စစ္မႀန္ေသာဒီမိုကေရစီအေဴပာင္းအလဲ ခဵက္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး တိုက္တၾန္း

2008-01-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

czech_FM_200px.jpg
ခဵက္ႎိုင္ငံ သမတေဟာင္း ဗက္ဆလပ္ ဟာဗဲ (ဝဲ) ႎႀင့္ ခဵက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ကာရယ္ ရႀဝၝဇင္းဘတ္ (လယ္)တိုႛ ယမန္ႎႀစ္ ဇၾန္လ ၅ရက္ေနႛက ပရတ္ဂ္႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပသည့္ ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ လံုဴခံႂေရးဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံတကာ ကၾန္ဖရင့္တၾင္ အေမရိကန္ သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္ စကားေဴပာဳကားသည္ကို နားေထာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္မႀန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္ေရးေနႛမတိုင္ခင္ ဇန္နဝၝရီလ ၃ ရက္ေနႛက ခဵက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဆီ ေပးပိုႛလိုက္တဲ့စာထဲမႀာ ခဵက္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ကာရယ္ ရႀဝၝဇင္းဘတ္က ဴမန္မာလူထုဟာ မဳကာခင္မႀာ စစ္မႀန္တဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားကို ကဵင္းပႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛ သူႛအေနနဲႛ ေမ႖ာ္လင့္ပၝေဳကာင္း ေဴပာဆိုလိုက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အားလံုးကို ဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီး၊ ဴပည္တၾင္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ စတင္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ခဵက္သမတႎိုင္ငံဟာ အာဏာရႀင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကို ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းနဲႛ ေဴပာင္းလဲႎိုင္ခဲ့လိုႛ ကတၨီပၝေတာ္လႀန္ေရးလိုႛ ကမႝာက သိခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ သမတ ဗက္ဆလပ္ဟာဗဲ လက္ထက္ကတည္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၞထၾန္းေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တစိုက္မတ္မတ္ အေရးဆိုလာခဲ့တာပၝ။ မစၤတာဟာဗဲဟာ ေတာင္အာဖရိက က ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးနဲႛအတူ ဴမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢအပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းက ပံ့ပိုးကူညီဳကဖိုႛ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ အတၾင္း သံဃာေတာ္ေတၾက ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးကို အင္အားသံုး႓ဖိႂခၾဲခဲ့တဲ့အခၝ ခဵက္သမတႎိုင္ငံက အဴပင္းအထန္ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵလိုက္႓ပီး ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းနဲႛေဴဖရႀင္းဖိုႛ စက္တင္ဘာ ၂၅ နဲႛ ၂၆ ရက္က တိုက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ ဴမန္မာ ဒုကၡသည္ေတၾကိုလည္း အကူအညီေတၾေပးခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ထိုးစစ္ေတၾေဳကာင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾဆီကို ထၾက္ေဴပးလာဳကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလက ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္မဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚကို ခဵက္ႎိုင္ငံ သံုးေငၾ ႎႀစ္သန္း ထည့္ဝင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီအဖၾဲႚကို ႎိုင္ငံ(၇)ႎိုင္ငံ က အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖၾဲႚ (၉)ဖၾဲႚနဲႛ ဖၾဲႚစည္းထားတာပၝ။ အဲဒီလိုပဲ မေလးရႀားႎိုင္ငံက ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔