အသက္အ႒ကီးဆံုး လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ကၾယ္လၾန္

2007-07-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

NLD အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေရနံေခဵာင္းမဲဆႎၬနယ္ အမႀတ္-၁ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္္ သခင္ ခင္ႌၾန္ႛ ဇူလိုင္ ၁ရက္ မေနႛက ကၾယ္လၾန္သၾားပၝတယ္။ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ အသက္ ၉၄ႎႀစ္ရႀိ႓ပီး NLD ရဲ့ အသက္အ႒ကီးဆံုး လၿတ္ေတာ္အမတ္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

သခင္ခင္ႌၾန္ႛကို ႎိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းသာမက စာေပအသိုင္းအဝိုင္းမႀာပၝ စာေပေလာက သခင္ခင္ႌၾန္ႛလိုႛ လူသိမဵားပၝတယ္။ ဇူလိုင္ ၁ရက္ေနႛက ည ရနာရီ ၂၅မိနစ္မႀာ လူ႒ကီးေရာဂၝနဲႛ ဗဟိုစည္ေဆး႟ံုမႀာ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့တာလိုႛ သားအ႒ကီးဆံုး စာေပေလာက ဦးမဵိႂးႌၾန္ႛက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။ သခင္ခင္ႌၾန္ႛ အိပ္ရာထဲ မလဲခင္ အေဴခအေနကိုလည္း ဦးမဵိႂးႌၾန္ႛက ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္လေကဵာ္ေလာက္က အိမ္မႀာ ေခဵာ္လဲလိုႛ ေပၝင္ကဵိႂး႓ပီး သံမဏိအ႟ိုးထည့္ရတဲ့ အခဵိန္ကစ အိပ္ရာထဲမႀာ လဲခဲ့ရေဳကာင္း သခင္ခင္ႌၾန္ႛရဲ့ သား ဦးမဵိႂးႌၾန္ႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ရန္ကုန္ကိုေရာက္လာ႓ပီး ကိုယ္တိုင္ႎိုင္ငံေရး ဝင္မလုပ္ေပမဲ့ ႎိုင္ငံေရးေလာကနဲႛ အဆက္အသၾယ္မဴပတ္ဘူးလိုႛလည္း ဦးမဵိႂးႌၾန္ႛက ေဴပာပၝတယ္။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ေပၞေပၝက္လာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ သခင္ခင္ႌၾန္ႛဟာ NLD အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္ ဴဖစ္လာပၝတယ္။ ၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ ပၝတီစံု အေထၾေထၾေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ မဲဆႎၬနယ္ေဴမ-၁ ကေန ဝင္ေရာက္ယႀဥ္ဴပိႂင္႓ပီး အႎိုင္ရခဲ့ပၝတယ္။

အသက္အ႟ၾယ္႒ကီးရင့္ေပမဲ့ သခင္ခင္ႌၾန္ႛဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ႎႀစ္အထိ NLD ႟ံုးမႀာ ႟ံုးထိုင္ခဲ့တယ္လိုႛ ဦးမဵိႂးႌၾန္ႛက ေဴပာပၝတယ္။ သခင္ခင္ႌၾန္ႛမႀာ ဇနီး ေဒၞခင္လႀနဲႛ သားသမီး ၁၀ဦး ကဵန္ရစ္ပၝတယ္။ လာမဲ့ ဇူလိုင္ ၅ရက္ ဳကာသပေတးေနႛကဵရင္ ေရေဝးသုသာန္မႀာ သ႓ဂိႂလ္မယ္လိုႛ သားအ႒ကီးဆံုး ဦးမဵိႂးႌၾန္ႛက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔