ဴမန္မာ့အေရး ဦးစားေပးေဆၾးေႎၾးစရာဴဖစ္ေဳကာင္း သံုးႎိုင္ငံ ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္ထုတ္

2008-01-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

world_eco_forum_2008_200px.jpg
ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဒၝဗိုႛစ္႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပေနေသာ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္၊ ကမႝာ့စီးပၾားေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ တက္ေရာက္သူမဵား၏ စဥ္းစားဉာဏ္ထုတ္ ႎႀီးေႎႀာပၾဲ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဒၝဗိုႛစ္႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပေနတဲ့ World Economic Forum ေခၞ ကမႝာ့ စီးပၾားေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးကိစၤဟာ ဦးစားေပး ေဆၾးေႎၾးစရာကိစၤဴဖစ္ေဳကာင္း အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ႓ဗိတိန္နဲႛ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံတိုႛရဲ့ ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထား႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ကိုယ့္ဴပည္သူေတၾရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾအေပၞ ေလးစားသမႁ ရႀိလာေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ပူးေပၝင္းဖိအားေပးဳကဖိုႛလည္း ကမႝာ့ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ကို အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစၤ ကၾန္ဒိုလီဇာ ႟ိုက္စ္၊ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးမစၤတာ ေဒးဗစ္ မီလီဗန္း နဲႛ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဘားနဒ္ ေကာ့ခဵ္နာတိုႛ ပုူးတၾဲထုတ္ဴပန္လိုက္ဳကတာပၝ။

ဆၾစ္ဇာလန္က ေတာင္စခန္း႓မိႂႚ ဒၝဗုိႛစ္မႀာ ႎႀစ္စဥ္ကဵင္းပ႓မဲဴဖစ္တဲ့ ကမႝာ့စီးပၾားေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ဇန္နဝၝရီ ၂၃ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛက စတင္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး (၅)ရက္ဳကာ ကဵင္းပမႀာဴဖစ္မႀာတယ္။ ဒီပၾဲဟာ အေရး႒ကီးတဲ့ ႎိုင္ငံတကာေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾထဲမႀာ တခုအပၝအဝင္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကမႝာတဝန္း ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ပညာေရး၊ သိပၯံနဲႛနည္းပညာ စတဲ့ နယ္ပယ္စံုက ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ တက္ေရာက္ဳကတာပၝ။ ဒီႎႀစ္မႀာ နယ္ပယ္စံုက ေခၝင္းေဆာင္ေပၝင္း ၂၅၀၀ တက္ေရာက္ဳကပၝတယ္။

ဒၝဗိုႛစ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ အခုလို ႎိုင္ငံ႒ကီးသံုးႎိုင္ငံက ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾပူးတၾဲ႓ပီး ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး အတၾက္ ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ေတာင္းဆိုတာမဵိႂးဟာ ထူးဴခားတယ္လိုႛ ေအပီသတင္းကဆိုပၝတယ္။ အဲဒီေဳကညာခဵက္ထဲမႀာလည္း ဘယ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀ ကမႝာ့နယ္ပယ္ေပၝင္းစံုက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အခုေလာက္ မဵားမဵားပၝဝင္တာမဵိႂး မရႀိတဲ့အတၾက္ ဒၝဗိုႛစ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ တမူထူးဴခားေဳကာင္း စတင္ ေဴပာဆိုထားပၝတယ္။

ႎႀစ္သံုးဆယ္ေကဵာ္ ႎႀစ္စဥ္ကဵင္းပလာခဲ့တဲ့ ဒၝဗိုႛစ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ ကမႝာ့ႎိုင္ငံအားလံုးအတၾက္ အေလးထားရမဲ့ ႎိုင္ငံတကာဴပႍနာေတၾကို အတူပူးေပၝင္း ကိုင္တၾယ္ေဆာင္႟ၾက္ဳကဖိုႛ လမ္းခင္းေပးတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပလိုက္႓ပီး အဲဒီဦးစားေပးဴပႍနာေတၾထဲကတခုကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီအသၾင္ေဴပာင္းလဲေရးတိုးတက္လာဖိုႛ အေရးတ႒ကီးလိုအပ္ေနတဲ့ကိစၤပၝပဲလိုႛ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ တဴခားဴပႍနာေတၾထဲကေန ဴမန္မာ့ဴပႍနာကို ေ႟ၾးခဵယ္႓ပီး ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ရတာကေတာ့ ေရႀႚမတိုးႎိုင္ဴဖစ္ေနတဲ့ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကို ကိုယ္ေရာစိတ္ပၝ ဆက္္လက္ကူညီဖိုႛ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းသာယာ႓ပီး စည္ပင္ဝေဴပာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္ကို ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ရရႀိႎိုင္ေရးအတၾက္ ကမႝာ့အစိုးရေတၾရဲ့ စၾမ္းပကားကို မီးေမာင္းထိုးဴပဖိုႛပၝပဲလိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကုလသမဂၢလံု႓ခံံႂေရးေကာင္စီက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္း စုဳကည္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို အဴမန္ဆံုးဴပန္လၿတ္႓ပီး စစ္အစိုးရနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾအဳကား စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ၊ ကုလသမဂၢနဲႛ အဴပည့္အဝ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူသားခဵင္း စာနာေရးကိစၤေတၾကို ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ဆိုတဲ့အခဵက္ သံုးခဵက္ ကိုလည္း အခုထိမေဆာင္႟ၾက္ေသးေဳကာင္း၊ စစ္အစိုးရက လမ္းဴပေဴမပံု(၇)ခဵက္ သၾားေနတယ္ဆိုေပမဲ့ (၁၄)ႎႀစ္ဳကာေန႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စစ္မႀန္႓ပီး အားလံုးပၝဝင္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁကသာလ႖င္ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရး၊ ဴမန္မာနဲႛ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾအတၾက္ တည္႓ငိမ္မႁရရႀိႎိုင္မႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡအဝဝကို စစ္အစိုးရက လက္ပိုက္ဳကည့္ေနေပမဲ့ ကမႝာက ဳကည့္မေနဘူးဆိုတာ အခု ဒၝဗိုႛစ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ တက္ေရာက္လာသူေတၾက ဴပသဳကဖိုႛ တိုက္တၾန္းပၝေဳကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အဴမန္ဆံုး ထပ္မံသၾားေရာက္ေရးကို အားေပးေစခဵင္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဒုကၡကို လဵစ္လဵႃ႟ႁေနမယ္ဆိုရင္ ကမႝာ့ႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ မိမိ္တိုႛထားရႀိတဲ့ တန္ဖိုးေတၾနဲႛ လိုက္ေလဵာညီေထၾ မရႀိေသးေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီ ဒၝဗိုႛစ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ သံုးႎိုင္ငံပူးတၾဲေဳကညာခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ တၾမ္ေကစီက ေဴပာဳကားရာမႀာ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိန္၊ဴပင္သစ္ သံုးႎိုင္ငံေဆၾးေႎၾးရာကေန ဒီေဳကညာခဵက္ ထၾက္ေပၞလာတာဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဒၝဟာ အထူးအာ႟ံုစိုက္ရမဲ့ ကိစၤလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဒၝဗိုႛစ္မႀာ မင္းေပၝင္းစံုေနတဲ့အခဵိန္ဴဖစ္လိုႛ ဴမန္မာ့အေရး လူေတၾကိုသတိေပးလိုႛေကာင္းတဲ့ အခၾင့္ေကာင္းတရပ္ဴဖစ္႓ပီး ကမႝာက လိုခဵင္တာေတၾ အတၾက္ စစ္အစိုးရကိုဖိအားေပးဖိုႛေကာင္းတဲ့အခဵိန္ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ တၾမ္ေကစီ ေဴပာဴပသၾားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔