဥကၠႉ မစၤတာ ဒတ္ဂလပ္စ္ ဘာ႟ိုက္တာက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

"ကဵေနာ္တိုႛ အာလံုးလက္ခံထားတဲ့ အခဵက္က ဴမန္မာ အစိုးရဟာ ကမၲာေပၞမႀာ ႟ၾံမုန္းစရာအေကာင္းဆံုး အစိုးရဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခဵက္ပၝပဲ၊ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ဴမန္မာကိစၤကို ဘယ္လို ကိုင္တၾယ္ရမယ္ဆိုတာကို မသိေသးပၝဘူး၊ ကဵေနာ္တိုႛအေနနဲႛ ဂဵပန္သံအမတ္႒ကီးေဴပာတာကို သေဘာမတူပၝဘူး" လိုႛ ယိုမိအုရိေနႛစဥ္ သတင္းစာ႒ကီးနဲႛ ေတၾႛဆံုးေမးဴမန္းခန္းမႀာ မစၤတာ ဘာ႟ိုက္တာက ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

အေမရိကန္ႎိုင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာကို စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛ အေရးယူထားတာရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝဟာ တႎိုင္ငံထဲတည္းက အေရးယူတာဴဖစ္႓ပီး တဴခားတဖက္မႀာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံဟာ အထီးကဵန္ဴဖစ္ေနတာကို အခၾင့္ေကာင္းယူ႓ပီး ဴမန္မာ အစိုးရနဲႛ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္လာခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝ့ေဳကာင့္ အိႎၬိယအေနနဲႛ စိုးရိမ္႓ပီး ဴမန္မာကို အဴပႂသေဘာဆက္ဆံလာေဳကာင္း မစၤတာ ဘာ႟ိုက္တာက ဆိုပၝတယ္။

တႎို္င္ငံတည္းက အေရးယူတာဟာ အဓိပၯာယ္သိပ္မရႀိေပမယ့္ ဒၝဟာ ကဵေနာ္တိုႛ အဖၾဲႚက ေဴပာရမယ့္ အလုပ္မဟုတ္ဖူးလိုႛလည္း သူကဆိုပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အေမရိကန္အစိုးရဟာ ပၝတီ ႎႀစ္ရပ္စလံုး စိတ္တူသေဘာတူ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဴမန္မာ့အေရး ဘယ္လိုကိုင္တၾယ္ရမယ္ဆိုတာ အေဴဖရႀာမရဴဖစ္ေနပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ ဘာ႟ိုက္တာက ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာ ဘာ႟ိုက္တာကပဲ ဂဵပန္က ဴမန္မာကို အကူအညီေပးဖိုႛ စိတ္ထက္သန္ေနသူေတၾ အမဵား႒ကီး ရႀိႎိုင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ တစံုတေယာက္က ဴမန္မာဴပည္နဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး အကူအညီေပးဖိုႛ ေငၾေဳကး ရန္ပံုေငၾ ေပးလာရင္ေတာင္မႀ Asia Foundation အဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အကူအညီေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ဖိုႛမရႀိေသးပၝေဳကာင္း ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

Asia Foundation အဖၾဲႚ႒ကီးဟာ တ႟ုတ္နဲႛ ဗီယက္နမ္အပၝအဝင္ အာရႀႎိုင္ငံေတၾမႀာ ယံုဳကည္အားထားေလာက္တဲ့ အုပ္ခဵႂပ္မႁစနစ္ေကာင္းေတၾ ေပၞထၾန္းလာေရးအတၾက္ အကူအညီေပးေနတဲ့ အေမရိကန္ႎိုင္ငံ ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္ အေဴခစိုက္ လူမႁအဖၾဲႚအစည္း႒ကီးတခု ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔