ကိုဇာဂနာရဲ့ ေမၾးေနႛ အလႀႃပၾဲ သီးေလးသီး အဖၾဲႚသားေတၾ ခဵင္းမိုင္႓မိႂႚမႀာဆင္ႎၿဲ

ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႎႀစ္ ကဵခံေနရတဲ့ ႎိုင္ငံေကဵာ္ ဟာသနဲႛ သ႟ုပ္ေဆာင္ အႎုပညာရႀင္ ကိုသူရ ေခၞ ကိုဇာဂနာရဲ့ ၄၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛ အတၾက္ အလႀႃဒၝနဴပႂပၾဲ တခုကို ထိုင္းႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိ ေနဳကတဲ့ ကိုဇာဂနာရဲ့ လက္ရင္း တပည့္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ သီးေလးသီးနဲႛ ေဆးေရာင္စံု အ႓ငိမ့္သဘင္ အဖၾဲႚသားေတၾက ဒီကေနႛ ဇန္နဝၝရီလ ၂၇ရက္မႀာ ခဵင္းမိုင္႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။
2010-01-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဟာသ သ႟ုပ္ေဆာင္ ဇာဂနာ၏ အသက္ ၄၉ ႎႀစ္ ေမၾးေနႛဆၾမ္းကို ဇန္နဝၝရီ ၂၇ ရက္က ထိုင္းႎိုင္ငံ၊ ခဵင္းမိုင္႓မိႂႚ ဝပ္ဆိုင္းမၾန္း ဴမန္မာေကဵာင္းတၾင္ ဆရာေတာ္႒ကီးအား သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စံု အ႓ငိမ့္အဖၾဲႚဝင္မဵားက ကပ္လႀႃေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဟာသ သ႟ုပ္ေဆာင္ ဇာဂနာ၏ အသက္ ၄၉ ႎႀစ္ ေမၾးေနႛဆၾမ္းကို ဇန္နဝၝရီ ၂၇ ရက္က ထိုင္းႎိုင္ငံ၊ ခဵင္းမိုင္႓မိႂႚ ဝပ္ဆိုင္းမၾန္း ဴမန္မာေကဵာင္းတၾင္ ဆရာေတာ္႒ကီးအား သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စံု အ႓ငိမ့္အဖၾဲႚဝင္မဵားက ကပ္လႀႃေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ေနႛဆၾမ္း ဆက္ကပ္လႀႃဒၝန္း႓ပီး အမ႖ေဝ ဆုေတာင္းတဲ့ အခမ္းအနား ဴပႂလုပ္ဳကရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စံု အ႓ငိမ့္သဘင္ အဖၾဲႚရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ လူ႟ၿင္ေတာ္ ကိုေဂၞဇီလာက RFA ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ကိုေဂၞဇီလာ။   ။ “ကဵေနာ္တိုႛ ဆရာသမားကိုလည္း ဂုဏ္ဴပႂခဵင္တာလဲပၝတယ္၊ ေနာက္ ဆရာသမားအတၾက္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႁ လုပ္ေပးခဵင္တာလည္း ပၝတယ္၊ အဓိကရည္႟ၾယ္ခဵက္ကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ အဖၾဲႚရည္႟ၾယ္ခဵက္ကေတာ့ ကိုဇာဂနာ ဆိုတဲ့ လူမဵိႂးဟာ တိုင္းဴပည္နဲႛ လူမဵိႂးအတၾက္ကို အနစ္နာခံ႓ပီး လုပ္ေပးေနတဲ့ လူတဦးေပၝ့ေနာ္၊ အဲ့လို အနစ္နာခံယူ႓ပီး လုပ္ေပးေနတယ္ တိုင္းဴပည္အကဵိႂး သယ္ပိုးေနတဲ့လူေတၾကို အသက္ရႀည္ေစခဵင္တယ္၊ အသက္ မဵားမဵားရႀည္မႀ ကဵေနာ္တိုႛ တိုင္းဴပည္ကို သူကအမဵား႒ကီး လုပ္ေပးႎိုင္မယ္၊ ကဵေနာ္တိုႛတိုင္းဴပည္လည္း တိုးတက္ ႒ကီးပၾားလာႎိုင္တယ္၊ အဲ့လိုလူမဵိႂးေတၾ အႎၩာရယ္အေပၝင္းကလည္း ကင္းေဝးရေအာင္ အသက္ရႀည္ဴခင္းလည္း ဴဖစ္ေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ဒီဆၾမ္းေလး ကပ္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

နာမည္ေကဵာ္ စၾယ္စံုအႎုပညာရႀင္ ကိုဇာဂနာ ေခၞ ကိုသူရ ဟာ ၁၉၈၇ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမပုဏၧမာ အ႓ငိမ့္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူတဦး ဴဖစ္သလို ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္မႀာေတာ့ ဴမပုဏၧမာရဲ့ မဵိႂးဆက္သစ္ဴဖစ္တဲ့ သီးေလးသီးနဲႛ ေဆးေရာင္စံု အ႓ငိမ့္သဘင္ကို လက္ဆင့္ကမ္း ပၾဲထုတ္ေပးခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကိုဇာဂနာ ဟာသသ႟ုပ္ေဆာင္အဴဖစ္ ပၾဲထၾက္ခဲ့တဲ့အခဵိန္ေတၾမႀာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ေဴပာင္းလဲဴဖစ္ေပၞေနမႁေတၾအေပၞ မူတည္႓ပီး ဟာသဴပက္လံုးေတၾကို ထိထိမိမိနဲႛ ပရိသတ္ေတၾနားထဲ စၾဲေနေအာင္ ဴပက္လံုးထုတ္ႎိုင္ ခဲ့သလို သူရဲ့ ဴပက္လံုးေတၾဟာလည္း တိုင္းဴပည္ရဲ့ ေရႀႚေဴပးနိမိတ္ေတၾလို ခံစားမိတယ္လိုႛ ကိုေဂၞဇီလာက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာေတာ့ ကိုဇာဂနာအတၾက္ မိသားစုက ေမၾးေနႛအလႀႃဒၝန ဴပႂလုပ္ခဲ့႓ပီး၊ ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္ကို ေမၾးေနႛ ဆုေတာင္းစကားေလး ပၝးေပးဖိုႛ ဖုန္းဆက္႓ပီး အေဳကာင္းဳကားတဲ့အခၝ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ တံုႛဴပန္ပံုကို မိသားစုဝင္ မ႓ငိမ္းက RFA ကို ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

မ႓ငိမ္း။ ။ “ဟက္ပီဘတ္ေဒး ေဴပာေပးပၝလိုႛ ကဵမအကိုေမၾးေနႛမိုႛလိုႛလိုႛ ကိုသူရ ေမၾးေနႛမိုႛလိုႛလိုႛ ကဵမ မ႓ငိမ္းပၝလိုႛ အဲ့လိုေဴပာေတာ့ ေဴပာလိုႛ မရပၝဘူးခင္ဗဵာတဲ့။ ဟုတ္ကဲ့ ေကာင္းပၝ႓ပီရႀင္လိုႛ ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္ရႀင္လိုႛ ဆို႓ပီးေတာ့ ကဵမလည္း ဖုန္းခဵလိုက္ေရာ၊  ႓ပီးေရာ၊ အလႀႃအတန္း သူႛအတၾက္ ရည္စူး႓ပီးေတာ့ ကဵမတိုႛ ပိုႛေနကဵ ဘုန္းဘုန္းဆီကိုေတာ့ ဆၾမ္းခဵိႂင့္ပိုႛဴဖစ္ပၝတယ္။

ကိုဇာဂနာကို ေထာင္ဝင္စာအဴမဲသၾားပိုႛေနတဲ့ ခယ္မ မ႓ငိမ္းေဴပာသၾားတာပၝ။ ကိုဇာဂနာဟာ အဴပင္မႀာရႀိစဥ္က ေမၾးေနႛေရာက္ရင္ မိဘ ႎႀစ္ပၝးကို သၾား႓ပီး ကန္ေတာ့ေလ့ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ကိုဇာဂနာရဲ့ ဖခင္ စာေရးဆရာ႒ကီး နန္းႌၾန္ႛေဆၾ ကေတာ့ ကမႝာမႀာ အင္မတန္ ဆိုးဝၝးတဲ့ အာဏာရႀင္ ဟစ္တလာနဲႛ ဟာသ သ႟ုပ္ေဆာင္ ခဵာလီခဵက္ပလင္တိုႛရဲ့ အဴဖစ္အပဵက္နဲႛ ဥပမာခိုင္း႓ပီး ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

စာေရးဆရာ႒ကီး နန္းႌၾန္ႛေဆၾ။           ။ “ဟစ္တလာဟာ အင္မတန္ ဳကမ္းတဲ့သူပဲ။ ဒၝေပမဲ့လိုႛ ခဵာလီခဵက္ပလင္ဟာ သူဟာ ႟ုပ္ဴပဇာတ္ကားေတၾနဲႛ ဟာဒယ႟ၿင္ေဆး တိုက္ေက႗းတယ္ေပၝ့။ သူႛရဲ့ နာမည္႒ကီးတဲ့ကားကေတာ့ ဒစ္ေတတာဆိုတဲ့ အာဏာရႀင္႒ကီးဆိုတဲ့ ကားက နာမည္႒ကီးတယ္။ အာဏာရႀင္႒ကီးဆိုတာ ဘယ္သူႛကို ေဴပာခဵင္လဲဆိုေတာ့ အာဏာရႀင္ကို ေဴပာခဵင္တာပဲ။ အဲ့ဒီလိုလုပ္တာေတာင္မႀ ဟစ္တလာက အဲ့ဒီလို ဖမ္းလားဆီးလား ေထာင္ခဵလား မလုပ္ပၝဘူး။ ေနာက္မႀ ပညာရႀိေတၾက စာတမ္းဖတ္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ဒီ ဒစ္ေတတာဆိုတဲ့ ကားေဳကာင့္တဲ့ ဟစ္တလာရဲ့ ဘဝဟာ ေစာေစာစီးစီး နိဂံုးခဵႂပ္သၾားရတယ္လိုႛ ရႀိတယ္။ အဲ့ဒီလိုေတာင္မႀ သူတိုႛက မလုပ္ခဲ့ပဲနဲႛ ဘာမဟုတ္တဲ့ဟာေလးနဲႛ ႎိုင္ငံေရးသမားေတၾ အကုန္လံုးဖမ္း။ ေကဵာင္းသားေတၾ အကုန္လံုးဖမ္း၊ ၆၅ ႎႀစ္ ၅၈ ႎႀစ္ဆို႓ပီးေတာ့ အရမ္းကာေရာ လုပ္တာမဵိႂးကေတာ့ ဥပေဒနဲႛ မကိုက္ဘူး။

ကိုဇာဂနာရဲ့ဖခင္ ဆရာ႒ကီးနန္းႌၾန္ႛေဆၾေဴပာသၾားတာပၝ။

ကိုဇာဂနာဟာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ေမလမႀာ တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္းေဳကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနဳကတဲ့ ဴပည္သူေတၾကို ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးေတၾ လုပ္ေနရင္း ဇၾန္လမႀာ အဖမ္းခံရ႓ပီး ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလထဲမႀာ ပုဒ္မ ၈ ခုနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၅၉ ႎႀစ္ အဴပစ္ေပးခံလိုက္ရပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ အယူခံဝင္ရာမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၂၄ ႎႀစ္ ေလ႖ာ့ေပးလိုက္တဲ့အတၾက္ အခုေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႎႀစ္ ကဵခံေနရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔