တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ ဒု-ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးရဲဴမင့္ ေတၾႚဆံု

စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက ေစလၿတ္လိုက္တာပၝဆို႓ပီး ကခဵင္အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾကို စ-ရ-ဖ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ရဲဴမင့္က ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚနဲႛ ရႀမ္းဴပည္နယ္ လား႟ိႁး႓မိႂႚေတၾမႀာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ရက္ေနႛနဲႛ ၂၂ရက္ေတၾမႀာ ေတၾႚဆံုတယ္လိုႛ အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾနဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းေတၾက ဆိုပၝတယ္။
2008-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လံုၿခံဳေရးယူေနေသာ ဝတပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ား ကို ေတြ႕ရစဥ္
လံုၿခံဳေရးယူေနေသာ ဝတပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ား ကို ေတြ႕ရစဥ္
(Photo: AFP)

အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾကို ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္း႓ပီး စစ္အစိုးရ ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္မႀာ ထားရႀိမယ္လိုႛ က-စ-ထမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္ မင္းေအာင္လိႁင္က စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းမႀာ အသိေပး႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ရဲဴမင့္က ခုလို ေတၾႚဆံုတာပၝ။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ မင္းေအာင္လိႁင္နဲႛ အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾ ေတၾႚတဲ့သတင္း RFAက ထုတ္လၿင့္႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္က အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾကို ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚမႀာ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္က ေတၾႚဆံု႓ပီး ဝကိုးကန္ႛအဖၾဲႚ၊ SSA ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္ေတၾနဲႛ လား႟ိႁး႓မိႂႚမႀာ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ရက္က ေတၾႚဆံုတဲ့အေဳကာင္း တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္က စစ္ေရးအကဲခတ္ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။         ။ “စအဖ အခဵႂပ္ေပၝ့၊ ဒီ ဒု ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ရဲဴမင့္ ေရာက္ေရာက္ခဵင္း ဘာေဴပာသလဲဆိုေတာ့ က႗န္ေတာ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သန္းေ႟ၿ လၿတ္လိုက္လိုႛ လာတာပၝ၊ က႗န္ေတာ္ လာရတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႛကို မေတၾႚတာလည္း ဳကာ႓ပီေပၝ့၊ ေနာက္ က႗န္ေတာ္ လာရတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႛကို မေတၾႚတာလည္း ဳကာ႓ပီေပၝ့၊ ေနာက္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကလည္း ေမးဴမန္း ႎႁတ္ဆက္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာခိုင္းပၝတယ္ေပၝ့။”

“က႗န္ေတာ္က သံတမန္တေယာက္အေနနဲႛ လာတာဴဖစ္တယ္။ က႗န္ေတာ္ ေဴပာခဵင္တာကေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ လက္နက္မကိုင္ပဲနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁေဳကာင့္ တိုင္းဴပည္ကလည္း တိုးတက္လာတယ္၊ ဴပည္သူေတၾလည္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးရလာတယ္။ ခင္ဗဵားတိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ အားလံုး တိုးတက္တယ္ေပၝ့။ အဲဒီေတာ့ ေနာင္လည္း အဲဒီလို ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ႎႀစ္ဖက္ ပူးေပၝင္း လုပ္ေဆာင္သၾားဳကဖိုႛ ေမ႖ာ္လင့္တယ္ေပၝ့ေနာ္။ အဲ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ႓ပီးတဲ့အခဵိန္မႀာလည္း က႗န္ေတာ္တိုႛက အဲဒီလိုပဲ ဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္ေပၝ့။ အဖၾဲႚတိုင္းကို ဒီစကားကို recording လုပ္႓ပီး ေဴပာသလို ေဴပာသၾားတာ။”

ဒီတခၝမႀာေတာ့ တပ္ဴပန္လည္ ဖၾဲႚစည္းေရးကို တခၾန္းတပၝဒမႀ မေဴပာဳကားဘူးလိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

၂၀၁၀ခုႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမတိုင္ခင္ နယ္စပ္ေဒသေတၾမႀာ ရႀိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို စစ္အစိုးရက ခုလို အႎုနည္း သံုးသလို အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾကို ဴပန္လည္ ဴပင္ဆင္ဖဲၾႚစည္းမယ္လိုႛ အသိေပး႓ပီး မသိမသာ ႓ခိမ္းေဴခာက္တဲ့ နည္းဗဵႃဟာေတၾ သံုးေနတယ္လိုႛ စစ္ေရးအကဲခတ္ေတၾက ယူဆပၝတယ္။

ဒီလိုဖၾဲစည္းဖိုႛ အသိေပးခဵိန္မႀာ ၀ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသ တပ္နယ္မႀႃးဴဖစ္ေပမဲ့ လုပ္ပိုင္ခၾင့္အာဏာမရႀိတဲ့ ဝုေ႟ၿရင္းကိုပဲ ေတၾႚတာဴဖစ္လိုႛ တကယ္တမ္း ဆံုးဴဖတ္ပိုင္ခၾင့္ရႀိတဲ့ ဝုေ႟ၿဂန္းကို ေဴပာတာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾကို ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္မႀာ ထားရႀိမယ္လိုႛ အသိေပးခဵိန္က စစ္အစိုးရနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးယူထားတဲ့ အဖၾဲႚေတၾက ဆံုးဴဖတ္ပိုင္ခၾင့္ ရႀိသူေတၾကို ေတၾႚဆံုအသိေပးတာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ စစ္ေရးႎိုင္ငံေရး အကဲခတ္ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။         ။ “တိုက္႟ိုက္ authority ကို မေဴပာဘူး၊ ဆိုပၝေတာ့၊ ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသကဆိုရင္ ဝုေ႟ၿရင္းကို ေဴပာတယ္။ ဝုေ႟ၿရင္းက authority မဟုတ္ေတာ့ ခဵက္ခဵင္း သူ မတံုႛဴပန္ႎိုင္ဘူး၊ အဓိကက ဝုေ႟ၿဂန္းဴဖစ္ဴဖစ္၊ ဗဟိုက ဴဖစ္ဴဖစ္တံုႚဴပန္ရမႀာ ဴဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ မဴပန္ႎိုင္တဲ့လူေတၾကို သူက message ေပးတဲ့ သေဘာမဵိႂး ေဴပာတာ၊ အဲဒီ မုန္းလားဆိုလိုႛရႀိရင္လည္း ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ တအုပ္႒ကီး ရႀိလဵက္သားနဲႛ သူတိုႛ အဓိက ေခၝင္းေဆာင္ကို မေဴပာပဲနဲႛ ဒုတိယတန္းစား ေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ေလာက္ကို ေဴပာလိုက္တာ။ အဲဒီေတာ့ ခဵက္ခဵင္း response သူတိုႛ ယူမသၾားဘူးေလ။”

အသိေပး႟ံုပဲေပး႓ပီး ဘယ္ေတာ့ ဴပင္ဆင္ဖၾဲႚစည္းမယ္ဆိုတာကိုလည္း စစ္အစိုးရဘက္က ေဴပာမသၾားဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီ့ေနာက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက ေစလၿတ္လိုက္တာပၝလိုႛ ကခဵင္ဴပည္နယ္က အပစ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခဵိန္မႀာေတာ့ တပ္ကိစၤမေဴပာဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။         ။ “တပ္ေဴပာင္းေရးကိစၤ ဘာညာ ဘာမႀ မေဴပာပဲနဲႛ အရင္တုန္းက ဆိုရင္ အမဵိႂးသား ညီလာခံကာလ ႓ပီးတဲ့အခၝမႀာဆိုရင္ ပၝတီဖၾဲႚဳကပၝ၊ ပၝတီဖၾဲႚ႓ပီးလိုႛရႀိရင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚေတၾရဲ့ ကိစၤနဲႛေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႛ သိပ္ မပတ္သက္ေတာ့ဘူး ထင္တယ္တိုႛ ဘာတိုႛညာတိုႛ အဲဒီလို ေဴပာခဲ့ဘူးတယ္ ထင္တယ္။ အဲဒၝေတၾကိုလည္း ဘာမႀ ထပ္႓ပီး confirm မလုပ္ဖူး။”

ကခဵင္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚကေတာ့ ပၝတီထူေထာင္မႀာ မဟုတ္ဘူး၊ ကခဵင္လူထုက ပၝတီထူေထာင္ရင္ေတာ့ ေထာက္ခံမယ္လိုႛ ေဴပာဳကားတာရႀိပၝတယ္။

ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမႀႃး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ စိုးဝင္း ႒ကီးမႀႃး႓ပီး အားကစားပၾဲေတၾ ကဵင္းပတာလည္း ရႀိတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။         ။ “တိုင္းမႀႃးလုပ္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္က က႗န္ေတာ္ ေဂၝက္႟ိုက္ခဵင္လိုႛပၝ ဆို႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛအဖၾဲႚ ေဂၝက္လာ႟ိုက္ခဵင္တယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ လိုင္ဇာမႀာရႀိတဲ့ ေဂၝက္ကၾင္းမႀာ လာ႟ိုက္တယ္။ အသက္ ၄၀အထက္ ေဘာလံုးကန္ပၾဲ လုပ္ဳကရေအာင္ ဆို႓ပီးေတာ့ KIA ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ကန္ဳကရေအာင္ဆို႓ပီးေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ ပၝတယ္၊ တိုင္းမႀႃးကိုယ္တိုင္ ပၝ႓ပီးေတာ့ သူတိုႛ ေဘာလံုးပၾဲ ဴမစ္႒ကီးနားမႀာ ကန္တယ္။”

KIO နဲႛ စစ္အစိုးရ ပူးေပၝင္းလုပ္ကိုင္ေနကဵမိုႛ ဒီလိုအားကစားပၾဲေတၾဟာ ကခဵင္လူထုအဖိုႛ ဘာမႀ မထူးဴခားပၝဘူးလိုႛ ကခဵင္ဖၾႚံ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝက ေဴပာပၝတယ္။

တဘက္မႀာ ဒီလိုရႀိေပမဲ့ တဘက္မႀာလည္း စစ္အစိုးရက လုပ္ကိုင္ေနပံုေတၾကိုလည္း ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာ။         ။ “အဲဒီလို အေပၞယံေပၝ့ေနာ္ နားေထာင္ေကာင္းတဲ့ ကိစၤမဵိႂးေတၾ ေဴပာေနေပမဲ့ တဖက္မႀာလည္း ရႀမ္းဴပည္နယ္ ေဴမာက္ပိုင္းမႀာ ရႀိတဲ့ တပ္မဟာ (၄) ေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒီ စခန္းေတၾကို ဆုတ္ခိုင္းတာတိုႛ၊ ႓ပီးရင္ နမၳတီးမႀာ သဳကားစက္မႀာ ဝင္႓ပီး ရဲေဘာ္ သံုးေယာက္ကို ဖမ္းသၾားတာတိုႛ၊ ႟ၾာေတၾမႀာ သူ႒ကီးေတၾကို KIAနဲႛ မဆက္သၾယ္ရဘူးတိုႛ ဘာတိုႛ လုပ္ထားတာ၊ ဒီ KIA နယ္စပ္ တေလ႖ာက္မႀာ ဘယ္တုန္းကမႀ လက္နက္မကိုင္ဖူးတဲ့ လူမဵိႂးစု တခဵိႂႚကို ဴပည္သူႛစစ္ေတၾ တိုးဖၾဲႚတာတိုႛ တေလ႖ာက္လံုး လုပ္ေနတယ္။”

စစ္အစိုးရဟာ သူႛလံုဴခံႂေရးအတၾက္ ဴပည့္သူႛစစ္အဖၾဲႚေတၾ တိုးခဵဲႛ ဖၾဲႚစည္းေပမဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚေတၾကို ခဵႂပ္႓ငိမ္းေအာင္လုပ္ေနတယ္၊ ကရင္ဴပည္နယ္မႀာဆို KNU တပ္ေတၾကို ထိုးစစ္အ႒ကီးအကဵယ္ ဆင္ႎၿဲေနတယ္လိုႛလည္း ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔