ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာေနာက္ကၾယ္မႀာ လူမႁကပ္ဆိုး႒ကီးရႀိေန

2007-10-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

poverty_children_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ အသက္ ၅ႎႀစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ သံုးပံုတပံုသည္ အာဟာရ ခဵိႂႚတဲ့ေနေဳကာင္း ကုလသမဂၢမႀ ခန္ႛမႀန္းထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ဆႎၬဴပလမ္းေလ႖ာက္တာေတၾကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာေတၾရဲ့ ေနာက္ကၾယ္မႀာ ဝမ္နည္းစရာ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ ကပ္ဆိုး႒ကီး ရႀိေနတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) က အာရႀေဒသ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ တိုနီ ဘန္ဘရီက ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ထိုင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ႎိုင္ငံဴခားသတင္းေထာက္မဵားအသင္းတိုက္မႀာ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ ဒီကေနႛမနက္ ၁၁ နာရီက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ရိကၡာပံ့ပိုးဴခင္း (Feeding Burma) လိုႛ နာမည္ေပးထားတဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ မစၤတာ ဘန္ဘရီက အခုလို ေဴပာလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အစိုးရရဲ့ ဆယ္စုႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စီမံခန္ႛခၾဲမႁ အမႀားေတၾေဳကာင့္ ထိတ္ႛလန္ႛစရာ ေရာဂၝကူးစက္မႁေတၾ၊ အာဟာရခဵိႂႚတဲ့မႁကိစၤေတၾနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အရင္က ကမႝာ့ဆန္အိုး႒ကီးအဴဖစ္ရႀိခဲ့တဲ့ ႎုိင္ငံတႎိုင္ငံဴဖစ္႓ပီး ဴပည္သူအားလံုးကို ေလာက္ငႀေအာင္ ေက႗းေမၾးႎိုင္ဖိုႛ အလၾယ္တကူလုပ္ေဆာင္ႎုိင္တဲ့အေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ခုခဵိန္မႀာေတာ့ ကုိယ့္ ဴပည္တၾင္းက အလိုအပ္ဆံုး ဴပည္သူေတၾကိုေတာင္ ဝလင္ေအာင္ မပံ့ပိုးႎိုင္ေဳကာင္း မစၤတာ ဘန္ဘရီက ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ဒီလိုဴဖစ္ရတဲ့ အဓိကအေဳကာင္းရင္းကေတာ့ လက္ရႀိအစိုးရရဲ့ အလၾန္အမင္း တင္းကဵပ္ခဵႂပ္ခဵယ္တဲ့ မူဝၝဒေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဴပည္သူေတၾကို ဆန္လို စားကုန္ေတၾကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သၾားလာေရာင္းဝယ္ခၾင့္မေပးတာ၊ ဆန္စပၝးေရာင္းဝယ္တာကို ကန္ႛသတ္ခဵႂပ္ခဵယ္တာေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီရက္စက္႓ပီး ခဵႂပ္ခဵယ္လၾန္းတဲ့ မူဝၝဒေတၾေဳကာင့္ ဴပည္သူအမဵားစုဟာ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အတၾက္ လိုအပ္တာေတၾ မလုပ္ႎိုင္ေတာ့ပဲ အလၾန္႒ကီးတဲ့ ဆိုးကဵိႂးေတၾ ဴဖစ္ကုန္ပၝတယ္လိုႛ မစၤတာဘန္ဘရီက ေဴပာသၾားတာပၝ။

ဒီလိုခဵႂပ္ခဵယ္တာေတၾေဳကာင့္ အစားအေသာက္ အလ႖ံပယ္ထၾက္တဲ့ ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပိုင္းလို ေဒသေတၾမႀာေတာင္ ဴပည္သူသန္းေပၝင္းမဵားစၾာဟာ မလိုလားအပ္ပဲ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁနဲႛ အာဟာရခဵိႂႚတဲ့တာေတၾ ရႀိေနပၝတယ္လိုႛလည္း ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္က အာရႀေဒသ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးက ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ခန္ႛမႀန္းခဵက္အရ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အသက္ ၅ ႎႀစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ ၃ ပံု ၁ ပံုဟာ အာဟာရခဵိႂႚတဲ့ေနဳက႓ပီး လူဦးေရ ၅၃ သန္းအနက္ ၁၂ သန္းဟာ ကုလသမဂၢ သတ္မႀတ္တဲ့ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁအဆင့္ ေအာက္မႀာ ေနထိုင္ေနဳကရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီဴပည္သူေတၾကို ကူညီေပးဖိုႛ ကမႝာ့ႎုိင္ငံေတၾက အကူအညီေတၾ လိုအပ္ေနပၝတယ္လိုႛလည္း ဒီသတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ ကပ္ဆိုး႒ကီးက ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေအာင္ လက္ရႀိအစိုးရအေနနဲႛ မူဝၝဒဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ မဳကာခင္က ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဴခအေနေတၾကို သၾားေရာက္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ မစၤတာဘန္ဘရီက တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ဗန္ေကာက္႓မိႂႚက သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲအ႓ပီးမႀာ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ WFP က အာရႀေဒသ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ တိုနီ ဘန္ဘရီနဲႛ RFA ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခၾင့္ ရရႀိခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာဘန္ဘရီနဲႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခဵက္တခဵိႂႚကို ဗန္ေကာက္႓မိႂႚေရာက္ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္႓ပီး တင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔