ရန္ကုန္စည္ပင္ဝန္ထမ္းမဵား တဴပိႂင္တည္း ႒ကိႂတင္မဲေပးရမည္

ရန္ကုန္ ႓မိႂႚေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ အတၾင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဳကတဲ့ စည္/ပင္ဝန္ထမ္းမဵား နဲႛ မိသားစုဝင္ေတၾဟာ ဧ႓ပီလ ၃၀ရက္ေနႛမႀာ မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ႓မိႂႚနယ္ စည္ပင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး ႟ံုးေတၾမႀာ ဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ ႒ကိႂတင္မဲ ထည့္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2008-04-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ အေဴခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲေပးေအာင္ စစ္အစိုးရက လႁံႚေဆာ္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပၾဲ တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ အေဴခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲေပးေအာင္ စစ္အစိုးရက လႁံႚေဆာ္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပၾဲ တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းသာမက ကဵန္မိသားစု မႀီခိုသူ၊ မိဘမဵားပၝမကဵန္ ေခၞလာရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဝန္ထမ္းတဦးက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဝန္ထမ္းနဲႛ မိသာစုေတၾဟာ မိမိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္တဲ့ ႓မိႂႚနယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး႟ံုးကို မနက္၉နာရီ အေရာက္လာရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဝန္ထမ္းေတၾအေနနဲႛ ေထာက္ခံမဲ ထည့္ရမလား ကန္ႛကၾက္မဲထည့္ရမလား ဆိုတာေတာ့ ညၾန္ဳကားဴခင္းမရႀိေသးေဳကာင္း၊ ဒၝ့အဴပင္ မဲကို ဘယ္လိုပုံစံနဲႛ ထည့္ရမႀာ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာလဲ ႟ံုးေရာက္မႀ သိရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ လတုန္းကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာ နယ္နမိတ္တၾင္းရႀိ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမကို ေခၞယူ႓ပီး ဝန္ထမ္းေတၾအေနနဲႛ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ေထာက္ခံမဲထည့္ရမယ္လိုႛ ညၾန္ဳကားထား႓ပီးဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ခုလို႒ကိႂတင္မဲကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမႀာ သၾားေပးရမႀာ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဝန္ထမ္းေတၾ နဲႛ မိသားစုေတၾ ေနထိုင္ရာ ရပ္ကၾက္အတၾင္းရႀိ မဲစာရင္းမႀာ မိမိတိုႛ အမည္မဵားကို ဖဵက္ထား႓ပီး ဴဖစ္မဴဖစ္လဲ မသိရေသးဘူးလိုႛ ဝန္ထမ္းေတၾက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာတႎိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲႛ ႓မိႂႚနယ္ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားမႀာ ဝန္ထမ္းနဲႛ မိသားစုေတၾ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတၾမႀာ မဲထည့္ဖိုႛ စီစဥ္လဵက္ရႀိရာမႀာ စစ္မႁထမ္းမဵား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမဵား၊ စက္မႁ (၁) လက္ေအာက္ခံ စက္႟ုံ အလုပ္႟ုံ ဝန္ထမ္းမဵားနဲႛ စည္ပင္ဝန္ထမ္းေတၾ ပၝဝင္တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိ ရပၝတယ္။

လာမဲ့ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛမႀာ ကဵင္းပမဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲဟာ လၾတ္လပ္႓ပီး တရားမႀဵတမႁရႀိပၝမယ္လိုႛ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းက အ႒ကိမ္႒ကိမ္ေဴပာဆိုေပမဲ့ အတိုက္အခံေတၾ ကေတာ့ သံသယနဲႛ ေစာင့္ဳကည့္ေနဳကပၝတယ္။ အတိုက္အခံေတၾရဲ့ အဆိုအရ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ဒိုင္လူ႒ကီးအဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္မဲ့ ဆႎၬခံယူပၾဲေကာ္မရႀင္ကိုယ္တိုင္က ဘက္လိုက္မႁေတၾ ရႀိလာႎိုင္တယ္လိုႛ သံုးသပ္ေနဳကပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပေရးဥပေဒမႀာလဲ အားနည္းခဵက္ေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆႎၬခံယူပၾဲကဵင္းပေရး ခ႟ိုင္ေကာ္မတီဝင္ တဦးကို RFAမႀ ဥိီးတင္ေအာင္ခုိင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။ လံုဴခံႂေရးအရ ဴပန္လည္ေဴဖဳကားသူရဲ့ အသံကို မူလအသံမေပၞေအာက္ ဖဵက္ထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔