ဴမန္မာစစ္အစုိးအေပၞ ဖိအားေပးဖုိႛ တိုက္တၾန္းခဵက္ကုိ တရုတ္အစုိးရ ပယ္ခဵ

2008-01-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

nz_china_pms_200px.jpg
(ဝဲမႀယာ)နယူးဇီလန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မီးစ္ဟယ္လင္ ကလာ့ခ္၊ ဂဵပန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဖူကူဒၝ၊ တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဝမ္ကဵားေဘာင္၊ စကႆာပူဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာလီရႀန္ေလာင္း၊ အိႎၬိယဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မန္မုိဟန္ဆင္းတုိႚကုိ ႎုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေနႚကကဵင္းပေသာ တတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ အေရႀႚအာရႀ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ေတၾႚရစဥ္။ (Photo: AFP)

တရုတ္အစုိးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႚအတိုက္အခံအင္အားစုေတၾရဲႚ စစ္မႀန္တဲ့ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႁးခဵႂပ္ရဲႚ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီကို အဴမန္ဆံုးလာခၾင့္ဴပႂလိုက္ဖိုႚ စစ္အစိုးရကို ဒီကေနႚ အဂႆၝေနႚမႀာ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးဳကဖိုႚ အေမရိကန္ ဒု-လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက တိုက္တၾန္းေဴပာဆိုလိုက္တာကို တရုတ္အစိုးရက ပယ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။

အေမရိကန္ ဒုလက္ေထာက္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ စေကာ့တ္ မာစီယယ္က ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီေရး အတုိုက္အခံ အင္အားစုေတၾနဲႚ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ မရႀိတဲ့အတၾက္ ႎုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း အေနနဲႚပို႓ပီး ဖိအားေပးဖိုႚလိုတယ္လိုႚ ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ၊ ဟႎိၾႂင္း႓မိႂႛမႀာ ေဴပာလိုက္တဲ့အေပၞ တရုတ္နိုင္ငံက ပယ္ခဵလိုက္႓ပီး အရင္ေဴပာေနဳကမူအတိုင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ ေထာက္ပံ့မႁေတၾလုပ္ဖိုႚ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။ တဆက္တည္းမႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း တည္႓ငိမ္မႁ၊ ဒီမိုကေရစီနဲႚ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္မႁေတၾသာ ဴမင္ခဵင္ပၝတယ္လိုႚ တရုတ္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ အမဵိႂးသမီးကဆိုပၝတယ္။

တရုတ္အစိုးရဟာ မစၤတာဂန္ဘာရီရဲႚ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္ေတၾကို ေထာက္ခံပၝတယ္။ ေနာက္တ႒ကိမ္ သၾားေရာက္ႎိုင္ေရး အခဵိန္သတ္မႀတ္ႎိုင္ေရးလည္း ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္လိုႚ တရုတ္နိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္အမဵိႂးသမီးက ေဴပာပၝတယ္။

စက္တဘႆာ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပမႁကို အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾဲ႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာနိုင္ငံ အေဴခအေနဟာ သိသိသာသာ တိုးတက္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ ရႀိေနပၝ႓ပီလိုႚေဴပာဆို႓ပီး ဴမန္မာစစ္ အစိုးရအေပၞ အေနာက္ႎိုင္ငံရဲႚ ေဝဖန္မႁကို တရုတ္အစိုးရက ပယ္ခဵလိုက္တာပၝ။ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛအေရးယူမႁဟာ အေထာက္အကူ မဴဖစ္ဘူးလိုႚလည္း ပံုမႀန္လုပ္ေနဳကသတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ အဲဒီတရုတ္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရ အမဵိႂးသမီးက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တပၝတ္က ႓ဗိတိန္နိုင္ငံဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာေဂၞဒၾင္ဘေရာင္း တရုတ္ႎိုင္ငံေရာက္စဥ္မႀာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႚပတ္သက္႓ပီး ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႚ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီအေနနဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း အမဵိႃးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးနဲႚ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေတၾအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းအားထုတ္ဖိုႚ ဴမန္မာနိုင္ငံကို အဴမန္ဆံုးဴပန္သၾားသင့္ေဳကာင္းကုိ တရုတ္အစိုးရအေနနဲႚ သေဘာတူတယ္လိုႚ ေဴပာဳကားခဲ့ ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလတုန္းကေတာ့ ကုလသမဂၢလုံဴခံႂေရးေကာင္စီရဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း လူႚအခၾင့္အေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရၾက္ဖိုႚနဲႚ နိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး လၾတ္ေဴမာက္ေရးကိစၤ တိုက္တၾန္းမႁကို တရုတ္အစိုးရအေနနဲႚ ပၝဝင္လုပ္ေဆာင္ဖိုႚဆႎၬ ရႀိေဳကာင္းဴပသခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအတၾင္း တရုတ္ႎိုင္ငံကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ရဲႚ အထူးကိုယ္စားလႀယ္အေနနဲႛ ေရာက္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ဒု-ဝန္႒ကီး ဦးေမာင္ဴမင့္ကေတာ့ ဴမန္မာနိုင္ငံမႀာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးကို ႒ကိႂးစားအားထုတ္ေန႓ပီး ဒီမိုကေရစီေဖၞေဆာင္ေရး ေတၾလည္း လုပ္ေနပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔