ကုမၯဏီမဵား လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္မႁေဳကာင့္ ဖားကန္ႛလူထုဒုကၡေရာက္

ကခဵင္ဴပည္နယ္က နာမည္႒ကီးတဲ့ ဖားကန္ႛေကဵာက္စိမ္းတၾင္းေဒသမႀာ ေကဵာက္စိမ္းတူးေဖာ္တဲ့ အကဵိႂးတူ ဖက္စပ္ကုမၯဏီေတၾ မဵားဴပားေန႓ပီး တႎိုင္တပိုင္ လုပ္ကိုင္စားေနတဲ့ သာမန္ ေကဵာက္စိမ္း ေရာင္းဝယ္တဲ့သူေတၾ အလုပ္လက္မဲ့ဴဖစ္ဳကရသလို၊ အဲဒီအကဵိႂးတူ ကုမၯဏီေတၾက တူးေဖာ္ထားတဲ့ ေဴမဇာေတၾကို ဴပန္လည္ရႀာေဖၾ႓ပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ေရမေဆးေကဵာက္ရႀာတဲ့ သူေတၾကိုလည္း ရႀာေဖၾခၾင့္ မေပးေတာ့တာေဳကာင့္ အေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္ေနဳကရတယ္လိုႛ ဖားကန္ႛေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2009-01-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေသာ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ဴပပၾဲတၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လ ၁၁ေနႛက ေကဵာက္စိမ္းမဵား အရည္အေသၾးကို ရတနာကုန္သည္တဦး စစ္ေဆးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေသာ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ဴပပၾဲတၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လ ၁၁ေနႛက ေကဵာက္စိမ္းမဵား အရည္အေသၾးကို ရတနာကုန္သည္တဦး စစ္ေဆးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ကခဵင္ဴပည္နယ္ ေဒသခံအမဵားအဴပားနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအရပ္ရပ္က ဴပည္သူလူထုေတၾ အဲဒီ ဖားကန္ႛေကဵာက္စိမ္းတၾင္းေဒသကို အမႀီဴပႂ႓ပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနဳကတာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာကတည္းက ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ေလာက္ကစလိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ က အဲဒီေဒသမႀာ ကုမၯဏီေတၾ ဝင္ေရာက္ တူးေဖာ္ခၾင့္ ေပးခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ကုမၯဏီေတၾရဲ့ လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္မႁ ေတၾေဳကာင့္ သာမန္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့သူေတၾ တဴဖညး္ဴဖည္းနဲႛ ေနာက္ဆုတ္သၾားရပၝတယ္။ အခုလည္း အဲဒီအကဵိႂးတူ ကုမၯဏီေတၾကို အမႀီဴပႂ႓ပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ေရမေဆးေကဵာက္ ရႀာေဖၾသူေတၾကို ကုမၯဏီေတၾက ရႀာေဖၾခၾင့္မေပးေတာ့ဘူးလိုႛ ဖားကန္ႛ ေဒသခံတေယာက္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဖားကန္ႛ ေဒသခံ။        ။ “ အားလံုး ဒုကၡေရာက္ေနဳကတယ္ အဓိက ဒုကၡေရာက္တာက ဴပည္သူလူထုေတၾေပၝ့ေနာ၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေတၾ နယ္ကလာ တဲ့ဟာေတၾ အားလံုး ဒုကၡေရာက္ေနဳကတယ္၊ အခုက ဴပည္သူလူထုက အမဵားအားဴဖင့္ အဲဒီ အကဵိႂးတူကုမၯဏီေတၾရဲ့ စၾန္ႛပစ္ေဴမဇာေတၾထဲမႀာ ေနႛည မိုးလင္းမိုးေပၝက္ ဓာတ္မီးေတၾနဲႛ ရႀာ႓ပီးမႀ လိုက္ေကာက္ေနတာေပၝ့၊ ေကဵာက္ေစဵးကလည္းကဵ၊ အခုအကဵိႂးတူေတၾကလည္း ဘယ္သူမႀလည္းမေကာက္ခိုင္း အဲဒီလိုမဵိႂးကဵေတာ့ တိုင္းသူဴပည္သားေတၾက တကဲ့သနားစရာေတၾခဵညး္ပဲ အားလံုးက။ ”

ေရမေဆးေကဵာက္ရႀာတဲ့သူေတၾ ေကဵာက္ေမႀာ္တိုင္းမႀာ အမဵားအဴပားရႀိ႓ပီး ကံေကာင္းလိုႛ ခဵမ္းသာသၾားတဲ့သူေတၾလည္း ရႀိတယ္လိုႛ ေနာက္ထပ္ ဖားကန္ႛေဒသခံကလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဖားကန္ႛ ေဒသခံ။          “ အမဵား႒ကီးေပၝ့ေနာ္ ေမႀာ္က ၅၀ ေလာက္ ရႀိတယ္ေပၝ့၊ ေမႀာ္တေမႀာ္မႀာ ေကာက္တဲ့ ေရမေဆးသမားက မနက္ေရာ ေနႛလည္ေရာ ညေရာ ေကာက္တယ္ဆိုေတာ့ တခဵိန္ေကာက္ရင္ အနဲဆံုးလူက ၁၀၀ နီးပၝးေလာက္ ရႀိတယ္ဗဵ၊ ေကဵာက္က ရလိုႛရႀိရင္ေတာ့ အစုစားပဲေပၝ့ေနာ္ သံုးေယာက္၊ ေလးေယာက္ေပၝင္း႓ပီးေတာ့ အတူ ခၾဲေဝစားတာ ရႀိတယ္၊ ကံေကာင္းရင္ေတာ့ သိန္းရာ ခဵီ႓ပီးေတာ့ ရသၾားတဲ့ ဟာေတၾလည္း ရႀိတယ္။ အဲဗားဗီးနားတိုႛ၊ ေမာနင္းလိုက္တိုႛ အကဵိႂးတူလုပ္ငန္းကုမၯဏီေတၾ အမဵားအားဴဖင့္ မေကာက္ခိုင္းဘူး။”

ရလာတဲ့ေကဵာက္ေတၾကို တ႟ုတ္ကုန္သည္ေတၾနဲႛ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္ဘက္ကို သၾား႓ပီးေရာင္းခဵမဲ့ ဴမန္မာကုန္သည္ေတၾထံ ဴပန္ေရာင္းစားးဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဖားကန္ႛေဒသမႀာ ေရမေဆးေကဵာက္ရႀာ႓ပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့သူေတၾဟာ ရခိုင္၊ ရႀမ္း၊ မႎၩေလးတိုင္းနဲႛ စစ္ကိုင္းတိုင္း အတၾင္းကဴပည္သူေတၾ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ စားေနတာတင္မကပဲ အခုေနာက္ပိုင္းမႀာ ရန္ကုန္တိုင္းနဲႛ ဧရာဝတီတိုင္း အတၾင္းက နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုး ေလမုန္တိုင္းေဳကာင့္ ဒုကၡေရာက္လိုႛ ဖားကန္ႛေဒသမႀာ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္စားေနတဲ့သူေတၾလည္း အမဵားအဴပားရႀိတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ အလုပ္မဴဖစ္ေတာ့တဲ့အခၝ ဘဝ ပဵက္စီးသၾားတဲ့သူေတၾလည္း ရႀိတဲ့အေဳကာင္း ေနာက္ထပ္ ဖားကန္ႛေဒသခံကပဲ ဆက္လက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဖားကန္ႛ ေဒသခံ။          “နည္းတယ္ဆိုတာေတာ့ မရႀိဘူး ပို႓ပီးေတာ့ မဵားလာတယ္၊ ဖားကန္ႛစည္တယ္ဆိုတာက နာဂစ္႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာ ေအာက္ပိုင္းက လူေတၾက ပိုပို႓ပီးေတာ့ ေမႀာ္ဆိုတာ ဖားကန္ႛပဲ စည္တဲ့အခၝကဵေတာ့ အကုန္လံုးက ဖားကန္ႛပဲ ဴပည့္ကဵပ္လာတယ္၊ ဆိုတဲ့အခၝကဵေတာ့ နဂို လုပ္ကိုင္စားေသာက္တဲ့ဟာေတၾက လူဦးေရ မဵားလာတဲ့အခၝကဵေတာ့ ေနရာမရႀိေတာ့တဲ့အခၝ ပို႓ပီးေတာ့ စီးပၾားရႀာတဲ့အခၝမႀာ ခက္ခဲလာတဲ့အခၝေတၾ ဘာေတၾ ရႀိလာတယ္၊ ဒီေရမေဆးမေကာက္ခိုင္းတဲ့အခၝကဵေတာ့ သူတိုႛက ဘယ္လိုမႀ အေဴခအေန မေပးလာတဲ့အခၝကဵေတာ့ ဆိုင္ကယ္ခိုးတာတိုႛ စက္ဘီးခိုးတာတိုႛ အမဵိႂးမဵိႂးရာဇဝတ္မႁေတၾ အမဵား႒ကီး ဴဖစ္လာတယ္။ ဖားကန္ႛမႀာ အခု ႓ပီးေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝၝး သံုးစၾဲတဲ့သူေတၾလည္း အရမ္းမဵားလာတယ္”

ဖားကန္ႛမႀာ အကဵိႂးတူလုပ္ငန္း ကုမၯဏီ ရာဂဏန္းေလာက္ရႀိ႓ပီး အဲဒီအထဲမႀာ ထူးအကဵိႂးတူကုမၯဏီက လုပ္ပိုင္ခၾင့္အရႀိဆံုး ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီလို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ အကဵိႂးတူလုပ္ထားတဲ့ ကုမၯဏီေတၾ လက္ဝၝး႒ကီး အုပ္လိုႛ သာမန္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့သူေတၾ ဒုကၡေရာက္ေနဳကရသလို ေကဵာက္စိမ္းတူးဖိုႛ ေဴမေနရာ အသိမ္းခံရတဲႛ အႎၩရာယ္ေတၾနဲႛလည္း ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လိုႛ ကခဵင္လူမႁဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးကၾန္ရက္အဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝက ေဴပာပၝတယ္။

ဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝ ။ ။ “ လက္ရႀိအေဴခအေနမႀာ ေကဵာက္စိမ္းတၾင္းေဒသဟာဆိုရင္ အရမ္းအခက္အခဲနဲႛ ႒ကံႂေနတယ္၊ အထူးသဴဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝၝး သံုးစၾဲတာတိုႛ ခုိုးမႁေတၾ မဵားလာတယ္၊ အဲဒီတဆက္တည္းမႀာပဲ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ေတၾလည္း တအားထိခိုက္လာတယ္၊ ေတာင္ေတၾလည္း အခုေတၾႚေနရတယ္ ၂ လ ၃ လဆိုရင္ ေဴပာင္သၾား႓ပီ ဆိုေတာ့ ပတ္ဝန္းကဵင္ေတၾကလည္း အရမ္းထိခိုက္လာတယ္၊ အပူအေအးေတၾ တအားထူးဴခားမႁ ရႀိလာတယ္၊ ေရ႒ကီးတဲ့အခဵိန္ဆိုရင္လည္း တအား႒ကီးလာတယ္၊ မိုး႟ၾာတဲ့အခဵိန္ဆိုလည္း မုိးက တအား႟ၾာလာတယ္၊ ေနာက္တခုက ဒီအကဵိႂးတူေတၾက စစ္အုပ္စုေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီးေတာ့ အထူးသဴဖင့္ ေဒသခံေတၾရဲ့ လယ္ယာေဴမေတၾကိုသာမကဘူး၊ ဘာသာေရးနဲႛ ဆိုင္တဲ့ ေဴမေတၾကိုပၝ သိမ္း႓ပီးမႀ သူတိုႛေကဵာက္စိမ္းတူး ေဖာ္စားေသာက္ေနတယ္၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ အခုအေဴခအေနမႀာ အရမ္းအခက္အခဲနဲႛ ႒ကံႂေနရတယ္ လူထုေတၾက”

ဖားကန္ႛေကဵာက္စိမ္းတၾင္းေဒသဟာ ကမႝာမႀာ နာမည္႒ကီးတဲ့ ေဒသဴဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီေဒသက ထၾက္ရႀိတဲ့ ေကဵာက္စိမ္းေတၾဟာ ဴမန္မာစစ္အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ သူတိုႛရဲ့လက္ေဝခံ အကဵိႂးတူကုမၯဏီေတၾပဲ အကဵိႂးရႀိေနတာ ဴဖစ္႓ပီး ဴပည္သူလူထုအတၾက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အကဵိႂးမရႀိပၝဘူး၊ ဒၝေဳကာင့္ဖားကန္ႛေဒသကို ကာကၾယ္ဖိုႛအတၾက္ အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾကို အေဳကာက္တရားကင္းကင္းနဲႛ ရင္ဆိုင္ရမဲ့အခဵိန္ ေရာက္လာ႓ပီလိုႛ ကခဵင္လူမႁဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးကၾန္ရက္အဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝက သံုးသပ္ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔