စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ နည္းပၝးလၾန္းေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ

2006-05-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
newspaper_vendor_200px.jpg
စာနယ္ဇင္းမဵား ေရာင္းခဵေနေသာ ေစဵးသည္တဦး။ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္ စာနယ္ဇင္း စိစစ္မႁမဵား အလၾန္တင္းကဵပ္ ဴပင္းထန္ေသာ တိုင္းဴပည္အဴဖစ္ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵား၏ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵဴခင္း ခံေနရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္ ပိတ္ပင္တာေတၾ အလၾန္အင္မတန္ မဵားဴပားတဲ့ ႎိုင္ငံတခုဴဖစ္ဴပီး သတင္းစာေတၾမႀာေတာင္ နာေရးေဳကာ္ဴငာေတၾကအစ စိစစ္တဲ့ ႎိုင္ငံဴဖစ္ေဳကာင္း ဴပင္သစ္အေဴခစိုက္ စာနယ္ဇင္း လၾတ္လပ္ခၾင့္ေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႛဳကီးဴဖစ္တဲ့ RSF ေခၞ နယ္ဴခားမဲ့ သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႛက ေရးသားေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဒီကေနႛ ေနႛစၾဲနဲ့ထုတ္ဴပန္တဲ့ နယ္ဴခားမဲ့ သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႛရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမႀာ အခုလို ေရးသားေဖာ္ဴပလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ အစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ စာေပစိစစ္ေရးက အရာရႀိေတၾဟာ ေဆာင္းပၝး၊ အယ္ဒီတာ့စကား၊ ကာတၾန္း၊ ေဳကာ္ဴငာနဲႛ သရုပ္ေဖာ္႟ုပ္ပံုေတၾကအစ ခေရေစ့တၾင္းကဵ စိစစ္ပိတ္ပင္ေနေဳကာင္း၊ အစိုးရကို ဴပႂတ္ကဵေအာင္ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္နဲႛ ကုလသမဂၢကို ရည္ႌၿန္းတာေတၾေတာင္ စိစစ္ေရးအဖၾဲႛက ပိတ္ပင္တာေတၾရႀိခဲ့ေဳကာင္း ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္ စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စာနယ္ဇင္းသမားတခဵိႂႚဟာ စစ္အစိုးရရဲႛ ဖမ္းဆီး အကဵဥ္းခဵတာကို ခံေနရဆဲဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အရင္အကဵဥ္းခဵခံထားရသူေတၾထဲက ဦးစိန္လႀဦးဟာ ေထာင္ ၁၁ ႎႀစ္ကဵခံရအဴပီး ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္မႀာကဵမႀ ဴပန္လၾတ္လာခဲ့ေဳကာင္းေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

နယ္ဴခားမဲ့ သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚရဲ့ အာရႀပစိဖိတ္ေရးရာဌာနက တာဝန္ရႀိသူ မစၤတာ ယက္စ္ ဂဵႃးလီးယတ္ဒ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အကဵဥ္းခဵခံထားရတဲ့ အခုထိလည္း ဖမ္းဆီးအကဵဥ္းခဵခံရတဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားေတၾ ရႀိေနဆဲဴဖစ္ေဳကာင္း အခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

U_Win_Tin_prisoner_150px.jpg

မစၤတာ ယက္စ္ ဂဵႃးလီးယတ္ဒ္။ ။ဟံသာဝတီသတင္းစာ အယ္ဒီတာေဟာင္း ဦးဝင္းတင္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေထာင္ထဲမႀာ ခဵထားတာဟာ ၁၆ ႎႀစ္ရႀိခဲ့ဴပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ကဵေနာ္တိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ လံုးဝစာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္မရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံအဴဖစ္ ႎိုင္ငံတကာကို သတိေပးထားပၝတယ္။

၂၀၀၅ ခုႎႀစ္အတၾင္း ႎိုင္ငံတကာက ဖိအားေပးတာ ပိုမဵားလာတာအတၾက္ ပဵဥ္းမနားကို ဴမိႂႚေတာ္ေရၿႚတာ အပၝအဝင္ စစ္အစိုးရရဲ့ အရိပ္ကိုရန္သူထင္တဲ့ စိုးရၾႛံစိတ္ဟာ ပိုမိုမဵားဴပားလာတာ ေတၾႛရေဳကာင္းလည္း ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

နယ္ဴခားမဲ့ သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႛဟာ ႎႀစ္စဥ္ ႎိုင္ငံတကာက စာနယ္ဇင္း၊ သတင္းစာဆရာေတၾရဲႛ လၾပ္လပ္စၾာ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ေရးသားခၾင့္ေတၾ ဖိႎႀိပ္ခံ၊ အခဵိႂးေဖာက္ခံေနရတာေတၾကို ေစာင့္ဳကည့္ ေလ့လာတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္အဖၾဲႛဳကီးတခုဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ႎႀစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ဴပန္တာရႀိသလို ဴပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္အတၾင္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက သတင္းစာဆရာဳကီး ဦးဝင္းတင္ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာေရးအတၾက္ စာေရးေတာင္းဆိုတာ၊ ကမၲာ့ စာနယ္ဇင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ကို အခဵိႂးေဖာက္ဆံုး စာနယ္ဇင္းရန္သူမဵားစာရင္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီးသန္းေရၿကို ေဖာ္ဴပခဲ့တာေတၾလည္း ရႀိခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔