ဴမန္မာႎုိင္ငံကုန္းတၾင္းပုိင္းမႀာ ေရနံရႀာေဖၾခၾင့္ဴပႂလုိက္ဴခင္း

2006-10-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ႎုိင္ငံဴခား ေရနံကုမၯဏီေတၾကုိ မူလကခဵမႀတ္ထားတဲ့၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကုန္းတၾင္းပုိင္းမႀာ ေရနံရႀာေဖၾခၾင့္ ပိတ္ပင္ထားမႁကုိ အကန္ႛအသတ္နဲႛ ပယ္ဖဵက္႓ပီး ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾက လုပ္ကၾက္ ၆ခုမႀာ ႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီေတၾကုိ ေရနံရႀာေဖၾခၾင့္ ဴပန္လည္ ဖၾင့္လႀစ္ေပးလုိက္ပၝတယ္။

လုပ္ကၾက္ ၆ခုဴဖစ္တဲ့ A1, B1, B2, 0, P နဲႛ Qစတဲ့ လုပ္ကၾက္ေတၾကုိ ႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီေတၾကုိ ဴပန္လည္ ဖၾင့္လႀစ္ေပးလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လုပ္ငန္းအေနနဲႛ အဆုိပၝေဒသေတၾမႀာ ေရနံရႀာေဖၾဖိုႛရာမႀာ စရိတ္စက မတတ္ႎုိင္တဲ့အတၾက္ အခုလုိ ဖၾင့္လႀစ္ေပးဴခင္းဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ေတာေတာင္ထူထပ္ဴခင္း၊ ႟ၿံႚႎံၾလၾင္ဴပင္မဵားရႀိဴခင္းတုိႛေဳကာင့္ ကုန္ကဵစရိတ္ဟာ အမဵား႒ကီး တက္လာႎုိင္တယ္လုိႛ ေရနံအရာရႀိတဦးကုိ ကုိးကား႓ပီး ဴမန္မာတုိင္းမ္စ္သတင္းစာက ေရးသားပၝတယ္။ ဒီလုပ္ကၾက္ေတၾဟာ ခဵင္းတၾင္းဴမစ္အထက္ပုိင္း ဟူးေကာင္းေဒသနဲႛ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသတုိႛမႀာ တည္ရႀိပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ကုန္းတၾင္းေရနံထုတ္လုပ္မႁကုိ ေနႛစဥ္ ပီပၝေပၝင္း ၉,၄၀၀ ထုတ္လုပ္ေနရာကေန႓ပီး တေနႛ ပီပၝေပၝင္း ၁၀,၀၀၀အထိ တုိးတက္ ထုတ္လုပ္မယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ တေနႛကုိ ကုန္းတၾင္းနဲႛ ကမ္းလၾန္ ေရနံေဴမတုိႛကေန ေရနံပီပၝေပၝင္း ၂၀,၀၀၀ ထုတ္လုပ္ေနပၝတယ္။ ဒၝဟာ ဴပည္တၾင္းလုိအပ္ခဵက္ရဲ့ ၄၀ရာခုိင္ႎႁန္းရႀိပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ေပၝ႔ကယ္ဝတဲ့ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီး သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ TCF ေခၞ ကုဗေပ ကုေဋသိန္းေပၝင္း ၈၉သိန္းေကဵာ္ရႀိတယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရတဲ့အနက္ ေသခဵာေပၝက္ ထုတ္ယူသုံးစၾဲႎုိင္တဲ့ပမာဏဟာ TCF ေခၞ ကုဗေပ ကုေဋသိန္းေပၝင္း ၁၈သိန္း ရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ေရနံနဲႛသဘာဝဓာတ္ေငၾႚကၸဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံဴခားက ေငၾအမဵားဆုံးရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံတဲ့ ေနရာဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ကစ႓ပီး ဒီေနႛအထိ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၂,၆၀၀ ေကဵာ္ဖုိးကုိ ေရနံနဲႛသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ကၸမႀာ ဴမၟႂပ္ႎံႀ႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔