ေထာင္ကဵေနသူေတၾရဲ့ မိသားစုကုိ ေနဴပည္ေတာ္က လာေရာက္ညိၟႎိႁင္း

မေကၾးတိုင္း ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္တၾင္းက စမ္းကေလး၊ တပိုး၊ ေညာင္ပင္ဝိုင္း စတဲ့႟ၾာေတၾက ေတာင္သူေတၾပိုင္တဲ့ ယာေဴမေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက အဓမၳသိမ္းယူမႁ ဴဖစ္ခဲ့႓ပီး ေနာက္ပိုင္း၊ အဲဒီယာေဴမကိစၤ အဴငင္းပၾားမႁနဲႛ ေထာင္ခဵ ခံထားရတဲ့ ေတာင္သူေတၾရဲ့ အေဴခအေနကို အိုင္အယ္လ္အို - အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ ကယ္ရီ တာပီယိုလာ မဳကာေသးမီက ဴမန္မာႎို္င္ငံကို ေရာက္ရႀိစဥ္ ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္ကို သၾား႓ပီး စံုစမ္းေမးဴမန္းမႁေတၾ လုပ္ခဲ့ပၝတယ္။
2010-02-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ILO) အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ ကယ္ရီ တာပီယိုလာ (အလယ္)ကို အစည္းအေဝးတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု။ (Photo: www.ilo.org)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ILO) အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ ကယ္ရီ တာပီယိုလာ (အလယ္)ကို အစည္းအေဝးတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု။ (Photo: www.ilo.org)
www.ilo.org

အိုင္အယ္လ္အို ႌၿန္႒ကားေရးမႀႃး ဴပန္သၾား႓ပီး မဳကာခင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁ ရက္ေနႛက အလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာန ဦးေဆာင္ ႌၿၾန္႒ကားေရးမႀႃး ဒုတိယ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ယုလၾင္ေအာင္က အဲဒီယာေဴမကိစၤနဲႛ ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵ ခံထားရသူေတၾရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾကို ေခၞေတၾႚ႓ပီး ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖိုႛ ေဴမေတၾအစားေပးဖိုႛ ဆို႓ပီးညၟိႎိႁင္းခဲ့တယ္လိုႛ ဳကားသိရပၝတယ္။

အိုင္အယ္လ္အို ႌၿၾန္႒ကားေရးမႀႃး ေဴပာသၾားတဲ့စကားနဲႛ အခုလိုလာ႓ပီး ညိၟႎိႁင္းတဲ့ပံုစံက ကၾဲလၾဲေနလိုႛ နားလည္ရ ခက္ေနတယ္လိုႛ လယ္ေဴမအသိမ္းခံရတဲ့ ေတာင္သူတဦးက  RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“အိုင္အယ္လ္အို ဆင္းတုန္းကဗဵာ၊ ေထာင္ထဲကလူေတၾ ထၾက္ခၝကဵမႀတဲ့ ေဴမကို သူပိုင္တယ္ငၝပိုင္တယ္ သူတိုႛ စကားေဴပာဳကမႀာပၝတဲ့။ ေထာင္ထဲကလူေတၾ ထုတ္ေပး ဖိုႛပဲ သူတိုႛ ညၟိႎႁိင္းသၾားတယ္ေလ။ ဘယ္ေနႛလၾတ္မယ္ ဘာမယ္ဆိုတာ မေဴပာဘူး။ ဒီေထာင္ထဲက လူေတၾထၾက္မႀ ဒီေဴမကိစၤကို ညၟိႎိႁင္းေဆၾးေႎၾးမဲ့ကိစၤကို ဘာဴဖစ္လိုႛ မေနႛက ဒီကိုလာ႓ပီး ဘာလုပ္တာလဲ မသိဘူး။ ဦးသန္းစိုးသမီးေလးက ဒီလိုဆိုလိုႛရႀိရင္တဲ့ အေဖ႒ကီးတိုႛကို ေဴပာဦးမယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္တဲ့။ အဲ့ဒၝကို လက္မခံဘူး၊ ၉ ရက္ေနႛမႀာ တခၝဴပန္ခဵိန္းခဲ့တယ္တဲ့၊ အိမ္ကကဵန္တဲ့သူကလည္း ဘာသိမတုန္း။ ေထာင္ထဲကလူေတၾ ထၾက္မႀ ေဴမကိစၤေတၾကို ကဵမတိုႛက စကားေဴပာေစခဵင္တာေလ။”
အရင္ကလည္း နတ္ေမာက္႓မိႂႚနယ္ က လယ္သိမ္းခံရတဲ့ ေတာင္သူေတၾကို ေဴမအစားေပးမယ္ဆို႓ပီး၊ မူလကပိုင္တဲ့ လယ္ေဴမေတၾနဲႛ ၇ မိုင္ ၈မုိင္ေဝးတဲ့ ေနရာေတၾကိုေပးခဲ့တဲ့ နမူနာရႀိတာေ႒ကာင့္ အခုကိစၤမႀာ အဓိက အိမ္ေထာင္ဦးစီးေတၾ ေထာင္က လၾတ္ေဴမာက္မႀ ဆံုးဴဖတ္မယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အိုင္အယ္လ္အိုရဲ့ ဖိအားေ႒ကာင့္ အထက္ကို အစီရင္ခံဖိုႛ လုပ္တာဴဖစ္ႎိုင္ေ႒ကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေတၾ မရႀိတဲ့အခဵိန္ မိသားစုဝင္ေတၾကို လာ႓ပီး ညိၟႎိႁင္းတာမဵိႂး မလုပ္သင့္ဘူးလိုႛ ဒီအမႁမႀာ ဥပေဒအ႒ကံေပးအဴဖစ္ ကူညီေနတဲ့ ေရႀႚေနဦးေအာင္သိန္းက ေထာက္ဴပပၝတယ္။

အိုင္အယ္လ္အို ႌၿန္႒ကားေရးမႀႃး လာသၾား႓ပီး မဳကာခင္ ကေလးစစ္သားေတၾ လၿတ္ေပးတာ၊ အိုင္အယ္လ္အိုကို တိုင္တဲ့အမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေထာင္ခဵခံထားရတဲ့ ေရႀႚေန ကိုဖိုးဴဖႃအမႁကို အယူခံ ဴပန္လည္႒ကားနာမဲ့ကိစၤေတၾနႛဲ လယ္ေဴမ အစားေပးမယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းေတၾကေတာ့ အေကာင္းဘက္ကို ေဴပာင္းလဲလာတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးေအာင္သိန္းက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ေအာင္လံက လယ္သမား ၁၁ ဦးရဲ့အမႁ အယူခံတင္ထားတာကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၇ ရက္ေနႛမႀာ မေကၾးတိုင္းတရား႟ံုးက စီရင္ခဵက္ခဵမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔