ပုဂၢလိက အလႀႃရႀင္မဵားကို ခၾင့္ဴပႂမည္ဆိုေသာ္လည္း ခက္ခဲေနဆဲ

နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ေဒသေတၾကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ သၾားေရာက္လႀႃဒၝန္းလိုသူေတၾကို သၾားေရာက္လႀႃဒၝန္းခၾင့္ဴပႂမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေမလ ၂၈ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ မႀာေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ပုဂၢလိက အလႀႃရႀင္ေတၾအေနနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ခၾင့္မရေသးပဲ အခက္အခဲ အတားအဆီးေတၾနဲႛ ႒ကံႂေတၾႚေနရဆဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-05-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္း ဒဏ္ခံထားရေသာ ဟိုင္း႒ကီးက႗န္းေပၞမႀ ဴမင္ကၾင္း။ (Photo: AFP)
နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္း ဒဏ္ခံထားရေသာ ဟိုင္း႒ကီးက႗န္းေပၞမႀ ဴမင္ကၾင္း။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မုန္တိုင္းေဘး လႀႃဒၝန္းေရးေတၾ ပို႓ပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ဴဖစ္လာေအာင္ မုန္တိုင္းေဘးသင့္တဲ့ ေနရာေတၾကို သၾားေရာက္လႀႃဒၝန္းခဵင္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ၊  အဖၾဲႚအစည္းေတၾအေနနဲႛ ကိုယ္လႀႃခဵင္တဲ့ ႓မိႂႚ၊  ရပ္ကၾက္၊  ေကဵး႟ၾာေတၾကို သၾားေရာက္လႀႃဒၝန္းႎိုင္ဳကေဳကာင္း၊  အဲဒီလိုလႀႃဒၝန္းရာမႀာ အမဵိႂးသား သဘာဝ ကပ္ေဘး ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီကို အေဳကာင္းဳကား အကူအညီ ေတာင္းခံႎိုင္ေဳကာင္း အဲဒီေကာ္မတီက သတင္းစာမႀာ ေဳကညာထားတာပၝ။

ပုဂၢလိက ေစတနာရႀင္ေတၾ၊  ကူညီေရးအဖၾဲႚအစည္းေတၾ အေတာ္ မဵားမဵား ဟာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေဒသ ေတၾမႀာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပစၤည္းေတၾ ေပးေဝလႀႃဒၝန္းဖိုႛ သၾားေရာက္ရာမႀာ အတားအဆီးေတၾနဲႛ ႒ကံႂေတၾႚေနရတယ္လိုႛ ဴပည္တၾင္းထုတ္ ဂဵာနယ္ေတၾက ေဖာ္ဴပခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ အခုလို အမဵိႂးသား သဘာဝ ကပ္ေဘး႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီရဲ့ ေဳကညာခဵက္ထၾက္ေပၞလာတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသမႀာ လံု႓ခံႂေရးဂိတ္ေတၾ အမဵားအဴပားခဵထား႓ပီး အတားအဆီးေတၾနဲႛ ဆက္လက္ ႒ကံႂေတၾႚေနရဆဲပဲဴဖစ္ေဳကာင္း မုန္တိုင္းေဘးကူညီေရး အဖၾဲႚတဖၾဲႚက အဖၾဲႚဝင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဘိုကေလး႓မိႂႚခံတဦးကလည္း အလႀႃကားေတၾ မဝင္တာ ႎႀစ္ရက္ရႀိသၾား႓ပီလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက ႎိုင္ငံဴခား ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းေတၾ လာေရာက္ခၾင့္ဴပႂလိုက္႓ပီလိုႛ ဆိုေပမဲ့ အခုထိ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေဒသေတၾမႀာ ႎို္င္ငံဴခားကူညီေရး လုပ္သားေတၾ မဵားမဵားစားစား မေတၾႚရေသးဘူးလိုႛသိရပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ဧရာဝတီတိုင္း ငပုေတာ႓မိႂႚနယ္ ဟိုင္း႒ကီးက႗န္းဖက္က ေကဵး႟ၾာေတၾဟာ မုန္တိုင္းအဦးမႀာ ပထမဆံုး ကဵေရာက္ခဲ့တဲ့ ေဒသေတၾဴဖစ္ေပမဲ့ အခုခဵိန္အထိ ကယ္တင္ေရးနဲႛ ေနရာခဵထားေရးေတၾ မလုပ္ႎုိင္ေသးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ ဟိုင္း႒ကီးက႗န္းနယ္ဖက္က သက္ကယ္ေသာင္ ေကဵး႟ၾာအပၝအဝင္ ႟ၾာေတၾက အပဵက္အစီးေတၾဟာ အခုခဵိန္အထိ ဴပန္လည္ ဴပႂဴပင္ႎုိင္တာ မရႀိေသးသလို အကူအညီေတၾလည္း မယ္မယ္ရရ မရေသးဘူးလိုႛ ဒီေဒသကို သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးသမားေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

သက္ကယ္ေသာင္ေကဵး႟ၾာအုပ္စုမႀာ အုန္းေခဵာင္း၊  ဖိုးညိႂကုန္း၊  လယ္ေတာ၊  စက္ကုန္း၊  ေသာင္ေလး႟ၾာ၊  စတဲ့ ႟ၾာ ၆ ႟ၾာမႀာ အေလာင္းဴပန္ေတၾႚသူ (၁၀၅၀) ရႀိ႓ပီး ၁၅၀ ေကဵာ္ ေပဵာက္ဆံုးေနဆဲလိုႛ ႟ၾာခံတဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

႟ၾာခံတဦး။       ။ “သက္ကယ္ေသာင္လည္း ေသတယ္၊ ေသာင္ေလးလည္းေသတယ္။ မဵားမဵားေသတာေလ။ လယ္ေတာလည္း မဵားမဵားေသတယ္သိလား။ လယ္ေတာဆိုရင္ ၂၄၈ေယာက္ေလာက္ေသတယ္။ ေသာင္ေလး႟ၾာေတာ့ ေပဵာက္သၾားတယ္။ ႟ၾာက အိမ္မရႀိေတာ့ဘူး။ ဘုရားတဆူပဲ ကဵန္တယ္သိလား။ ကဵန္တဲ့႟ၾာေတၾကေတာ့ ဴပန္ေနလိုႛ ရပၝတယ္။ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾမႀာ ထားတယ္။ ခုဆိုရင္ သူတိုႛ ႟ၾက္ဖဵင္တဲေတၾ အလံုး ၃၀ေလာက္ ထိုး႓ပီးထားတယ္။ ”

လက္ရႀိလူဦးေရစာရင္းအရ ဒီ႟ၾာေတၾက လူဦးေရ ၈ ေထာင္နီးပၝးဟာ ဘာအကူအညီ အေထာက္အပံ့မႀ မရေသးတဲ့အတၾက္ အစားအေသာက္နဲႛ ေနစရာအတၾက္ ပူပန္ေနရသလို ေရာဂၝဘယ အေဴခအေနေတၾေဳကာင့္ ေသမဲ့ေဘးကို ေစာင့္ေနရသလိုပဲလိုႛ ဒီေဒသက ဴပန္လာတဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံ တဦးကေဴပာပၝတယ္။

အကူအညီနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေစာေစာက ေဒသခံကပဲ အခုလိုဆက္႓ပီးေဴပာဴပပၝတယ္။

႟ၾာခံတဦး။       ။ “႟ၾာေတၾက အိမ္တိုင္းေတာ့ တခုမႀ အေကာင္းမရႀိဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ တိုက္အိမ္ေတာင္မႀ အမိုးလန္တယ္ေလ။ ကဵန္တဲ့ အိမ္ေတၾ အမဵားစုကေတာ့ တံုးလံုးလဲကုန္ဳကတာေပၝ့။ အမိုးအကာေတၾ ပၾင့္ကုန္တာေပၝ့။ အင္း၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ အင္းေပၝ့ေနာ္၊ နယ္စည္းမဴခား အလၾတ္အဖၾဲႚတိုႛ ဘာတိုႛ ေဆးလာကုေပးတယ္။ ေနာက္ FMIတိုႛဘာတိုႛ ေရာက္လာ႓ပီးေတာ့ အခု ၇ရက္ေလာက္ေန႓ပီး ေဆးကုေပးတယ္။ အဲဒီလိုေတာ့ ေဗာ္လံတီယာအဖၾဲႚအစည္းေတၾ ေရာက္ပၝတယ္။”

ဒၝကေတာ့ မုန္တိုင္းေဘး စခံစားခဲ့ရတဲ့ ဟိုင္းဳကီးက႗န္းဖက္က ေကဵးရၾာတခဵိႂႚ အေဴခအေနဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔