ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ ပိတ္ဆိုႛေရးဥပေဒ အဴပည့္အဝ အာဏာတည္႓ပီ

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ ပိတ္ဆိုႛေရးဥပေဒ တင္းဴပည့္ကဵပ္ဴပည့္ အသက္ဝင္ အာဏာတည္႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္ တနလႆာေနႛက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။
2008-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လက ကဵင္းပခဲ့သည့္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ဴပပၾဲတၾင္ ေကဵာက္ကုန္သည္တဦး အရည္အေသၾး ဳကည့္႟ႁစစ္ေဆးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လက ကဵင္းပခဲ့သည့္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ဴပပၾဲတၾင္ ေကဵာက္ကုန္သည္တဦး အရည္အေသၾး ဳကည့္႟ႁစစ္ေဆးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကၾယ္လၾန္သူ အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္အမတ္ Tom Lantos ရဲ့ ဴမန္မာ့တၾင္းထၾက္ေကဵာက္မဵက္ ရတနာ ပိတ္ဆိုႛေရး ဥပေဒကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လက အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္က ကန္ႛကၾက္သူမရႀိ တခဲနက္ ေထာက္ခံ အတည္ဴပႂခဲ့ဳက႓ပီး သမတ ဘုရႀ္က လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အေမရိကန္ အေကာက္ခၾန္နဲႛ နယ္ဴခား ကာကၾယ္ေရးဌာနက ရတနာကုန္သည္ေတၾအတၾက္ သက္သာခၾင့္ ကာလတရပ္ သတ္မႀတ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီကာလဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနဂႆေႎၾေနႛမႀာ ကုန္ဆံုးသၾား႓ပီဴဖစ္လိုႛ ဴမန္မာ့ပတၨဴမားနဲႛ ေကဵာက္စိမ္းေတၾ တတိယႎိုင္ငံေတၾကတဆင့္ အေမရိကန္ ေစဵးကၾက္ထဲကို ဝင္မလာႎိုင္ေအာင္ ဥပေဒနဲႛ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ပိတ္ဆိုႛလိုက္႓ပီလိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အခုလိုမဵိႂး ဥပေဒထုတ္ဴပန္ တားဆီးခဲ့တာ ကာလဳကာ႓ပီ ဴဖစ္ေပမဲ့ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ေတၾကေတာ့ အသင့္ေသၾး႓ပီး၊ ဴဖတ္႓ပီး အေခဵာထည္ေတၾအဴဖစ္နဲႛ ထိုင္း၊ တ႟ုတ္၊ ထိုင္ဝမ္၊ မေလးရႀား၊ စင္ကာပူႎိုင္ငံ ေတၾကတဆင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုထဲကို ဝင္ေနတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုဥပေဒသစ္ကေတာ့ အဲဒီ ဂယ္ေပၝက္ေတၾကို ပိတ္ဆိုႛမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္ထၾက္ ဴမန္မာ့ေကဵာက္စိမ္းကေန အေခဵာကိုင္ ေသၾးယူတဲ့ လက္ဝတ္ရတနာတခုဟာ ႎိုင္ငံတကာေစဵးကၾက္မႀာ ေဒၞလာသန္းခဵီ တန္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္က ေကဵာက္စိမ္းတၾင္း ေတၾမႀာေတာ့ အဓမၳလုပ္အားေပး၊ ကေလးအလုပ္သမား၊ မတရားသဴဖင့္ ေဴမသိမ္းခံရတာ၊ မူးယစ္ေဆး ဴပႍနာ၊ လိင္လုပ္ငန္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိခိုက္ပဵက္စီးတာေတၾနဲႛ ႒ကံႂေတၾႚေနရပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေကဵာက္တူးတာကေန အေခဵာကိုင္ ေရာင္းခဵတဲ့အထိ စစ္အစိုးရက တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ထိန္းခဵႂပ္ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

နယူးေယာက္အေဴခစိုက္ HRW လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚကလည္း ဴမန္မာေကဵာက္မဵက္ေတၾ မဝယ္ယူ ဳကဖိုႛ အေမရိကန္ဴပည္သူေတၾကို တိုက္တၾန္း ပၝတယ္။ အေမရိကန္ ဘၸာေရးဌာနကလည္း ေကဵာက္မဵက္လုပ္ငန္းနဲႛ ပတ္သက္ေနတဲ့ ဴမန္မာကုမၯဏီ အမဵားအဴပားကို ပိတ္ဆိုႛထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔