ဴမန္မာသံရုံးမႀာ တာဝန္ကဵ႓ပီး ရုံးမတက္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲႛသမီးမဵား

စကႆာပူ ဴမန္မာသံရုံးက ေနဴပည္ေတာ္ကုိ ေပးပုိႛတဲ့ သံရုံးဝန္ထမ္းမဵား စာရင္းမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿရဲႛ သမီးႎႀစ္ဦး အမည္ကုိ တရားဝင္ ေဖာ္ဴပထားေပမယ့္ ဖုန္းနံပၝတ္နဲႛ ေနအိမ္လိပ္စာ ထည့္သၾင္းမထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္၊၊
2010-02-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကမႝာ့အဆင္းရဲဆံုးႎိုင္ငံ စာရင္းဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ သမီး ေဒၞသႎၩာေ႟ၿ (ယာ)ႎႀင့္ ဗိုလ္မႀႃး ေဇာ္႓ဖိႂးဝင္း (ဝဲ)တိုႛ၏ မဂႆလာေဆာင္တၾင္ စိန္ေ႟ၿရတနာမဵား ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ကာ ႒ကီးကဵယ္ခမ္းနားစၾာ ကဵင္းပခဲ့သဴဖင့္ ကမႝာကို အံ့ဳသတုန္လႁပ္ေစခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကမႝာ့အဆင္းရဲဆံုးႎိုင္ငံ စာရင္းဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ သမီး ေဒၞသႎၩာေ႟ၿ (ယာ)ႎႀင့္ ဗိုလ္မႀႃး ေဇာ္႓ဖိႂးဝင္း (ဝဲ)တိုႛ၏ မဂႆလာေဆာင္တၾင္ စိန္ေ႟ၿရတနာမဵား ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ကာ ႒ကီးကဵယ္ခမ္းနားစၾာ ကဵင္းပခဲ့သဴဖင့္ ကမႝာကို အံ့ဳသတုန္လႁပ္ေစခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စကႆာပူ ဴမန္မာသံရုံးက ထုတ္ဴပန္တဲ့ သံရုံးဝန္ထမ္းမဵားစာရင္းကို အာအက္ဖ္ေအက ဖတ္ရႀႂခၾင့္ရခဲ့ရာမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿရဲ့ သမီးမဵားဴဖစ္တဲ့ ေဒၞေအးေအးသစ္ေရၿနဲႛ ေဒၞဳကည္ဳကည္ေရၿတုိႛ ႎႀစ္ဦးအမည္ကုိ သံမႀႃး Counsellor အဴဖစ္ ေဖာ္ဴပထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္။

စကႆာပူ ဴမန္မာသံရုံး ဝန္ထမ္းစာရင္းမႀာ ဝန္ထမ္း ၁၄ ဦးအနက္ စကႆာပူ ေနအိမ္လိပ္စာ ေဖာ္ဴပမထားတာဆုိလိုႛ ေဒၞေအးေအးသစ္ေရၿနဲႛ ေဒၞဳကည္ဳကည္ေရၿတိုႛ ႎႀစ္ဦးသာ ရႀိတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ တဴခား ဝန္ထမ္းေတၾအားလုံး ေနအိမ္ဖုန္းနံပတ္နဲႛ လက္ကုိင္ဖုန္းနံပၝတ္ေတၾ ထည့္ေပးထားေပမယ့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿရဲႛ သမီးႎႀစ္ဦး အမည္ေနာက္မႀာ ေနအိမ္ ဖုန္းနံပၝတ္နဲႛ လက္ကုိင္ဖုန္းနံပၝတ္ေတၾ ထည့္ထားတာ မေတၾႛရပၝဘူး။

သူတုိႛႎႀစ္ဦးကုိ စကႆာပူဴမန္မာသံရုံးမႀာ သံမႀႃးအဴဖစ္ တာဝန္ဴပထားေပမယ့္ လူက ေနဴပည္ေတာ္မႀာသာ ရႀိပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿရဲႛ သမီးေတၾ ဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက္ ရုံးမတက္ဘဲ ေနဴပည္ေတာ္ေနအိမ္မႀာ ေနထုိင္ေန႓ပီး ႎုိင္ငံဴခားေငၾနဲႛ သံမႀႃးလစာ ထုတ္ေနသူေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သံတမန္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

စကႆာပူသံရုံးမႀာ ရုံးမတက္ဘဲ ေနဴပည္ေတာ္အိမ္မႀာ ေနတဲ့ ပထမအတၾင္းဝန္ ေဒၞေအးေအးသစ္ေရၿနဲႛ ေဒၞဳကည္ဳကည္ေရၿတုိႛ ႎႀစ္ဦးလုံးကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေနႛက စ႓ပီး သံမႀႃးအဴဖစ္ တ႓ပိႂင္တည္း ရာထူးတုိးဴမၟင့္ ေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ သံတမန္ေတၾအဳကား မေကဵမနပ္ ေဝဖန္မႁေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ေဒၞေအးေအးသစ္ေရၿနဲႛ ေဒၞဳကည္ဳကည္ေရၿတုိႛ ႎႀစ္ဦးဟာ ေနဴပည္ေတာ္မႀာလည္း ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနကုိ ရုံးမတက္ဘဲ အိမ္မႀာသာ ေနေလ့ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အစည္းအေဝးရႀိတဲ့ ေနႛမဵိႂးမႀာ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္အေဳကာင္းဳကားမႀ ရုံးခဏ လာေလ့ရႀိတယ္လုိႛ သံတမန္ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအးေအးသစ္ေရၿနဲႛ ေဒၞဳကည္ဳကည္ေရၿတုိႛ ႎႀစ္ဦးရဲႛ အမည္ေတၾဟာ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ အီးယူက ဒဏ္ခတ္႓ပီး နာမည္ပဵက္စာရင္း သၾင္းထားတဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿရဲႛ မိသားစုဝင္ စာရင္းမႀာလည္း ပၝဝင္ေနပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔