အမဵိႂးသားညီလာခံ မဵက္ႎႀာစံုညီအစည္းအေဝး ေခတၨရပ္ဆိုင္းထား

2006-10-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လၿတ္ေတာ္မႀာ စစ္တပ္ပၝဝင္ရမဲ့ အခဵိႂးအစားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ ညီလာခံ အာဏာပုိင္ေတၾဳကား မေဴပမလည္ဴဖစ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ေနႛကစ႓ပီး ေညာင္ႎႀစ္ပင္ညီလာခံ မဵက္ႎႀာစုံညီ အစည္းအေဝးကုိ ေခတၨ ရပ္ဆုိင္းထားလုိက္တယ္လုိႛ ညီလာခံကဵင္းပေရး ေကာ္မရႀင္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

လၿတ္ေတာ္မႀာ စစ္တပ္ပၝဝင္ရမဲ့ အခဵိႂးအစားနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ညီလာခံ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က ၂၅ ရာႎႁန္းထက္ ေကဵာ္လၾန္ ေတာင္းဆုိတာကုိ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾက လက္မခံခဲ့ဘူးလိုႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ညီလာခံ မဵက္ႎႀာစုံညီ အစည္းအေဝး ေခတၨရပ္ဆုိင္းတဲ့ သတင္းကုိ စစ္အစိုးရက တရားဝင္ မေဳကညာေပမဲ့ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ညီလာခံ မဵက္ႎႀာစုံညီ အစည္းအေဝးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾ၊ ဴမန္မာ့႟ုပ္ဴမင္သံဳကားေတၾမႀာ မေဖာ္ဴပခဲ့တာ ဒီေနႛထိ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ခုလို ေညာင္ႎႀစ္ပင္ညီလာခံ မဵက္ႎႀာစုံညီ အစည္းအေဝး ရပ္ဆုိင္းထားတဲ့အခဵိန္မႀာ ညီလာခံ လုပ္ငန္းေကာ္မီတီနဲႛ ညီလာခံ သဘာပတိ အဖၾဲႚဝင္ေတၾရဲ့ လုပ္ငန္းညိၟႎိႁင္း အစည္းအေဝးသတင္းသာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾက မထင္မရႀား ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ စစ္တပ္အခန္းကၸစတဲ့ အခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ညီလာခံ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ တင္သၾင္းထားတဲ့ စာတမ္းေတၾကုိ ညီလာခံ သဘာပတိအဖၾဲႚက ေကာက္ႎုတ္စုစည္း တင္ဴပသၾားမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛသာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ညီလာခံမႀာ စစ္အစိုးရဘက္က အဆုိဴပႂထားတဲ့ တပ္မေတာ္ အခန္းကၸနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အေဴခခံမူ ၁၄ခဵက္ထဲမႀာ သမတဟာ ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ အဆိုဴပႂ ေထာက္ခံခဵက္နဲႛ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္ခန္ႛရမယ္လုိႛ သတ္မႀတ္ထားပၝတယ္။

ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚမႀာ ႎုိင္ငံေတာ္သမတ၊ ဒုသမတႎႀစ္ဦး၊ လၿတ္ေတာ္ဥကၠႉ၊ အမဵိႂးသား လၿတ္ေတာ္ဥကၠႉ၊ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္၊ ဒုကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္၊ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာန ဝန္႒ကီး၊ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး၊ ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီးနဲႛ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္႒ကီးစတဲ့ပုဂၢိႂလ္ ၁၁ ဦးပၝဝင္ပၝတယ္။

ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ ၁၁ဦးကုိ ဳကည့္ရင္ သမတက စစ္ေရး အေတၾႚအဳကံႂရႀိသူ၊ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္နဲႛ ဒုကာကၾယ္ေရးဦးစီးခဵႂပ္က စစ္သား၊ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာန ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ နယ္စပ္ေရးရာဝန္႒ကီးဌာနကိုလည္း စစ္တပ္ကပဲ ကုိင္ထားမႀာဆုိေတာ့ ႎုိင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚ ၁၁မဲမႀာ စစ္တပ္က ၆မဲအပုိင္ရထားတာမိုႛ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္ေနရာကုိ သူတိုႛ လုိခဵင္တဲ့သူ ခန္ႛႎုိင္ေအာင္ စစ္တပ္က လုပ္ပိုင္ခၾင့္ရေနတယ္လိုႛ ရန္ကုန္ ႎုိင္ငံေရးသမားတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔