စစ္အစိုးရ၏စၾပ္စၾဲခဵက္ ေရႀႚေနာက္မညီေဳကာင္းေဝဖန္

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလ ၅ရက္ေနႛက စစ္အစိုးရသတင္းစာေတၾမႀာ ေရးသားတဲ့ တ႟ုတ္ ဴမန္မာႎႀစ္ႎိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ပဵက္ဴပားေစရန္ ရည္႟ၾယ္႓ပီး ဆန္ႛကဵင္ဖက္ သတင္းဌာနေတၾက မဟုတ္မမႀန္ သတင္းေတၾ ဴဖန္ႛတယ္ဆိုတဲ့ ေရးသားခဵက္ဟာ မႀားယၾင္းေဳကာင္း တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ ေနထိုင္သူေတၾက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။
2009-04-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာေခၝင္းေဆာင္တဦး လာေရာက္စဥ္အတၾင္း တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚရႀိ တိန္အန္မင္ရင္ဴပင္ ဴပည္သူႛခန္းမ႒ကီးေရႀႚတၾင္ တ႟ုတ္ႎႀင့္ ဴမန္မာအလံမဵား လၿင့္ထူထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာေခၝင္းေဆာင္တဦး လာေရာက္စဥ္အတၾင္း တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚရႀိ တိန္အန္မင္ရင္ဴပင္ ဴပည္သူႛခန္းမ႒ကီးေရႀႚတၾင္ တ႟ုတ္ႎႀင့္ ဴမန္မာအလံမဵား လၿင့္ထူထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့မတ္လ ၂၅ ရက္ေနႛက တ႟ုတ္ အ႒ကီးတန္းေခၝင္းေဆာင္တဦး ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္လာေနခဵိန္မႀာပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဖမ္းဆီးထားတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရားဥပေဒနဲႛ ကိုက္ညီဴခင္း မရႀိသလို ဴမန္မာႎိုင္ငံက လက္ရႀိ တည္ဆဲဥပေဒမဵားကို ခဵိႂးေဖာက္ရာကဵတယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္အလက္မဵားနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အေဳကာင္း ယူနန္ဴပည္နယ္ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားသတင္းမႀာ ထုတ္လၿင့္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီသတင္းကို RFAနဲႛ တကၾ ဴပည္ပသတင္းမီဒီယာေတၾက မတ္လ ၂၆ရက္ေနႛေတၾက ထုတ္လၿင့္ခဲ့တာကို စစ္အစိုးရသတင္းစာက မဟုတ္မမႀန္ သတင္းေတၾ ဴဖန္ႛတယ္ဆို႓ပီး ဴပန္္လည္ ေခဵပထားတာပၝ။

သတင္းစာမႀာ ဒီသတင္းကို ယူနန္ဴပည္နယ္က ထုတ္လၿင့္ခဲ့တာ မဟုတ္ေဳကာင္း ေဟာင္ေကာင္မႀာ ရႀိတဲ့ပုဂၢိႂလ္က Phoenix TVက ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ရက္ေနႛ ညက ထုတ္လၿင့္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီေရးသားခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ ေနထိုင္တဲ့ စစ္ေရး၊ ႎိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္သတင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ယူနန္တီဗၾီနဲႛ Phoenix TV ႎႀစ္ခုစလံုးက လၿင့္ထုတ္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။    ။ “အဲဒီ ယူနန္ တီဗီကေန ဒီသတင္းကို စလၿင့္ပၝတယ္လိုႛ ဒီအမဵိႂးသမီးက ေဴပာ႓ပီးေတာ့ လၿင့္သၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ cable က ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛ ေဴပာသလို Phoenix TVဆိုတာက က႗န္ေတာ္တိုႛ ယူနန္ဴပည္နယ္မႀာ စေလာင္း အ႒ကီး႒ကီးေတၾ ခဵိတ္တဲ့လူေတၾသာ ရႎိုင္ပၝတယ္။ သာမန္လူေတၾ မရပၝဘူး။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ေဝစင္းလိုင္းမႀာေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဳကားဖူးတယ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီလထဲမႀာ သူတိုႛ အဲဒီ ပညာရႀင္တေယာက္နဲႛ ေဒၞစုအေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးတာေတာ့ ရႀိတယ္။ ၁၅မိနစ္၊ မိနစ္ ၂၀ေလာက္ ဳကာတယ္။ အဲဒၝလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛ ေတၾႚလိုက္တယ္။ ဒၝက သတင္းအေနနဲႛ တက္လာ႓ပီး တီဗီကေန႓ပီးေတာ့ အဲဒီ ဘေလာ့ဂ္ထဲမႀာ တင္လိုႛ ဘေလာ့ဂ္ထဲမႀာ ေတၾႚလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္။”

တကယ္ေတာ့ စစ္အစိုးရသတင္းစာမႀာ ေရးသားခဵက္ကို ဖတ္ဳကည့္ရင္ေတာင္ ဒီသတင္းကို ထုတ္လၿင့္တယ္ ဆိုတဲ့ ရက္စၾဲမဵား ေရႀႚေနာက္မညီ ဴဖစ္ေနတာ ေတၾႚႎိုင္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။    ။ “တ႟ုတ္ေတၾကို က႗န္ေတာ္ သူတိုႛ သတင္းစာကို လိုက္ဴပ႓ပီး႓ပီ၊ အားလံုးက ဝိုင္းရယ္တယ္၊ တ႟ုတ္ေတၾက ရယ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ မရႀက္မေဳကာက္ဗဵာ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛကေတာ့ ဒီကိစၤက ဘာမႀ ထူးဴခားတဲ့ ကိစၤမဟုတ္ဖူး။ တ႟ုတ္ဴပည္ကလည္း ႎိုင္ငံ႒ကီး ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ သူက ကစားမႀာပဲ။ ဗမာ စစ္ဗိုလ္ေတၾလည္း ကစားေနတာ။ အဲဒီေတာ့ ဒၝကို ဆင္႒ကီးက ဴပန္ကစားတဲ့အခၝ ဆိတ္ ဟိုဒင္းက မခံႎိုင္သလို ဴဖစ္လိုႛကို ဴပန္ဴဖစ္လာတာ သေဘာမဵိႂး ဴဖစ္ေနတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛကေတာ့ ဒၝနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ထူးဴခား႓ပီး ဘာမႀ မခံစားရပၝဘူး။”

ႎုိင္ငံဴခားသတင္းဌာနေတၾက ဒီသတင္းကို မတ္လ ၂၆ရက္ေနႛေတၾက ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီးေနာက္ မူဆယ္႓မိႂႚကို ဴမန္္မာ ေထာက္လႀမ္းေရးဌာန အ႒ကီးအကဲတဦး ေရာက္ရႀိလာ႓ပီး ယူနန္သတင္းဌာနက ထုတ္လၿင့္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမူရင္းကို ကူးယူႎိုင္ဖိုႛ တ႟ုတ္ဴပည္တၾင္းရႀိ ဴမန္မာေတၾကို ေထာက္လႀမ္းေရးက လိုက္လံ ေမးဴမန္းတာေတၾ ရႀိတယ္လိုႛလည္း တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ ေနထိုင္တဲ့ ကုန္သည္ေတၾက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔