ထိုင္းႎိုင္ငံတၾင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႁဴဖစ္ပၾား

2006-09-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
09-20-06_Thai_coup_200px.jpg
ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ လမ္းတခုေပၞတၾင္ ထိုင္းဘုရင္ နန္းသက္ ၆၀ႎႀစ္ဴပည့္ မုခ္ဦးအနီး ေတၾႚဴမင္ရေသာ ထိုင္းစစ္တပ္ တင့္ကားတစင္းႎႀင့္ စစ္သားမဵား။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ေသၾးထၾက္သံယိုမႁမရႀိဘဲ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ တပ္ခ္စင္ ရႀင္နာဝပ္ကို စစ္တပ္က ရာထူးမႀ ဴဖႂတ္ခဵလိုက္႓ပီး၊ လအတန္ဳကာ ႎိုင္ငံေရး မတည္မ႓ငိမ္ဴဖစ္ေနရတဲ့ ႎိုင္ငံတရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတၾက္ မာရႀယ္ေလာ စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးဥပေဒကို ေဳကညာလိုက္တယ္လိုႛ ထိုင္းတပ္မေတာ္က စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္၊ အဂႆၝေနႚမႀာ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ဗန္ေကာက္႓မိႂႚေတာ္ရႀိ မစၤတာ တပ္ခ္စင္ရဲ့ ႟ံုးအေဆာက္အအံုေတၾမႀာ စစ္သားေတၾနဲႛ တင့္ကားေတၾ ဝိုင္းရံထားပၝတယ္။ မစၤတာတပ္ခ္စင္ကေတာ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု နယူေယာက္႓မိႂႚက ကုလသမဂၢ ညီလာခံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့အတၾက္ ထုိင္းႎိုင္ငံမႀာ ရႀိမေနပၝဘူး။ ဒီအခဵိန္မႀာ ထိုင္းႎိုင္ငံ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒနဲႛ အစိုးရအဖၾဲႚကို ဖဵက္သိမ္းလိုက္တယ္လိုႛ စစ္ဖက္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။

အာဏာသိမ္းတာကို ေဳကညာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ထိုင္းဳကည္းတပ္ အ႒ကီးအကဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီ ဘၾန္နာရတ္ကလင္အပၝအဝင္ ထိပ္တန္းစစ္ဦးစီးေတၾဟာ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ဳသဇာ႒ကီးမားတဲ့ ဘုရင္ ဘူမိေဘာနဲႛ ေတၾႚဆံုဳကတယ္လိုႛ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ တာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီလို ေတၾႚဆံုအ႓ပီးမႀာ ထိုင္းစစ္ဖက္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ သတင္းေထာက္ေတၾနဲႛ အေတၾႚမခံဘဲ ေနခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္၊ စစ္သားအမဵားစုဟာ ထိုင္းဘုရင္ကို သစၤာေတာ္ခံတဲ့ အစဥ္အလာသေကႆတ အဝၝေရာင္ လည္စည္းေတၾ ဆင္ဴမန္းထားပၝတယ္။

မစၤတာ တပ္ခ္စင္နဲႛ သူႛမိသားစုဟာ ကုမၯဏီက အစုရႀယ္ယာ သန္းႎႀစ္ေထာင္နီးပၝးကို ေရာင္းခဵတယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲခံရ႓ပီး တိုင္းဴပည္မတည္မ႓ငိမ္ဴဖစ္ေနတာ လနဲႛခဵီ ဳကာေနပၝ႓ပီ။

စစ္ဖက္က ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ႎိုင္ငံတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲႛ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားေရးအတၾက္ ယာယီ ႎိုင္ငံေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေကာ္မတီက အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္လိုက္႓ပီဴဖစ္႓ပီး ခဵက္ခဵင္း အကဵံႂးဝင္ေစရမည္လိုႛ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္။

အဲဒီေဳကညာခဵက္မထၾက္ခင္ နာရီပိုင္းကေတာ့ နယူးေယာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢ ညီလာခံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ မစၤတာတပ္ခ္စင္က သူႛမႀာ အာဏာရႀိေနတုန္းပဲလိုႛ ညီလာခံဴပင္ပမႀာ တၾင္တၾင္ေဴပာေနပၝတယ္။ ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဟာ အေတာ္ေလး တည္တည္႓ငိမ္႓ငိမ္ရႀိပၝတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢညီလာခံ တက္ေရာက္တဲ့ ထိုင္းကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ တာဝန္ရႀိသူတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ မစၤတာတပ္ခ္စင္ဟာ အစီအစဥ္အရ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ေနႛမႀာ မိန္ႚခၾန္းေဴပာဳကားဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။

ဒီလို အာဏာရႀိဴမဲရႀိေနတုန္းပဲလိုႛ မစၤတာတပ္ခ္စင္က ေဴပာေပမယ့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာေတာ့ ဖၾဲႚစည္းပံုဥပေဒကို ဖဵက္သိမ္းလိုက္႓ပီလိုႛ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ေသနတ္တခဵက္မႀ မေဖာက္ဘဲ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚေတာ္တခၾင္မႀာ စစ္သားေတၾ ေနရာယူလိုက္တဲ့အခၝ ႓မိႂႚသူ႓မိႂႚသားေတၾက စစ္သားေတၾနဲႛ ေအးေအးေဆးေဆး စကားစ႓မီ ေဴပာဆို႓ပီး တခဵိႂႚလည္း စစ္သားေတၾကို စားစရာေတၾ သၾားေရာက္ပိုႛေပးဳကတယ္လိုႛ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဝန္႒ကီးခဵႂပ္တပ္ခ္စင္ကို ဴဖႂတ္ခဵ႓ပီးတဲ့ ေနာက္တရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ဗုဒၭဟူးေနႛကို အစိုးရ႟ံုးေတၾ၊ ဘဏ္ေတၾ၊ ေစဵးေတၾပိတ္ရက္အဴဖစ္ ေဳကညာလိုက္တယ္လိုႛ အာဏာသိမ္းအဖၾဲႚက ေဴပာခၾင့္ရသူတဦးက ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားကေန ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းစေတာ့ရႀယ္ယာေစဵးကၾက္ကို ပံုမႀန္အတိုင္း ဖၾင့္မယ္လိုႛ စေတာ့ရႀယ္ယာေစဵးကၾက္ ဥကၠႉက အေစာပိုင္းမႀာ ေဴပာခဲ့ေပမယ့္ ႎိုင္ငံေအးခဵမ္းေရး အေထာက္အကူအဴဖစ္ ႟ံုးပိတ္ရက္ သတ္မႀတ္ရတာပၝလိုႛ ေဴပာခၾင့္ရသူက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔