a:atmifqef;pk=unf aetdrftus,fcsKyf oufwrf;wdk;cH&

2004-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
&Shtm &S. &SmazG &ef

jrefrmh 'Drdkua &pD acgif;aqmif a':atmifqef;pk=unfudk aetdrftus,fcsKyf xdef;odrf;xm;wmudk oufwrf; wdk;jrSifhcH &a =umif; trdsK;om;'Drdkua &pDtzGJhcsKyf NLD ygwDu edk0ifbmv 29 &ufaehrSm ajymqdkvdkufygw,f?

&efukefjrdkh &Sd a':atmifqef;pk=unf &Jh aetdrfudk etztpdk; & jynfolh &JwyfzGJh u um; 3 pD;eJh oGm;a &muf awGhqHkcJhjyD;/ tckvdk xdef;odrf;xm;wmudk oufwrf;wdk;jrSifh vdkufwmjzpfajumif; od &ygw ,f/ 'DudpPeJ@ywfoufjyD; NLD ygwD ajyma & ;qdkcGifh &Sdol OD;vGif udk RFA u OD;cifarmifndef;u qufoG,far;jref;xm;ygw,f?

aetdrf tus,fcsKyfudk yk'fr 10(c) eJh aemufxyf 1 ESpf oufwrf; wdk;jrSifhvdkufw,f vdkh em;vnf &ajumif / ygwDXmecsKyfudk w &m 0if bmrS today;wm r &Sdajumif udk vnf; OD;vGif u ajymjum;oGm;ygw,f?

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔