အီတလီ ႟ုပ္ရႀင္ပညာရႀင္မဵားက ဇာဂနာကုိ အဴမန္ဆံုးဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆို

ဴမစ္႒ကီးနား အကဵဥ္းေထာင္မႀာ ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ ကဵခံေနရတဲ့ ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ဒၝ႟ိုက္တာ ကိုဇာဂနာကို ႕ခင္းခဵက္မရႀိ အဴမန္ဆံုး လၿတ္ေပးဖိုႛ ကမႝာေကဵာ္ ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ဒၝ႟ိုက္တာ Roberto Benigni အပၝအဝင္ အီတလီႎိုင္ငံက ႟ုပ္ရႀင္ဒၝ႟ိုက္တာေတၾ၊ ဇာတ္ႌၿန္းေရးဆရာေတၾ စုေပၝင္းဖဲၾႚစည္းထားတဲ့ 100 Autori အဖဲၾႚ႒ကီးကေန မတ္လ ၂၅ရက္ မေနႛက ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2009-03-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေကာင္းဆံုး ႎိုင္ငံဴခား႟ုပ္ရႀင္ ဇာတ္ကားႎႀင့္ အေကာင္းဆံုး သ႟ုပ္ေဆာင္မင္းသား ေအာ္စကာဆု ႎႀစ္ခုကို ဆၾတ္ခူးခဲ့သည့္ အီတလီ ႟ုပ္ရႀင္ဒၝ႟ိုက္တာႎႀင့္ မင္းသား ေရာ္ဘာတို ဘဲနစ္နီကို ၁၉၉၉ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၁ရက္က ေလာ့စ္အိန္ဂဵဲလိစ္ အကယ္ဒမီ ဆုႎႀင္းသဘင္တၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အေကာင္းဆံုး ႎိုင္ငံဴခား႟ုပ္ရႀင္ ဇာတ္ကားႎႀင့္ အေကာင္းဆံုး သ႟ုပ္ေဆာင္မင္းသား ေအာ္စကာဆု ႎႀစ္ခုကို ဆၾတ္ခူးခဲ့သည့္ အီတလီ ႟ုပ္ရႀင္ဒၝ႟ိုက္တာႎႀင့္ မင္းသား ေရာ္ဘာတို ဘဲနစ္နီကို ၁၉၉၉ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၁ရက္က ေလာ့စ္အိန္ဂဵဲလိစ္ အကယ္ဒမီ ဆုႎႀင္းသဘင္တၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ႎိုင္ငံတကာမႀာ ရႀိေနတဲ့ အီတလီ သံတမန္အရာရႀိေတၾအေနနဲႛ ဇာဂနာ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုေပးဖိုႛ တိုက္တၾန္း ေရးသားထားတဲ့ အိတ္ဖၾင့္ေပးစာကို အီတလီ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဆီကို ေပးပိုႛခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလႁပ္ရႀားမႁမႀာ အီတလီႎိုင္ငံသား ကမႝာေကဵာ္ ဇာတ္ႌၿန္းေရးသူေတၾဴဖစ္တဲ့ ၉ ႒ကိမ္ေဴမာက္ အကယ္ဒမီဆုရႀင္ Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio နဲႛ Liliana Cavani တိုႛ ဦးေဆာင္ပၝဝင္ပၝတယ္။

ကမႝာေကဵာ္ ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ဒၝ႟ိုက္တာ Roberto Benigni ကိုယ္တိုင္လည္း သူရဲ့ ႟ုပ္ရႀင္ Tutto Dante ဖၾင့္ပဲၾမႀာ ဇာဂနာ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ႎိုင္ငံတကာ ပၝဝင္လႁပ္ရႀားဖိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

Benigni ရဲ့ ေရးသားတဲ့ ကဗဵာေတၾကိုလည္း ကိုဇာဂနာအေနနဲႛ အလၾန္အင္မတန္ ႎႀစ္႓ခိႂက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္၊

100 Autori အဖဲၾႚ႒ကီးမႀာ အီတလီ႟ုပ္ရႀင္ေလာကက အဖဲၾႚဝင္ ၃၀၀ ေကဵာ္ ပၝဝင္႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့လက Rome ႓မိႂႚမႀာကဵင္းပခဲ့တဲ့ အဖဲၾႚရဲ့ ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္ စည္းေဝးပဲၾမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ကဵခံေနရတဲ့ ဇာဂနာကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ အဖဲၾႚရဲ့ မူရင္းနာမည္အစား ဇာဂနာဆို႓ပီး ေဴပာင္းဖိုႛ အဖဲၾႚတၾင္း ဳသဇာရႀိသူတခဵႂိႚက အဆိုဴပႂခဲ့ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔