ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံက ဴမန္မာစစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾအေပၞ ဘၸာေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူ

2007-10-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bank_notes_count_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ပုဂၢလိကဘဏ္တခုတၾင္ ေငၾစကၠႃထုပ္မဵားကို ေရတၾက္ေနေသာ အမႁထမ္းႎႀစ္ဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံက ဴမန္မာစစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾအေပၞ ဘၸာေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾ ဴပႂလုပ္လုိက္ပၝတယ္၊၊

ဒီအေရးယူမႁဟာ ခဵက္ခဵင္းအာဏာ သက္ေရာက္ဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ ဳသစေဳတးလဵ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊ အခုခဵမႀတ္လုိက္တဲ့ ပိတ္ဆုိႛ အေရးယူမႁဟာ စစ္အစုိးရအဖၾဲႛဝင္ေတၾ၊ စစ္အစုိးရအဖၾဲႛဝင္ေတၾရဲႛ မိသားစုေတၾ၊ သူတုိႛကုိ ေထာက္ခံတဲ့ေနာက္လုိက္ေတၾနဲႛ မိသားစုေတၾကုိ ပစ္မႀတ္ထားခဵမႀတ္ လုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဳသစေဳတးလဵအစုိးရ ဗဟုိဘဏ္က ဴပႂစုထားတဲ့ ၄၁၈ ဦးမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ဘယ္သူ တဦးတေယာက္မဆုိ ကုိယ္တုိင္ေသာ္၄င္း၊ သူတုိႛက အာဏာေပးအပ္ဴခင္းခံရသူက၄င္း၊ ဳသစေဳတးလဵနုိင္ငံ ဘဏ္စနစ္နဲႛဆက္စပ္႓ပီး ဘၸာေရးဆုိင္ရာ အေပးအယူဴပႂလုပ္ နုိင္ေတာ့မႀာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ ဳသစေဳတးလဵနုိင္ငံ၊ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ အမဵိႂးသမီးက ဒီပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ RFA ကုိ ခုလုိရႀင္းဴပပၝတယ္၊၊

အဴပန္အလႀန္ ဘၸာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမဵားပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁလုိႛ အမည္ရတဲ့ ဒီတားဴမစ္ခဵက္ေဳကာင့္ ဳသစေဳတးလဵနုိင္မႀာရႀိတဲ့ ေငၾစာရင္းတခုခုမႀာ ေငၾအသၾင္းအထုတ္၊ အေပးအယူ၊ အလၿဲအေဴပာင္းလုပ္မႁကုိ ဳသစေဳတးလဵဗဟုိဘဏ္ရဲႛ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းဖုိႛ မလုိဘဲ ပိတ္ပင္ပစ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိသၾားတာပၝ၊၊

ဒီအေရးယူမႁဟာ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံရဲႛတည္ဆဲဥပေဒအရ အဴပင္းထန္ဆံုးအေရးယူမႁဴဖစ္႓ပီး ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက အေရးယူမႁေတၾရႀိလာခဲ့ရင္လည္း တစံုတရာဆက္စပ္မႁ ရႀိမႀာ မဟုတ္ဘူးလုိႛ ဆိုပၝတယ္၊၊ ဒီပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁအရ စစ္အစုိးရအဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ သူတုိႛရဲႛ မိသားစုေတၾ၊ စစ္အစုိးရကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူေတၾ၊ စီးပၾားေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတၾဟာ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံမႀာ ေငၾစာရင္းရႀိခဲ့မႀသာ ထိေရာက္မႀာဴဖစ္တဲ့အတၾက္၊ အဲဒိပုဂၢိႂလ္ေတၾဟာ ဳသစေဳတးလဵမႀာ ေငၾစာရင္း မရႀိခဲ့ဘူးဆုိရင္ ဳသစေဳတးလဵအစုိးရရဲႛ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး အတၾက္ ဒီေဆာင္ရၾက္ခဵက္ဟာ လက္ေတၾႛမႀာ ထိေရာက္မႁရႀိပၝ့မလားလုိႛ RFA က ေမးဴမန္းရာမႀာေတာ့ ဳသစေဳတးလဵနုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ မီးစ္ေလာ္ရာကမ့္က ခုုလုိ ေဴဖဳကားပၝတယ္၊၊

ဘၸာေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁကုိ ခဵမႀတ္ရတဲ့ အဓိကအေဳကာင္းရင္းကေတာ့ ဒီပုဂၢိႂလ္ေတၾရဲႛ ဘၸာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတၾဴဖစ္တဲ့ ေငၾအသၾင္းအထုတ္ေတၾ၊ ေငၾအလၿဲအေဴပာင္းေတၾ အေသအခဵာရႀိေနလုိႛပၝဘဲ၊ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဒီပုဂၢိႂလ္ေတၾဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့ ေငၾစာရင္းေတၾဟာ ဳသစေဳတးလဵနုိင္ငံမႀာ ရႀိကို ရႀိရပၝမယ္လုိႛ ေဴဖဳကားသၾားတာပၝ၊၊

ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံက ဘၸာေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾ ခဵမႀတ္ခံရသူေတၾထဲမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿအမႀႃးဴပႂတဲ့ စစ္အစုိးရအဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ သူတုိႛရဲႛမိသားစုေတၾ၊ တုိင္းမႀႃး၊ စစ္ေဒသမႀႃး၊ တပ္မမႀႃး စသူေတၾနဲႛ သူတုိႛရဲႛ မိသားစုေတၾ၊ ဝန္႒ကီး၊ ဒုဝန္႒ကီးနဲႛ သူတုိႛရဲႛ မိသားစုဝင္ေတၾ စတဲ့ ပုဂၢိႂလ္္ေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ ယုဇန ဦးေဌးဴမင့္၊ ေဇကမၲာ ဦးခင္ေရၿ၊ ဦးေအာင္ကုိဝင္းစတဲ့ စစ္အစုိးရနဲႛအထူးရင္းႎႀီးမႁရႀိ႓ပီး၊ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္မႀာ အမဵားဆံုးအကဵိႂးစီးပၾားဴဖစ္ထၾန္းသူမဵားလည္း ပၝဝင္တဲ့အဴပင္ စစ္အစုိးရပုိင္ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာ ဦးေဆာင္တဲ့သူေတၾနဲႛ သူတုိႛရဲႛမိသားစုဝင္ေတၾကုိ စာရင္းထဲမႀာ ထည့္သၾင္းထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ အခုအခၝအာဏာလက္မဲ့ဴဖစ္ေနတဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ညၾန္ႛမိသားစု၊ ႓မိႂႛေတာ္ဝန္ ဦးကုိေလးနဲႛ မိသားစု၊ သစ္ေတာေရးရာဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဖုန္းစတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကုိလည္း ဒီစာရင္းထဲမႀာ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအနည္းငယ္ကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက စစ္အစုိးရအဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ သူတုိႛနဲႛ နီးစပ္သူေတၾကုိ အလားတူ ဘၸာေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁေတၾကုိ အေမရိကန္ အစုိးရက ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔