ေလေဘးသင့္ရၾာေတၾ ဴပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးမႀာ အဓမၳ လုပ္အားေပး ေစခိုင္း

ဧရာဝတီတိုင္းအတၾင္း ေလေဘးသင့္ေဒသေတၾက ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာ အဓမၳ လုပ္အားေပး ေစခိုင္းတာေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ငပုေတာ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ရၾာသစ္ေတၾ ဴပန္လည္တည္ေထာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾမႀာ စစ္တပ္က ေဒသခံေတၾကို ခိုင္းေစေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။
2008-09-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဇၾန္လ ၃ ရက္ေနႚက ဧရာဝတီတိုင္း၊ ငပုေတာ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ပုဂၢိလက အလႀႃႚရႀင္မဵားမႀ ေဝငႀမည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းမဵားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနဳကပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဇၾန္လ ၃ ရက္ေနႚက ဧရာဝတီတိုင္း၊ ငပုေတာ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ပုဂၢိလက အလႀႃႚရႀင္မဵားမႀ ေဝငႀမည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းမဵားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနဳကပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ရၾာသစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပုဂၢိႂလိက ကုမၯဏီေတၾဴဖစ္တဲ့ ထူး၊ ေရၿသံလၾင္၊ အာရံုဦးစတဲ့ ကုမၯဏီေတၾက တာဝန္ယူဳကတာပၝ။ ရၾာသစ္တည္ေပးေနတဲ့ ရၾာေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဒသတၾင္း အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ INGO အဖၾဲႛဝင္တဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။  

INGO အဖၾဲႛဝင္တဦး။    "ေခဵာင္းဝအုပ္စုက နာဂစ္ဆုိတဲ့ ေနရာပၝတယ္၊ ေနာက္တခၝ ဘုန္းေတာ္ဴပည့္အုပ္စုက ဘုန္းေတာ္ဴပည့္နဲႛ ခုံ႒ကီးနဲႛပၝတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ သက္ကယ္ေတာင္အုပ္စုမႀာဆုိရင္ ေသာင္႒ကီးေကဵးရၾာပၝတယ္ေပၝ့၊ အဲဒၝေတၾက လံုးဝရၾာေပဵာက္သၾားတဲ့ရၾာေတၾ၊ အိမ္ေတၾလံုးဝမကဵန္ခဲ့တဲ့ရၾာေတၾ။"

လုပ္အားေပးေစခိုင္းရာမႀာ ကိုယ့္အိမ္ယာအတၾက္ ပုဂၢႂလိက ကုမၯဏီေတၾက ဴပန္ေဆာက္ေပးမဲ့ ေဴမေနရာမႀာ  ေဴမရႀင္းခိုင္းတာက စတင္တာလိုႛ  ဆိုပၝတယ္။

INGO အဖၾဲႛဝင္တဦး။    "သူတိုႛကေတာ့ ကိုယ္ေနမယ့္ေနရာ ကိုယ္လုပ္ရမယ္ဆိုတယ္၊ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ္ေနမယ့္ေနရာ တခုတည္းမဟုတ္ဘူးေပၝ့၊ အကုန္လံုးကို ေနႛတိုင္းထၾက္ေနရတာ ဆိုေတာ့ ကိုယ္ထမင္းစားဖုိႛ အလုပ္ကို လံုးဝမလုပ္ရဘူး ဴဖစ္ေနတယ္၊ ေနႛတိုင္းနီးပၝးကို ထၾက္ေနရတယ္ အဲလိုမဵိႂးဴဖစ္ေနေတာ့ နည္းနည္း အခက္အခဲေတၾႛေနဳကတယ္ေပၝ့။"

အလားတူပဲ ဘိုကေလး၊ လပၾတၨာ စတဲ့ ေဒသေတၾမႀာလည္း အခုလို ေလေဘးဒုကၡသည္ေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ပံုစံအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ အဓမၳ လုပ္အားေပး ေစခိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ မဳကာခဏဆိုသလို ဳကားသိေနရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔