ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏အမႁကို ကုလအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ေစာင့္ဳကည့္ေန

ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက အနီးကပ္ ေစာင့္ဳကည့္ ေလ့လာေနတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္တဦးက မေနႛက သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။
2009-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေနႛက ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာဘန္ကီမၾန္း ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ သတင္းစာဆရာမဵားအား ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနစဥ္။ ေနာက္ဖက္တၾင္ ေတၾႛရသူမႀာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ အထူးအဳကံေပးအရာရႀိ မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဴဖစ္ပၝသည္။
(UN Photo/Mark Garten)
၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေနႛက ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာဘန္ကီမၾန္း ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ သတင္းစာဆရာမဵားအား ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနစဥ္။ ေနာက္ဖက္တၾင္ ေတၾႛရသူမႀာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၏ အထူးအဳကံေပးအရာရႀိ မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဴဖစ္ပၝသည္။ (UN Photo/Mark Garten)
(UN Photo/Mark Garten)

ေသာဳကာေနႛမႀာ စီရင္ခဵက္ခဵမဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အမႁနဲႛပတ္သက္လုိႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ဟာ ေမလ ၁၄ ရက္ေနႛက ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ေဳကညာခဵက္အတုိင္း မေဴပာင္းလဲပၝဘူး၊ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီကေနႛ ေပၞေပၝက္ေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾအေပၞ အထူးစုိးရိမ္ေနေဳကာင္း၊ အာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႛ ဘယ္လုပ္ရပ္မဵိႂးမဆုိ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကုိ ေရႀး႟ႁလုပ္ေဆာင္ဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္း စတဲ့ အခဵက္ေတၾကုိ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဖာ္ဴပအသိေပးထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့ဴပင္ မစၤတာဘန္ကီမၾန္းအေနနဲႛ အနာဂတ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အေရးမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား အားလံုး ပၝဝင္ခၾင့္ ရႀိရမယ္ဆုိတာ အဴပည့္အ၀ ယံုဳကည္ထားေဳကာင္းလည္း အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းဟာ အခု လဆန္းပုိင္းက ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး စစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးနဲႛ ႎႀစ္႒ကိမ္ေတၾႚဆံုရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ေတာင္းခံ ခဲ့ေပမဲ့ စစ္အစုိးရက ဴငင္းဆန္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔