စာေပပၾဲေတာ္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက စာေရးဆရာ ေရာက္မလာႎိုင္ခဲ့

ေတာင္အာရႀေဒသတၾင္း ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေရးအဖၾဲႛ SAARC ( south asia association reginol cooperation) ရဲႛ စာေပနဲႛအႎုပညာအဖၾဲႛက ႒ကီးမႀႃး႓ပီး မတ္လ ၁၃ ရက္ကေန ၁၅ ရက္ေနႛအထိ အိႎိၬယႎုိင္ငံေဴမာက္ပိုင္း အာဂရာ႓မိႂႛမႀာ စာေပပၾဲေတာ္ ကဵင္းပေနပၝတယ္။ ဒီပၾဲေတာ္ကို အဖၾဲႛဝင္ ရႀစ္ႎုိင္ငံက စာေပပညာရႀင္ေတၾ သတင္းေလာကသားေတၾကို ဖိတ္႒ကားခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းက စာေရးဆရာ ႎႀစ္ဦး၊ ဴပည္ပက သတင္းနဲႛစာေပ ပညာရႀင္သံုးဦးကို ဖိတ္႒ကားခဲ့ပၝတယ္။
2009-03-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဒၝေပမယ့္လည္း ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက စာေရးဆရာ ေနဝင္းဴမင့္နဲႛ ဆရာမ ဂဵႃးတိုႛကေတာ့ ညီလာခံကို အခုအခဵိန္ထိ ေရာက္မလာႎုိင္ခဲ့ပၝဘူးလိုႛ စာေပပၾဲေတာ္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ကဗဵာဆရာ ေနမင္းနီက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

“စာေပအႎုပညာရႀင္ေတၾတင္ မကပဲ ေရဒီယိုဂဵာနယ္လစ္ သတင္းစာဂဵာနယ္လစ္ စသည္ဴဖင့္ အဲဒၝေတၾ ပၝပၝတယ္။ အဖၾဲႛထဲမႀာပၝတဲ့ ရႀစ္ႎုိင္ငံ ပၝပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အဴဖစ္ ဴမန္မာဴပည္ကို ဖိတ္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဖိတ္ဳကားခံရတဲ့ ငၝးေယာက္ထဲမႀာ ဴမန္မာဴပည္က အထင္ကရ စာေရးဆရာေတၾဴဖစ္တဲ့ ဆရာ႒ကီးေနဝင္းဴမင့္ရယ္ ဆရာမ႒ကီး ဂဵႃးရယ္ ဖိတ္႒ကားခံရပၝတယ္။ ဆရာမ ဂဵႂးကေတာ့ အသက္ ၉၈ ႎႀစ္အရၾယ္ ဖခင္႒ကီးကို အေရးေပၞဴပႂစုေနရတဲ့ အေနအထားေ႒ကာင့္ ဆရာမ႒ကီး မလာႎုိင္ပၝဘူး။ ဆရာေနဝင္းဴမင့္ကေတာ့ မေနႛကထိ လာမယ္လိုႛ သတင္းရႀိပၝတယ္။ သိုႛေသာ္လည္း ဆရာ႒ကီးခုထိေတာ့ေရာက္မလာေသးပၝဘူး”

ဒီစာေပပၾဲေတာ္ ေတၾႛဆံုပၾဲမႀာ ေဒသတၾင္းႎုိင္ငံေတၾအတၾင္းက အဳကမ္းဖက္မႁပေပဵာက္ေရးကို စာေပပညာရႀင္ေတၾအေနနဲႛ ဘာလုပ္ေပးႎိုင္မလဲဆိုတဲ့ အခဵက္ကို အဓိကေခၝင္းစဥ္အဴဖစ္ ေဆၾးေႎၾးမယ္လိုႛသိရပၝတယ္။ ဘဂႆလားေဒရႀ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ရႀိတ္ဟာစီနာက သူႛႎုိင္ငံက အ႒ကမ္းဖက္မႁေတၾကို ကိုယ္စားလႀယ္လၿတ္႓ပီး တင္ဴပသၾားတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ ကိုယ္စားတက္ေရာက္သူေတၾ အေနနဲႛ ဘာေတၾတင္ဴပႎုိင္ခဲ့သလဲလိုႛ ဆရာေနမင္းနီကို ေမးဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။

“အဓိက ေဆၾးေႎၾးတာကေတာ့ ေတာင္အာရႀေဒသတၾင္းမႀာ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတဲ့အႎၨရာယ္ေပၝ့ဗဵာ။ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾရဲႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႀႂဟာ ခုအိႎိၬယႎုိင္ငံေရာ အိမ္နီးနားခဵင္းႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ အာဖဂန္၊ ပၝကစၤတန္၊ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္မႀာ သတင္းေတၾထဲမႀာ ဳကားသိရတဲ့အတိုင္းပၝပဲ။ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾရဲႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁဟာ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ဳကံႂေတၾႛေနရေတာ့ စာေပသမားေတၾအဴမင္ ဘယ္လိုတံုႛဴပန္မလဲ ဘယ္လိုကာကၾယ္တားဆီးႎုိင္မလဲ ဆိုတာေတၾကို ေဆၾးေႎၾးဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗမာဴပည္ကိုယ္စားအေနနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛေဆၾးေႎၾးခဲ့တာကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛတိုင္းဴပည္မႀာ အဳကမ္းဖက္သမားရယ္လိုႛ မရႀိပၝဘူး။ သိုႛေသာ္လည္း ႎုိင္ငံေတာ္အဳကမ္းဖက္မႁေတၾအေနနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛတိုင္းဴပည္က အခံရဆံုးဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ အဓိက ေဇာင္းေပး႓ပီးေတာ့ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္”

ကဗဵာဆရာ ေနမင္းနီရဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဴပည္သူအေပၞ အဳကမ္းဖက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေဆၾးေႎၾးခဵက္ေတၾကိုလည္း တက္ေရာက္လာတဲ့ ပညာရႀင္ေတၾက စိတ္ဝင္တစား အဴပန္အလႀန္ ေဆၾးေႎၾးဳကတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ခုတက္ေရာက္တဲ့ႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ အိႎၬိယ၊ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္၊ သီရိလကႆာ၊ နီေပၝ၊ ဘူတန္၊ အာဖဂန္နစၤတန္၊ ပၝကစၤတန္၊ ေမာ္လဒိုက္နဲႛ ဴမန္မာတိုႛဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔