ဴမန္မာ့ဴပည္တၾင္းေရးတည္႓ငိမ္ေရး တ႟ုတ္ႎိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ တိုက္တၾန္း

2007-09-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

china_than_shwe_150px.jpg
တ႟ုတ္ ႎိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ မစၤတာ ထန္ကဵား႟ၿင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ လာေရာက္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၆ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴပည္တၾင္းေရး တည္႓ငိမ္မႁ အဴမန္ဆုံးဴပန္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ ဴမန္မာအစုိးရကုိ တ႟ုတ္ ႎုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္က တုိက္တၾန္းလုိက္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန ထိပ္တန္း အဳကံေပးပုဂၢႂိလ္လည္းဴဖစ္၊ ႎုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္လည္း ဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ ထန္ကဵား႟ၿင္ရဲ့ တုိက္တၾန္းခဵက္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ဳကမ္းဳကမ္းတမ္းတမ္း ကုိင္တၾယ္ေနခဵိန္နဲႛ တုိက္ဆုိင္ေနပၝတယ္။

မစၤတာ ထန္က ဴမန္မာအစုိးရအေနနဲႛ တုိင္းဴပည္တၾင္းဴဖစ္ေနတဲ့ ဴပႍနာေတၾကုိ ေကာင္းမၾန္စၾာ ကုိင္တၾယ္ႎုိင္လိမ့္မယ္၊ အမဵႂိးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကုိ ထက္ထက္သန္သန္ ဴမၟင့္တင္လိမ့္မယ္လုိႛ သူေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိပၝေသးတယ္။ စစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက အလည္ေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ ေတၾႚဆုံစဥ္ မစၤတာထန္က ခုလုိ ေဴပာဆုိလုိက္တာပၝ။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾက္ ဆီေလဵာ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေရႀး႟ႁ ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛကုိလည္း မစၤတာ ထန္က တုိက္တၾန္းလုိက္ေဳကာင္း ဒီကေနႛရရႀိတဲ့ တ႟ုတ္ ဆင္ဟၾာသတင္းမႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ အေဴခခံအကဵႂိးစီးပၾားကုိသာမက ေဒသတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ တည္႓ငိမ္ေရးနဲႛ ဖၾံႚ႓ဖႂိးတုိးတက္ေရးေတၾကုိ အေထာက္အကူဴဖစ္ေစမယ္လုိႛ မစၤတာထန္က ဴမန္မာႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းကုိ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

တ႟ုတ္ဘက္ ခုလုိ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ကူးေဴပာင္းေရးကုိ ေဒသတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းတည္႓ငိမ္ေရးနဲႛ ဆက္စပ္ေဴပာဆုိလာတာဟာ ထူးဴခားတယ္လုိႛ ေလ့လာသူေတၾက သုံးသပ္ဳကပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အေဴခအေနေတၾဟာ ေဒသတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကုိ ထိခုိက္ေစတယ္ဆို႓ပီး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵဖုိႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ႒ကိႂးစားစဥ္က တ႟ုတ္တုိႛက ဒၝဟာ ဴမန္မာ့ ဴပည္တၾင္းေရးပၝဆုိ႓ပီး ဗီတုိအာဏာသုံး ပယ္ခဵခဲ့တာပၝ။

ဒီအေတာအတၾင္း ခုိင္လုံတဲ့ သတင္းေတၾအရဆုိရင္ေတာ့ တ႟ုတ္အရာရႀိတခဵႂိႚနဲႛ အ႓ငိမ္းစားသံတမန္ေတၾအဳကားမႀာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စိတ္မရႀည္ေတာ့တဲ့ လကၡဏာေတၾ ပုိေတၾႚေနရတယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။ ခုလုိ ကၾန္ဴမႃနစ္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ႒ကီးက ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လူသိရႀင္ဳကား ပုိမုိ ေဴပာဆုိလာေတၾ ရႀိေပမဲ့ ကမႝာ့အ႒ကီးဆုံး ဒီမုိကေရစီႎုိင္ငံ႒ကီးဴဖစ္တဲ့ အိမ္နီးခဵင္း အိႎၬိယႎုိင္ငံကေတာ့ ဴမန္မာ့အေရးဟာ ဴပည္တၾင္းေရးကိစၤပဲလုိႛ ဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ အလည္ခရီးေရာက္ေနတဲ့ အိႎၬိယႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ ပရာနတ္ဘ္ မူကာဂဵီးက အိႎၬိယအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းကုိ ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္မႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိလုိက္တာပၝ။ အိႎၬိယႎုိင္ငံဴခားေရး မူဝၝဒရဲ့ အေဴခခံမူဟာ ဴပည္တၾင္းေရး ဝင္မစၾက္ေရးပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အိႎၬိယအေနနဲႛ ႎုိင္ငံေရးဝၝဒလမ္းစဥ္ေတၾကုိ ႎုိင္ငံဴခားတင္ပုိႛေရး ေဆာင္႟ၾက္မႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဘယ္လုိ အစုိးရမဵႂိး လုိခဵင္တယ္ဆုိတာကုိ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကပဲ ဆုံးဴဖတ္ရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အိႎၬိယ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း မဳကာခင္က ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဗန္ေကာက္အေဴခစုိက္ သံတမန္ေတၾနဲႛ သတင္းမီဒီယာေတၾက ဝုိင္းဝန္းေမးဴမန္းစဥ္ မစၤတာ ပရာနတ္ဘ္ မူကာဂဵီးက ခုလုိ ေဴဖဆုိလုိက္တာပၝ။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကေတာ့ အိႎၬိယအေနနဲႛ သူႛရဲ့ ဳသဇာကုိ အသုံးဴပႂ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾ တုိးတက္ေရးနဲႛ ႎုိင္ငံေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ အရႀိန္ဴမၟင့္ေဆာင္႟ၾက္ေရးအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းေပးဖုိႛ တုိက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾကလည္း အိႎၬိယက ဴမန္မာ့ သယံဇာတေတၾ ရရႀိေရးကုိပဲဳကည့္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤကုိ လဵစ္လဵႂ႟ႁေနတာ၊ စစ္အစုိးရကုိ လက္နက္ေရာင္းခဵေနတာေတၾကုိ ေဝဖန္ ဴပစ္တင္ေနဳကပၝတယ္။ အိႎၬိယ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးကေတာ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾကုိ လက္မခံႎုိင္ဘူးလုိႛ ေယဘုယဵသာ ေဴပာဆုိ႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးကုိေတာ့ သီးသန္ႛ ေဝဖန္ေဴပာဆုိတာ မရႀိခဲ့ပၝဘူး။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔