ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရး လမ္းမဴမင္ေသးေဳကာင္း ေဒၞစု၏ အ႒ကံေပး ပုဂၢိႂလ္ေဴပာဳကား

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ စစ္မႀန္တဲ့ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ဖိုႛ အာသီသ မရႀိတာေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စစ္တပ္နဲႛ NLD တိုႛဳကား ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးလမ္းေဳကာင္း ေပၞေပၝက္လာဖိုႛ မရႀိေဳကာင္း ကသာ အကဵဥ္းေထာင္ကေန ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ မေနႛကဴပန္လၾတ္လာတဲ့ စစ္အရာရႀိေဟာင္း ဦးဝင္းထိန္က ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စစ္အစိုးရအေနနဲႛ အာဏာကို လက္ကိုင္ထားခဵင္တဲ့ အာသိသက အဓိကဴဖစ္ေနသလို တိုင္းဴပည္ရဲ့ ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး နယ္ပယ္ေတၾမႀာ ဝင္ေရာက္ ခဵႂပ္ကိုင္ထားခဵင္တဲ့ ဆႎၬရႀိေနလိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာက တိုက္တၾန္းေနတဲ့ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေရးကိစၤ ဆိုတာကို ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ႎိုင္ငံေရးဴဖစ္စဥ္ေတၾေပၞကို မူတည္႓ပီး ဟန္ဴပ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

“ဘုန္း႒ကီးေတၾကိစၤ ဴဖစ္ဳကတယ္။ အဲဒီမႀာ ဦးေအာင္ဳကည္နဲႛ ေဒၞစုနဲႛ ေတၾႚဖိုႛ လုပ္လိုက္တယ္။ အဲဒၝ ေစတနာေဳကာင့္ မဟုတ္ဖူး။ ဴပႍနာ႒ကီးတခုကို ႓ငိမ္သၾားေအာင္ ေပးလိုက္တဲ့ ႓ငိမ္ေဆးပဲ။ ႓ပီးေတာ့ ဘာမႀ အႎႀစ္သာရရႀိတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ မဟုတ္ဖူးဆိုတာ အခုေပၞေန႓ပီပဲဟာ။ အဲဒီလို လုပ္ကတည္းက က႗န္ေတာ္က ဘယ္လိုမႀ အယံုအဳကည္ မရႀိဘူး။ အဲဒီတုန္းကလည္း ဦးေအာင္ဳကည္ကို ဆက္ဆံေရးအရာရႀိ လုပ္႓ပီးမႀ ဆက္ဆံခိုင္းတယ္ဆိုတာလည္း က႗န္ေတာ္ လံုးဝ အယံုအဳကည္ မရႀိဘူး။ ဘာမႀလည္း မဴဖစ္ဖူးဆိုတာ က႗န္ေတာ္ အဲဒီကတည္းက ယူဆ႓ပီးသား အခု က႗န္ေတာ္ ယူဆတဲ့အတိုင္း မႀတ္တာပဲ။”

ဦးဝင္းထိန္ေဴပာဴပတာပၝ။ အမဵႂိးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ရရႀိဖိုႛအတၾက္ NLD ပၝတီဟာ စစ္အစိုးရနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾး ေရးကိစၤကို ေတာက္ေလ႖ာက္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေပမဲ့ စစ္အစိုးရဖက္ကေတာ့ ဘယ္တုန္းကမႀ တံုႛဴပန္ခဲ့တာမဵႂိး မရႀိဘူးလိုႛ NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾက RFAကို မဳကာခဏ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

အခုလို ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရး ဴဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ တုိင္းဴပည္ရဲ့ ႎုိင္ငံေရး ဴပႍနာေတၾ ေဴပလည္ႎိုင္စရာ အေဳကာင္းမရႀိဘူးလိုႛ မေနႛက ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ ဗိုလ္႒ကီးေဟာင္း ဦးဝင္းထိန္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဝင္းထိန္ကို RFA အဖၾဲႚသား ဦးဥာဏ္ဝင္းေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔