အာဆီယံစၾမ္းအင္အစည္းအေဝးကာလ မႎၨေလးမႀာ လ႖ပ္စစ္မီးပံုမႀန္ရ

အာဆီယံအဖၾဲႛဝင္ႎိုင္ငံေတၾနဲႛ မိတ္ေဆၾ သံုးႎိုင္ငံရဲႛ ၆ ႒ကိမ္ေဴမာက္ စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးမဵားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးကို မႎၨေလး႓မိႂႛမႀာ မေနႛက စတင္ကဵင္းပေနကတည္းက လ႖ပ္စစ္မီး ေတာက္ေလ႖ာက္ လာေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီအစည္းအေဝးကို အာဆီယံဝန္႒ကီးေတၾအဴပင္ တရုတ္၊ ဂဵပန္နဲႛ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံေတၾက စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးေတၾလည္း တက္ေရာက္ေနဳကတာပၝ။
2009-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ လ႖ပ္စစ္ ဂဵင္နေရတာကို စက္ႎိႁးေနေသာ ကေလးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာ တဴပည္လံုး လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား အ႒ကီးအကဵယ္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ထၾက္သမ႖ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကို အဴခားႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ေရာင္းခဵေနဴခင္းမႀာ ဴပည္သူလူထု မေကဵနပ္စရာ အခဵက္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ လ႖ပ္စစ္ ဂဵင္နေရတာကို စက္ႎိႁးေနေသာ ကေလးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာ တဴပည္လံုး လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား အ႒ကီးအကဵယ္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ထၾက္သမ႖ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကို အဴခားႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ေရာင္းခဵေနဴခင္းမႀာ ဴပည္သူလူထု မေကဵနပ္စရာ အခဵက္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အစည္းအေဝးဴပႂလုပ္ေနတဲ့ ကာလအတၾင္း ၇၈ လမ္းမ႒ကီးတေလ႖ာက္နဲႛ မႎၨေလး႓မိႂႛ ေနရာအႎႀံႛအဴပားမႀာ စစ္တပ္နဲႛရဲ လံုဴခံႂေရးေတၾ အေဴမာက္အဴမား ခဵထားတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾကေဴပာပၝတယ္။

မႎၨေလး႓မိႂႛမႀာ အခုလို လံုဴခံႂေရးတိုးဴမၟင့္ခဵထားတာဟာ အာဆီယံ စၾမ္းအင္အစည္းအေဝးကဵင္းပ ေနခဵိန္ဴဖစ္သလို၊ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အမိန္ႛခဵမႀတ္ေတာ့မယ့္ ကာလနဲႛလည္း တိုက္ဆိုင္ေနပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႁးခဵႂပ္ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကာလလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ လဵပ္စစ္မီးပံုမႀန္ရေနတဲ့အတၾက္ ဴပည္သူေတၾ စိတ္ခဵမ္းသာေနဳကတယ္လိုႛ မႎၨေလး႓မိႂႛခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အာဆီယံေဒသတၾင္း အနာဂတ္စၾမ္းအင္ ဖူလံုေရးနဲႛ သက္သာေခဵာင္ခဵိေရးကိစၤေတၾ ေဆၾးေႎၾးေနဳကတဲ့ အဲဒီအစည္းအေဝးမႀာ တရုတ္ႎိုင္ငံရဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ဴဖစ္တဲ့ တရုတ္ အမဵိႂးသားစၾမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဒုတိယအ႒ကီးအကဲ Liu Qi က နိုင္ငံတကာနဲႛ ေဒသတၾင္း စၾမ္းအင္ဖူလံုေရးကိစၤေတၾမႀာ တရုတ္အေနနဲႛ အခုထက္ပို႓ပီး ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္သၾားမယ္လိုႛ ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔