ဴမန္မာႎုိ္င္ငံမႀာ စစ္အစုိးရဆန္ႛကဵင္ေရး ဆႎၬဴပပၾဲမဵားေပၞေပၝက္လာဖၾယ္ရႀိ

2008-01-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sept1_24_150px.jpg
စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ ဆႎၬဴပသူမဵား စု႟ံုးေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ အလားတူ စစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ထပ္မံ ေပၞေပၝက္လာႎိုင္ဖၾယ္ ရႀိေဳကာင္း ႓ဗိတိသ႖ သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ မာ့ခ္ ကန္းနင္းက ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိ္င္ငံမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္စက္တင္ဘာလက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဲ့ရတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾလုိမဵိႂး စစ္အစုိးရကုိ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ လမ္းေပၞထၾက္ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ အေတာ္မဵားမဵား ေပၞေပၝက္လာစရာရႀိတယ္လုိႛ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံသံအမတ္႒ကီးက ဇန္နဝၝရီ ၁၇ရက္ ဳကာသပေတးေနႛက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

စစ္အစုိးရဟာ ဴပည္သူေတၾလုိလားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးေတာင္းဆုိမႁေတၾကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖုိႛ ပဵက္ကၾက္ခဲ့တာေဳကာင့္ မႎႀစ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ မ႓ငိမ္မသက္မႁေတၾ ေပၞေပၝက္ခဲ့ရတာဴဖစ္ေဳကာင္း ႓ဗိတိသ႖ သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ မာ့ခ္ ကန္းနင္းက သတင္းစာဆရာေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုစဥ္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဴပစ္တင္ေဴပာဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ စိတ္ထဲမႀာ စုိးရိမ္ေဳကာက္႟ၾံႛမႁ၊ ေဒၝသထၾက္မႁေတၾဴဖစ္ေပၞေနဳကေဳကာင္း၊ လမ္းေပၞထၾက္ ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ အာဏာပုိင္ေတၾ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဆက္လက္ ႎႀိပ္ကၾပ္ေနတဲ့ဳကားကပဲ အခုသီတင္းပတ္အတၾင္း လူ(၄၀)ေလာက္ဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ စုေဝးဆႎၬဴပခဲ့ဳကေဳကာင္း မစၤတာ ကန္းနင္းက ေထာက္ဴပေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊ ဒီလုိဆႎၬဴပပၾဲေတၾကုိ ေရႀႚေလ႖ာက္ ပုိမုိဴမင္ေတၾႚရဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီးထားသူတခဵိႂႚကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့တာ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖုိႛအတၾက္ ဝန္႒ကီးတဦးကုိ ခန္ႛအပ္ခဲ့တာေတၾဟာ အေဴခခံကဵတဲ့ အေဴပာင္းအလဲ တခဵိႂႚလုပ္တာထက္ ႎုိင္ငံတကာကုိ လႀည့္ဴဖားဖုိႛလုပ္ေဆာင္ တာသာဴဖစ္တယ္လုိႛ ႓ဗိတိသ႖ သံအမတ္႒ကီးက ေဝဖန္ေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္းကေန ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားဖမ္းယူဳကည့္႟ႁခၾင့္ လုိင္စင္ေဳကးကုိ အရင္က (၅)ေဒၞလာ ေလာက္ပဲ ေကာက္ခံေနခဲ့ရာက အခု ေဒၞလာ (၈၀၀)ေလာက္အထိ ႎႁန္းထားတုိးဴမၟင့္လုိက္တဲ့ စစ္အစုိးရရဲ့လုပ္ရပ္ကုိလည္း ႓ဗိတိသ႖သံအမတ္႒ကီးက ဴပစ္တင္ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႁေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဟုိတယ္ေတၾမႀာရႀိတဲ့ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား တလံုးခဵင္းစီအတၾက္ ေဒၞလာ (၁၀၀၀)စီေပးေဆာင္ရေတာ့မႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ သူကေဴပာပၝတယ္၊၊ စစ္အစုိးရရဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾ စီးဆင္းမႁကုိ ပိတ္ပင္ဖုိႛ ဖန္တီးဴပႂလုပ္တာပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ ကန္းနင္း ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ဆႎၬဴပပၾဲေတၾေနာက္ပုိင္းမႀာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ ဴမင္ကၾင္းေအာက္က ေပဵာက္သၾားခဲ့ ေပမဲ့ အခုဆုိရင္ ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလး႓မိႂႚတုိႛက လမ္းမေတၾေပၞမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ပုိမုိဴမင္ေတၾႚ ေနရ႓ပီ ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမဲ့လည္း အခုဴမင္ေတၾႚရတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ (၅)လေကဵာ္ကေလာက္ မရႀိေသးဘူးလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊ သံဃာေတာ္ အမဵားအဴပားဟာ လူဝတ္လဲခံခဲ့ရတဲ့အဴပင၊္ ဇာတိေနရပ္ေကဵး႟ၾာေတၾဆီ ဴပန္္ပုိႛခံခဲ့ရတယ္လုိႛ ႓ဗိတိ္သ႖သံအမတ္႒ကီးက ေထာက္ဴပ ေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

႓ဗိတိသ႖ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးကလည္း ႓ဗိတိန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ေဂၞဒၾန္ ဘေရာင္းရဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳကာသပေတးေနႛက တ႟ုတ္ဴပည္ကုိသၾားေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္အတၾင္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကုိ တ႟ုတ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ မစၤတာ ေဂၞဒၾန္ဘေရာင္းဟာ ဒီခရီးစဥ္အတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤကုိ အေလးထား ေဴပာဆုိမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ မစၤတာ ဘေရာင္းရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ကလည္း ေဴပာပၝတယ္၊၊

အလားတူပဲ တ႟ုတ္ သံတမန္တဦးကလည္း ႓ဗိတိသ႖ အစုိးရနဲႛ တ႟ုတ္အစုိးရတုိႛဟာ အီရန္၊ ဆူဒန္၊ ဴမန္မာ၊ အေရႀႚအလယ္ပုိင္းစတဲ့ ႎုိင္ငံတကာ အေရးကိစၤေတၾကုိ ပံုမႀန္ေဆၾးေႎၾးေနဳကတဲ့ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီ အ႓မဲတမ္း အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ အေလဵာက္ ႓ဗိတိန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ရဲ့ အခုတ႟ုတ္ဴပည္ခရီးစဥ္ဟာ ႎႀစ္ႎုိင္ငံလံုးအတၾက္အေရး႒ကီးေဳကာင္း ေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔